Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma.


WIESNER, Adam. Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. Bratislava: VEDA, 2017. 215 s. Etnologické štúdie, 30. ISBN 978-80-224-1622-1
 
 

Publikácia je výstupom projektu Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. Napĺňa ideu inovatívnosti tak z hľadiska témy, ako aj metodológie a štýlu písania. Autor do textu integruje svoju osobnú skúsenosť a tým uvádza do vedeckej literatúry na Slovensku nezvykle nový formát vedeckej práce. Jeho monografia predstavuje v slovenskej a českej spoločenskovednej komunite relatívne nový žáner - etnografickú esejistiku a autoetnografiu. Ako autor sám uvádza, ide o špecifický žáner prezentovaný zvyčajne vo forme deskriptívnej či naratívnej monografie, v ktorej je autor plne prítomný a „priznáva“ sa k tvorbe svojho textu a všetkým peripetiám spojeným s vedeckým písaním. Kontrastuje s tradičným analytickým písaním vedeckého textu s dopredu pevne danou štruktúrou, kde autor absentuje v snahe podať „objektívne“ zistenia o realite. Majstrovsky pri tom využíva vedomú a silnú reflexivitu na všetky aspekty a fázy svojho skúmania. Publikácia môže teda zároveň slúžiť ako metodologická učebnica autoetnografie pre odbory typu sociálna antropológia či sociológia.
Menu?: 
Nie