VEGA

Folklore, folkloristics and ideology

2019 - 2022

Folklór, folkloristika a ideológia.
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Project no: VEGA 2/0155/17
 

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

2019 - 2022

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Project no: VEGA č. 2/0060/19

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.

2019 - 2022

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Project no: VEGA č. 2/0066/19

Collective Rituals as a tool of social regulation

2019 - 2022

Kolektívne rituály ako nástroj kolektívnej regulácie
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Project No: VEGA č. 2/0102/19
 

Reflexive Writing as a Method of Ethnographic Inquiry

2019 - 2021

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Adam Wiesner, PhD.
Project no.: VEGA č. 2/0088/19