VEGA

Folklore, folkloristics and ideology

2019 - 2022

Folklór, folkloristika a ideológia.
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Project no: VEGA 2/0155/17
 

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

2019 - 2022

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Project no: VEGA č. 2/0060/19

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.

2019 - 2022

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Project no: VEGA č. 2/0066/19

Collective Rituals as a tool of social regulation

2019 - 2022

Kolektívne rituály ako nástroj kolektívnej regulácie
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Project No: VEGA č. 2/0102/19
 

Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage

2014 – 2016

VEGA project
Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo
Project no.: VEGA 2/0126/14
Project coordinator in the Institute of Ethnology SAS:  doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

2021 - 2024

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Project no: VEGA 2/0047/21

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

2021 - 2024

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Project no: 2/0064/21

Reflexive Writing as a Method of Ethnographic Inquiry

2019 - 2021

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania
Coordinating institution: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Project coordinator: Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.
Project no.: VEGA č. 2/0088/19