CENA SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce kolektívu riešiteľov z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV za výstupy medzinárodného projektu DRIM (DTP1-183-4.1 DRIM)

Slovenská akadémia vied si každoročne uctieva špičkových vedcov. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov a aj tento rok sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach zišli tí najlepší. Pozvanie na slávnostné udeľovanie cien prijali Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, Štefan Rozkopál, vedúci kancelárie prezidentky SR, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka rezortu školstva, ako aj zástupcovia vysokých škôl a členovia Vedeckej rady SAV.
Ceny SAV v slávnostnej atmosfére tradične odovzdával predseda SAV Pavol Šajgalík v prítomnosti podpredsedov SAV a predsedníčky Snemu SAV Kataríny Gmucovej .Predseda SAV Pavol Šajgalík i podpredseda SAV pre 3. OV, Miroslav Morovics vo svojich úvodných príhovoroch vyzdvihli význam spoločenskovedného výskumu pre riešenie závažných problémov spoločnosti a výziev pre 21. storočie, medzi ktorými nepochybne dominuje fenomén migrácie. V tejto súvislosti spomenuli význam Podunajského kompasu ako unikátneho a účinného nástroja na integráciu a orientáciu ekonomických migrantov v krajinách Podunajského regiónu a vedeckej publikácie Globe in Motion, mapujúcej aktuálne trendy v oblasti globálnej migrácie. 

Riešiteľskému kolektívu projektu DRIM pod vedením projektovej manažérky a tematickej expertky Tatiany Zachar Podolinskej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bola udelená Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  za širokospektrálne výstupy pripravené v rámci medzinárodného projektu a za kolektívnu vedeckú monografiu Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and Differences.

Za všetkých ocenených cenami SAV  i za riešiteľský kolektív projektu DRIM poďakovala projektová manažérka a riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Tatiana Zachar Podolinská, ktorá vyzdvihla, že ceny sú pre ich držiteľov satisfakciou za niekoľkoročnú náročnú prácu, „ktorú robíme s veľkou láskou k vede a veľkou pokorou voči poznaniu“. Zdôraznila, že Slovensko má obrovský vedomostný potenciál, ktorý potrebuje priaznivé zázemie a efektívnu politiku vedy.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV vníma Cenu SAV ako významný prejav uznania za niekoľkoročnú prácu celého kolektívu riešiteľov projektu DRIM a autorov medzičasom už dvoch recenzovaných vedeckých publikácií: ocenenej Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and Differences a Globe in Motion 2. Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives (dostupná na DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788097337209).

ÚESA SAV týmto srdečne ďakuje a odovzdáva ocenenie do rúk všetkým členom riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu DRIM, ktorí sa podieľali na jeho riešení a príprave Podunajského kompasu (https://sk.danubecompass.org/) menovite (v abecednom poradí): Zuzana Bargerová, Alexandra Bitušíková, Boris Divinský, Miroslava Hlinčíková, Tomáš Hrustič, Sandra Katrincová, Katarína Paduchová, Martina Sekulová, Galya Toteva Terzieva a Tatiana Zachar Podolinská a medzinárodnému kolektívu autorov publikácie Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and Differences, menovite (v abecednom poradí): Martina Bofulin, Jaroslav Chlebo, Sanja Cukut Krilić, Boris Divinský, Howard Duncan, Oľga Gyarfášová, Antje Kohlrusch, Rinus Penninx, Antoine Savary, Petra Schütt, Rita Süssmuth, Alexandra Williams-Woods a Tatiana Zachar Podolinská.

ÚESA SAV tiež ďakuje recenzentkám publikácie Alexandre Bitušíkovej a Dagmar Popjakovej a jazykovým redaktorom publikácie Judite Takáčovej a Michaelovi Sabo. Za moderný a atraktívny vzhľad publikácie ďakujeme grafikovi Matúšovi Hnátovi, tlačiarni Marenčin PT, spol. s.r.o. a tlačiarni Finidr, s.r.o.
Ocenená kolektívna publikácia Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and Differences je dostupná on-line na adrese DOI:  https://doi.org/10.31577/2018.9788097097578).
Viac informácií zo slávnostného odovzdávania cien SAV možno nájsť na https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=8332&lang_change=sk.
 

Galéria: 
Nie