Doktorandské štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV realizuje doktorandské (PhD.) štúdium v odbore 3.1.3. etnológia ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave (4-ročné denné), Ústavom sociálnej antropológie FSEV (3-ročné denné štúdium) a Katedrou etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre (3-ročné denné štúdium).
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Prijatí doktorandi a doktorandky sú zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a Oddelení pre vedu a výskum na UKF v Nitre, avšak svoju vedeckú časť doktorandského štúdia vykonávajú na ÚESA SAV. Univerzita Komenského a Univerzita Konštantína Filozofa uzatvára s ÚESA SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu prijatého doktoranda a doktorandky. Od 1. 7. 2019 má ÚESA SAV podpísanú dohodu o realizácii doktorandského študijného programu v študijom odbore Sociálna antropológia s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium pozostáva z vedeckej a študijnej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej vedeckej práci doktoranda a mala by sa viazať na zvolenú tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry.

ÚESA SAV poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Doktorandi majú zároveň povinnosť a možnosť absolvovať povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky FiFUK a UKF. Súčasťou doktorandského štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému FiFUK a UKF a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Témy PhD. prác pre akademický rok 2022/2023


Témy PhD. prác v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiFUK pre akademický rok 2022/2023


1) Slohové kontexty nábytku v rurálnom prostredí 1850 – 1950
Stylistic contexts of furniture in the rural environment 1850 - 1950

Školiteľka:  PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Vývoj nábytku v rurálnom prostredí bol – tak ako iné sféry produkcie a spotreby materiálnych artefaktov – v úzkom spojení so slohovou nábytkovou kultúrou a bývaním. Zámerom štúdia tohto vzťahu je identifikovať vplyvy slohovej nábytkovej kultúry a ich prejavov v rurálnom prostredí z hľadiska konštrukcie, tvaroslovia, dekóru. Základným východiskom tohto štúdia je komparatívna analýza slohových a rurálnych súborov nábytku s rovnakou funkciou. Ďalšou etapou štúdia danej problematiky by malo byť sledovanie konkrétnych prejavov slohových vplyvov v historických a socio-ekonomických podmienkach vytypovaných lokalít. Výskum by mal hľadať odpovede na otázky o životnosti foriem nábytku so slohovými vplyvmi vo vybavení rurálneho interiéru.

The development of furniture in rural environments was – like other spheres of production and consumption of material artefacts – closely linked to the styles of furniture culture and housing. The purpose of studying this relationship is to identify the influences of the stylistic furniture culture and their manifestations in the rural environment in terms of construction, morphology, and decoration. A comparative analysis of stylistic and rural furniture sets with the same function is the basic starting point of this study. Tracing the specific manifestations of stylistic influences in the historical and socio-economic conditions of the selected localities should be the next stage of the study of the issue. The research should seek answers to questions about the durability of furniture forms with stylistic influences in rural interior furnishings.

2) Sociokultúrne aspekty bývania na predmestí
Socio-cultural aspects of living in suburbs

Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Konzultantka: Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Nové predmestia, vznikajúce v blízkosti veľkých miest, predstavujú prostredie so špecifickou sociálnou štruktúrou. „Novoprišelci“ sa v nich stretajú s pôvodným obyvateľstvom, a často majú odlišné potreby, motivácie a predstavy o každodennosti a ich životnom priestore, vyplývajúce z rozličného socio-ekonomického statusu či vekovej štruktúry. Pomyselná dichotómia medzi urbánnym a rurálnym sa stiera a vzniká nový dynamicky sa tranformujúci suburbánny priestor. Projekt sa zameriava na výskum suburbánneho prostredia, sústredením sa na špecifický socio-kultúrny fenomén (privátne a/alebo verejné prostredie...) či skupinu obyvateľstva (mladé rodiny, seniori, deti...). Vítané je využitie hĺbkových kvalitatívnych výskumných metód (biografický rozhovor, zúčastnené pozorovanie), vrátane zapojenia vizuálno-antropologických prístupov (fotografia, video, komix).   

The new suburbs emerging in the vicinity of the large cities are characterized by the specific social structure of inhabitants. The "newcomers" meet the "old settlers "- and they have different needs, motivations, and ideas about everyday life and their living environment. These often originate in their different socio-economic statuses and age structure. The notional dichotomy between the urban and rural disrupts, and a new dynamically transforming suburban area is developing. The project aims to research the suburban environment by focusing on a specific socio-cultural phenomenon (in private and/or public space) or a particular social group (young families, seniors, children...) We invite you to use in-depth qualitative research methods (biographic interviews, participant observation) and to include visual-anthropological research methods (photography, video, comix). 

3) Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
The process of "eventisation" in the festive culture in Slovakia

Školiteľ: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnej ponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomto procese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacované novými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti a umelecké  novotvary nazývané eventami. Eventy – vopred strategicky koncipované a cielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie a kolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvať ako proces „eventizácie“, zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahov sviatkov a festivít aj na Slovensku. Doktorandská práca sa má zamerať na prejavy procesu eventizácie na príklade vybraného festivalu a koncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

In the late modernity period, an increasing number of areas of our social contacts are penetrated by some type of a cultural offer of experiences. The entire festive culture is affected by the dynamic process of changes. In this process, the common forms of holidays, feasts, social occasions, and cultural events are enriched with new elements of entertainment and with an offer of consumption. Along with this, specific forms of gathering, occasions, and new artistic formations called events are on the rise. Events as strategically conceived social gatherings produced for a certain purpose and aimed at providing an unusual experience, action, and collective entertainment, attract large amounts of people. These changes of global nature, which can be called the process of 'eventisation,' are covered by ethnology also in the framework of the study of the current forms and contents of holidays and festivities in Slovakia. The doctoral theses should be devoted to map the expressions of the process of eventisation on the example of a selected festival and to learn about it using qualitative ethnological research methods.

4) Medzi nedemokratickým režimom a súčasnosťou. Rok 1989 v biografickej a kultúrnej pamäti spoločnosti Slovenska (Etnologický pohľad).
Between the undemocratic regime and the present. The year 1989 in the biographical and cultural memory of Slovak society (Ethnological view).                                                                                         

Školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Cieľom práce by malo byť skúmanie, akými obrazmi reflektujú zvolené sociálne skupiny slovenskej spoločnosti priebeh, ale aj príčiny a následky novembra 1989. Hlavnými konceptami pritom sú biografická (individuálna), resp. sociálna (skupinová) pamäť predstaviteľov z generácie zážitku a kultúrna pamäť. Individuálna, resp. skupinová/sociálna pamäť predstavuje živú vrstvu pamäti tých, ktorí danú historickú dobu prežili. Kultúrnu pamäť tvoria na jednej strane poznatky a fakty o minulosti uložené ako písomné i vizuálne dokumenty v archívoch, artefakty v múzeách, knihy v knižniciach alebo dokumentárne či umelecké diela (napr. filmy, fotografie, výtvarné diela). Na druhej strane sú z tejto zásobárne vyberané isté obrazy, symboly a fakty, ktoré sa verejne šíria prostredníctvom spomienkových aktivít, ceremoniálov a rituálov v pamätné dni na pamätných, často autentických miestach spojených s daným historickým obdobím či udalosťou. Výsledkom práce by malo byť postihnutie vzťahu medzi uvedenými kategóriami pamäti a ich vzájomné ovplyvňovanie. Nosnou metódou výskumu by mala byť metóda oral history, doplnená o ďalšie zdroje.

The work should examine the images in which the selected social groups of Slovak society reflect the causes, course, and consequences of November 1989. The main concepts are biographical (individual), respectively the social memory and cultural memory. Individual, resp. social memory is a living layer of memories whose bearers represent a generation of experiences - those who have survived a given historical period. On the one side, cultural memory consists of knowledge and facts about the past stored as written and visual documents in archives, artifacts in museums, books in libraries, or documentaries or works of art (films, photographs, works of art). On the other, collected images, symbols, and facts are selected and publicly disseminated through memorial activities, ceremonies, and rituals on Memorial Day in memorable, often authentic places associated with a given historical period or event. The result of the work should be to affect the relationship between these categories of memory and their mutual influence. The essential research method should be the oral history method, supplemented by other sources.

5) Sociálne a kultúrne aspekty etnických nerovností v zdraví: prípad zdravotného stavu Rómov na Slovensku
Social and cultural aspects of ethnic health inequalities: the case of health status of Roma in Slovakia
Školiteľka: Mgr. Andrej Belák, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Projekt sa venuje výskumu sociálnych a kultúrnych determinantov pomerne zlého zdravotného stavu Rómov na Slovensku. Vychádzajúc z doterajších zistení sa bude zameriavať predovšetkým na dosiaľ najmenej preskúmané aspekty, a to konkrétne na príčiny a vplyvy rozličných priamych i nepriamych foriem proti-rómskeho rasizmu, lokálnych i centrálnych politík, ale i miestnych štandardov epidemiologického výskumu. Od výsledkov projektu očakávame nielen príspevok do aktuálnych príbuzných debát v akademickej socio-kultúrnej (medicínskej) antropológii, ale i poznatky bezprostredne aplikovateľné vo verejnom zdravotníctve.

The project aims at the social and cultural determinants of the rather poor health status of Roma in Slovakia. Drawing on previous findings, it will focus especially on aspects researched, thus far, the least, namely the causes and effects of various both direct and indirect forms of anti-Roma racism, of related both local and central policies as well as of the local standards practices within related epidemiological research. The results of the project are expected to deliver new cues not only regarding contemporary related debates in socio-cultural (medical) anthropology but also knowledge readily applicable within public health.

6) Kultúrno-spoločenské aspekty rodinného podnikania  a rodinných firiem v kontexte lokálneho spoločenstva a regionálneho rozvoja.
Cultural and social aspects of family business and family companies in the context of the local community and regional development.

Školiteľka: Prof. Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Rodinné podnikanie a rodinné firmy sa ako špecifický fenomén dostávajú do pozornosti z ekonomického a z právneho hľadiska. Základom takýchto firiem je prelínanie pracovného a súkromného života, čo má vplyv na vzájomné vzťahy v rodine. Etnológia tejto téme venovala pozornosť v poľnohospodárskom a remeselníckom prostredí predindustriálneho obdobia. Výskum sa  na príklade prípadových štúdií zameria na súčasnosť, na fungovanie rodiny a firmy, stratégie udržania firmy ako aj na jej pozíciu v lokálnom spoločenstve a v aktuálnom politicko-ekonomickom systéme.

As a specific phenomenon, family business and family companies are receiving attention from an economic and legal point of view. The basis of such companies is the intertwining of work and private life, which has an impact on family relationships. The ethnology of this topic paid attention to the agricultural and craft environment of the pre-industrial period. The research will focus on the example of case studies, the functioning of the family and the company, the strategy of sustainability the company as well as its position in the local community and in the current political-economic system.

7) Konštituovanie kultúrneho regiónu (s akcentom na prvky tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva)
Constitution of a cultural region (with an emphasis on elements of traditional folk culture as part of the cultural heritage)

Školiteľka: Prof. Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Regionalizácia Slovenska z etnologického aspektu je vytváraná na základe administratívneho členenia Slovenska do roku 1922 v kombinácii s kultúrno-historickými prvkami vychádzajúcimi z tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa na vytváraní kultúrneho regiónu podieľajú nové systémy identifikovania, udržiavania a zvýrazňovania kultúrnych špecifík inštitucionálne riadené z rôznych úrovní. Nastoľuje sa otázka re-interpretácie kultúrnych regiónov Slovenska a ich vymedzenia. Cieľom práce je na vybranom kultúrnom regióne analyzovať tieto systémy a ich vplyvy na identitu regiónu, overiť platnosť vnímania hraníc regiónu, jeho reprezentácií a životnosti kultúrnych prvkov, ktoré sa s regiónom spájajú.

The regionalization of Slovakia from the ethnological aspect is constructed on the basis of the administrative division of Slovakia until 1922 in combination with cultural and historical elements based on traditional folk culture as part of the cultural heritage. At present, new systems of identifying, maintaining and highlighting cultural specificities, institutionally managed from different levels, are involved in the creation of a cultural region. The question of the re-interpretation of the cultural regions of Slovakia and their definition arises. The aim of the work is to analyze these systems and their effects on the identity of the region in the selected cultural region, to verify the validity of the perception of the region's borders, its representations and the longevity of cultural elements associated with the region.

8) Postmoderné prejavy mariánskej úcty v regióne strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
Post-modern forms of Marian devotion in Central, Eastern, and South-Eastern Europe

Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Odbor:Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Sledovanie dynamiky vývoja prejavov a foriem mariánskej úcty v postvojnovom období až do súčastnosti na pozadí prerodu politických režimov  (komunizmus, postkomunizmos, posttransformačné obdobie) a sociokultúrnych konštelácií aj v zmysle odlišných trajektórií modernizačných procesov v západnej Európe a v socialistickom/resp. post-socialistickom regióne. Projekt sa môže bližšie sústrediť na akékoľvek prejavy (materiálna kultúra, mariánske legendy, náboženský turizmus, pútne miesta, kvalitatívny výskum naratívov zázrakov, populárne náboženstvo, ľudová viera, ekonomika sacrum etc.) resp. na širšie a všeobecnejšie vzorce diskurzívneho vývoja a mariánskej úcty v celom regióne v zmienej perióde v komparatívnej perspektíve.

Research of the dynamic of the manifestations and forms of Marian devotion in the post-IIWW period up to the present in the context of turbulent political transformations (communism, post-communism, post-transformation period) and the change of socio-cultural constellations in terms of different trajectories of modernization processes in Western Europe and socialist resp. post-socialist region's countries. The project can focus on any particular manifestation of this dynamic: material culture, Marian legends, religious tourism, places of pilgrimages, qualitative research of the miracle narratives, popular religion, folk faith, the economics of sacrum, etc. or it can further develop our knowledge on broader and more general patterns of discursive development of Marian devotion throughout the region in the respective period in a comparative perspective.

9) Digitálne vedecké zbierky v etnológii a antropológii: ich tvorba, využiteľnosť vo výskume a udržateľnosť
Digital scientific collections in ethnology and anthropology: their creation, usability in research and sustainability

Školiteľ: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Konzultant: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Predložená téma doktorandského štúdia vyžaduje od uchádzača interdisciplinárny (etnológia a antropológia - archívnictvo - digitálne humanitné vedy) a teoreticko-aplikovaný prístup (interpretácia a heuristika - tvorba praktických výstupov a metodológií). Zameriava sa na súčasné prístupy a trendy v koncipovaní a budovaní digitálnych vedeckých zbierok v humanitných vedách a to najmä v etnológii a antropológii. Dôraz kladie na problém metadátových štruktúr vedeckých zbierok, aplikovateľnosť vedeckých zbierok v praxi humanitnovedného výskumu a ich ďalšie perspektívne využitie (vedecké a ne-vedecké). Súčasťou štúdia je takisto odborná činnosť na oddelení Vedeckých zbierok ÚESA SAV, vrátane praktickej prípravy a tvorby špecifických súborov digitálnych vedeckých zbierok.

The submitted topic of doctoral study requires from the applicant an interdisciplinary (ethnology and anthropology - archiving - digital humanities) and theoretical-applied approach (interpretation and heuristics - creation of practical outputs and methodologies). It focuses on current approaches and trends in the design and construction of digital scientific collections in the humanities, especially in ethnology and anthropology. Emphasis is placed on the problem of metadata structures of scientific collections, the applicability of scientific collections in the practice of humanities research and their further perspective use (scientific and non-scientific). The study also includes professional activities at the Department of Scientific Collections of IESA SAS, including the practical preparation and creation of specific sets of digital scientific collections.

10) Mechanizmy a kontexty transmisie sociálneho konzervativizmu
Mechanisms and contexts of transmission of social conservatism

Školiteľ: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Konzultant: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Predmetom výskumu tejto témy je sociálny konzervativizmus, uchopený všeobecne ako akýkoľvek sociokultúrny hodnotový systém, ktorý podporuje prísne dodržiavanie spoločenských noriem a zdôrazňuje sociálnu exkluzivitu. Jednotlivci prijímajúci takéto hodnoty sú oddaní spoločenským konvenciám a tradíciám, ktoré sú vnímané ako prostriedok na podporu súdržnosti skupiny a vyznačujú sa skupinovým konformizmom a kolektivizmom. Navrhovaná téma uchopuje túto problematiku v kontexte kognitívnej a evolučnej antropológie pričom sa zameriava na sociálne a psychologické mechanizmy a kontexty prenosu hodnôt a presvedčení spadajúcich pod sociálny konzervativizmus (a súvisiace koncepty tradicionalizmu, náboženského fundamentalizmu, etnocentrizmu a pod.) a prihliada k porovnaniu prípadov stabilného pretrvávania (prípadne nového osvojovania) a naopak opúšťania predmetných hodnôt a presvedčení.     

The subject of this research theme is social conservatism, understood broadly as any socio-cultural value system that promotes strict adherence to social norms and emphasizes social exclusivity. Individuals who embrace such values are committed to social conventions and traditions that are seen as a means of promoting group cohesion and are characterized by group conformity and collectivism. The proposed research topic approaches this issue in the context of cognitive and evolutionary anthropology. It is focused on the social and psychological mechanisms and contexts of transmission of values and beliefs which fall under the umbrella of social conservatism (and related concepts of traditionalism, religious fundamentalism, ethnocentrism, etc.) and takes into account a comparison of cases of stable persistence (eventually new adoption) and, conversely, the abandonment of socially conservative values and beliefs.

11)Kultúrne dedičstvo v praxi
Cultural heritage in practice

Školiteľ: Mgr. Daniel Luther, CSc.
Konzultantka: prof. PhDr. Alexandra Bitušíková CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Predmetom doktorandského štúdia bude výskum a analýza súčasných prístupov vybraných lokalít/ komunít k lokálnemu kultúrnemu dedičstvu. Téma nie je/ nemusí byť viazaná na konkrétny typ prostredia, môže sledovať mestá (lepšie menšie), ako aj vidiecke lokality. Základným prístupom k tejto téme (okrem teoretickej prípravy v oblasti critical heritage studies) bude terénny výskum, a to v lokalitách, ktoré predstavujú jednoduchú škálu spoločenského hodnotenia a využitia lokálneho kultúrneho dedičstva: 1. lokality, ktoré nevedia svoje kultúrne dedičstvo identifikovať, resp. nepovažujú ho za kultúrnu hodnotu a nevnímajú ho ako príležitosť svojho rozvoja; 2. lokality, ktoré tento potenciál majú a vedia ho pomenovať, ale nevedia ho využiť; 3. lokality, ktoré z využitia kultúrneho dedičstva profitujú a ktoré využívajú (chcene či nechcene) svoje dedičstvo ako turistickú atrakciu, s čím sa však môžu spájať rôzne problémy. Výskum by sa mal zamerať na všetky spomenuté kategórie obcí.

The aim of the doctoral study will be research and analysis of contemporary approaches of selected localities/communities to local cultural heritage. The topic may be connected to either urban environment (preferably small towns) or rural localities. The key approach (in addition to theoretical knowledge advancement in critical heritage studies) will be fieldwork in selected localities that represent a simple scale of societal evaluation and use of local cultural heritage: 1. localities that do not recognize their heritage or are unable to identify it, and therefore cannot see it as an opportunity of their development; 2. localities that can identify their heritage, but do not know how to use it; and 3. localities that are able to define their heritage and profit from it, or use it as a tourist attraction, which might be connected with a number of challenges. The research should cover all these categories.

Pokyny na podanie prihlášky: https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/ 

  • do prihlášky uveďte jednu zo zvolených tém, ktoré vypisuje ÚESA SAV  

  • v prihláške uveďte, že sa hlásite na ÚESA SAV

  • deadline na podanie prihlášky je do    v prvom kole (uprednostňujeme) a do    v druhom kole

  • všetky témy vypisujeme pre denné štúdium (D)

Témy PhD. prác v spolupráci s Ústavom sociálnej antropológie FSEV pre akademický rok 2022/2023

TÉMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 ZVEREJNÍME ČOSKORO

Aktuálne dizertačné práce školené na ÚESA SAV, v. v. i.

Zobraziť plávajúce menu