Doktorandské štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV realizuje doktorandské (PhD.) štúdium v odbore 3.1.3. etnológia ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave (4-ročné denné a 5-ročné externé štúdium) a Katedrou etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre (3-ročné denné štúdium).
 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Prijatí doktorandi a doktorandky sú zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a Oddelení pre vedu a výskum na UKF v Nitre, avšak svoju vedeckú časť doktorandského štúdia vykonávajú na ÚESA SAV. Univerzita Komenského a Univerzita Konštantína Filozofa uzatvára s ÚESA SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu prijatého doktoranda a doktorandky. Od 1. 7. 2019 má ÚESA SAV podpísanú dohodu o realizácii doktorandského študijného programu v študijom odbore Sociálna antropológia s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium pozostáva z vedeckej a študijnej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej vedeckej práci doktoranda a mala by sa viazať na zvolenú tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry.

ÚESA SAV poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Doktorandi majú zároveň povinnosť a možnosť absolvovať povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky FiFUK a UKF. Súčasťou doktorandského štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému FiFUK a UKF a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Aktuality                                           

Od 1. 7. 2019 má ÚESA SAV podpísanú dohodu o realizácii doktorandského študijného programu v študijom odbore Sociálna antropológia s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

ÚESA SAV v spolupráci s Ústavom sociálnej antropológie FSEV UK vypisuje druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020. Podrobnosti o procese podávania prihlášok a termíny zverejníme čoskoro.

 

Vypísané témy dizertačných prác: 


ANTROPOLOGICKÝ VÝSKUM "NENÁBOŽENSTVA" A SEKULARIZMU NA SLOVENSKU V 21. STOROČÍ 
Anthropological reseach of nonreligion and secularity in Slovakia in the 21st century
Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Forma štúdia: denná
Populácia cirkevne neafiliovaných a nenáboženských ľudí v Európe (ale i v USA) za posledné dekády prudko rastie. Aktuálne ide vo veľkej časti európskych krajín o druhú najpočetnejšiu skupinu. Podľa posledných zistení v populácii tzv. mladých dospelých (16-29 rokov) ide dokonca o najpočetnejšiu skupinu ľudí (Česká republika, Estónsko, Veľká Británia). Podľa štatistických a iných medzinárodných výskumov sa jej početnosť na Slovensku pohybuje niekde medzi 13 a 22%. Kým v ostatných európskych krajinách sa výskumu nenáboženskosti a sekularizmu venujú samostatné pracoviská a projekty medzinárodných sietí, na Slovensku kvalitatívny výskum v tejto vzorke populácie doposiaľ neprebehol. Ambíciou PhD. projektu by bolo prispieť k etnografickému výskumu „krajiny“ nenáboženských a sekulárnych ľudí na Slovensku a priblížiť tak divergentné hodnotové orientácie a vzorce správania na základe ich životných trajektórií a príbehov.
The population of non-religious people and people not affiliated in any church in Europe (but also in the US) has sharply increased throughout the past decades. At present, this population represents the second largest in most European countries. According to the recent findings, it is the most numerous group in the population of young adults (16-29 years) (Czech Republic, Estonia, UK). According to statistical and other international research, the size of this group in Slovakia is between 13 and 22%. While research of non-religiousness and secularism in other European countries is conducted by independent institutes and international network projects, no qualitative research has so far been carried out in Slovakia among this population sample. The PhD project would contribute towards the ethnographical research of the non-religious and secular people´s landscape and their divergent values and behaviour patterns on the basis of their life trajectories and stories.

VÝSKUM PÔSOBENIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ MEDZI RÓMAMI NA SLOVENSKU V 21. STOROČÍ.
Churches and religious movements operating among Roma in Slovakia in 21st century.
Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Forma štúdia: denná
Hlavným cieľom PhD. práce by bol kvalitatívny výskum pôsobenia cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku. Projekt by pozostával z troch fáz: 1) dátová analýza a mapovanie (historický kontext, súčasný stav, zber a štúdium sekundárnych zdrojov a diseminačných trajektórií, evanjelizačných stratégií etc.) 2) Kvalitatívny výskum a 3) Vytvorenie audio- a video-databázy. Kvalitatívny výskum by prebiehal v intenciách tzv. „multi-sited“ a „multi-level researches“ (Campbell, Lassiter 2015).
The main focus of the PhD project will be qualitative research of Churches and Religious movements and their activities among Roma communities in Slovakia. The project will consist of three main parts: (1.) Desk research and Mapping (history and current state of the art, collection of secondary sources on dissemination trajectories, evangelical strategies, etc.); (2.) Qualitative research and (3.) Database of audio and visual data. Qualitative research will be aiming at conducting comparative data within multi-sited research via multi-level ethnographies (Campbell, Lassiter 2015).

SOCIÁLNE A KULTÚRNE KONTEXTY ŠÍRENIA FÁM A KONŠPIRAČNÝCH TEÓRIÍ.
Social and cultural contexts of spreading of rumours and conspiracy theories. 
Školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Forma štúdia: denná
Povesti a konšpiračné teórie sa v spoločenských vedách skúmajú ako výrazy sociálnych úzkostí a túžob a ako dôležitý spôsob, ako porozumieť spoločenským reprezentáciám moci, medzi-skupinovým vzťahom alebo skupinovej identifikácii. Stali sa tiež súčasťou súčasnej masovej kultúry, ktorá pravdepodobne značne formuje repertoár a naratívne štruktúry povestí a konšpiračných teórií, ktoré sa šíria v interpersonálnej komunikácii. Výskum sa môže zamerať na osobné alebo internetové sprostredkované formy komunikácie.
Rumours and conspiracy theories are in social sciences explored as expressions of social anxieties and desires, and as an important way to understand social representations of power, intergroup relations or group (self-) identification. They became also a part of contemporary mass culture, which probably considerably shapes the repertoire and narrative structures of rumours and conspiracy theories spread in interpersonal communication. The research can be focused on face-to-face or internet-mediated forms of communication.

LOKÁLNA EKONOMIKA, PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI A BARIÉRY PRÍSTUPU NA TRH PRÁCE PRE MARGINALIZOVANÉ SKUPINY V SOCIÁLNO-ANTROPOLOGICKEJ PERSPEKTÍVE.
Local economy, job opportunities, and barriers in labor market access for marginalized groups of population in a social-anthropological perspective.
Školiteľ: Mgr. Daniel Škobla, PhD. 
Forma štúdia: denná
Výskum je zameraný na skúmanie miestnej ekonomiky, lokálnych pracovných príležitostí vrátane pracovnej migrácie s pozornosťou na zamestnanosť marginalizovanej rómskej populácie. Výskum analyzuje na jednej strane lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných miest (vrátane neformálnej ekonomiky) a na druhej strane životné podmienky znevýhodnenej rómskej populácie, vrátane kvalifikačného profilu ale aj podmienok bývania Rómov. Výskum zároveň identifikuje a skúma faktory, ktoré môžu facilitovať alebo brániť Rómom v prístupe k práci a k trhu práce. Týmito faktormi môžu byť dominantná mocenská pozícia nerómskych aktérov ako sú zamestnávatelia alebo predstavitelia obcí, alebo sociálne siete marginalizovanej populácie a podobne.
Research is aimed at exploring the local economy and local job opportunities, including labor migration, with a focus on the employment of the marginalized Roma population. Research analyses, on the one hand, the localization and structure of disposable jobs (including the informal economy) and, on the other hand, the living conditions of the disadvantaged Roma population, including the qualification profile but also the housing conditions of the Roma. At the same time, the research identifies and examines the factors that can facilitate or prevent Roma from accessing work and the labor market. These factors may be the dominant power position of non-Roma actors such as employers or representatives of municipalities, or social networks of marginalized populations and the like.

Prijímacie pohovory 2019/2020

Podrobnosti o procese podávania prihlášok a termíny zverejníme čoskoro.

Kontakt: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.  tomas.hrustic@savba.sk

Informácie o doktorandských seminároch v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Ústav etnológie SAV v Bratislave v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie, Filozofickej fakulty, UK zabezpečuje v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 nasledujúce doktorandské semináre:


Začiatok seminárov ako aj podrobnosti o doktorandských seminároch nájdete dole v rubrike Prílohy v pripojenom Informačnom liste II.,  Informačnom liste IV. a Informačnom liste V.  
 

Absolventi PhD. štúdia

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

názov dizertácie: Súčasné povesti a fámy ako súčasť každodenného života vo vybranom prostredí
školiteľka:
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 13. 6. 2017

Mgr. Natália Blahová, PhD.

názov dizertácie: Inštitúcie a ich reprezentácie krajanstva. Krajanská politika Slovenskej republiky a Slováci žijúci v Rumunsku
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 12. 6. 2017

Mgr. Monika Sirkovská, PhD.

názov dizertácie: Vplyv kultúrneho kapitálu rodiny na voľbu sekundárneho vzdelávania adolescenta
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

názov dizertácie: Vplyv etického diskurzu na prezentácie rodinných a partnerských noriem 
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Ľudmila Hrustičová, PhD.

názov dizertácie: Stratégie náboženských organizácií pôsobiacich medzi Rómami.
Prípadová štúdia charizmatického spoločenstva z východného Slovenska
školiteľka: PhDr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 26.8.2013

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

názov dizertácie: Inkorporácia migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 2.7.2013

Mgr. Juraj Štofej, PhD.

názov dizertácie: Sociálna exklúzia rómskej menšiny v oblasti vzdelávania 
školiteľ: PhDr. Arne Mann, CSc.
obhajoba: 12.3.2013

Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.

názov dizertácie: Spôsob zabezpečenia bývania v procese tvorby domova
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 28.6.2012

Mgr. Vladimír Bahna, PhD. 

názov dizertácie: Kognitívne aspekty rozprávaní o osobných skúsenostiach s nadprirodzenými činiteľmi
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 21.3.2012

Mgr. Nina Beňová, PhD.

názov dizertácie: Pomoc bezdomovcom a jej kultúrne dilemy
školiteľka: Oľga Danglová, CSc.
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

názov dizertácie: Vidiecka obec ako sociálny systém v podmienkach transformácie
školiteľka: Oľga Danglová, CSc. 
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Irena Jenčová, PhD. 

názov dizertácie: Práca, bývanie a sociálne vzťahy: Slovenskí migranti v Londýne
školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
obhajoba: 25. 10. 2010

Mgr. Michaela Ferencová, PhD.

1. 10. 2002 – 30. 11. 2007
názov dizertácie: Interethnic relations and public commemoration: Institutional distribution of classificatory schemes in the town of Nové Zámky (Interetnické vzťahy a verejné spomínanie: Inštitucionálne šírenie klasifikačných schém v meste Nové Zámky)
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 24. 9. 2008
obhajoba európskeho doktorátu: 24. 9. 2008

Mgr. Natália Veselská, PhD.

1. 10. 2000 – 31. 8. 2004 
téma dizertácie: Politické prenasledovanie ako dôsledok štrukturálnych zmien slovenskej spoločnosti po roku 1948 
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 27. novembra 2007

Mgr. Jarmila Barátová, PhD.

1. 10. 2004 – 30. 9. 2007 
téma dizertácie: Vývin foriem rodiny a rodinného života v obci Pitelová po roku 1989 (porovnanie so stavom v 70–80-. rokoch)
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 16. októbra 2007

Mgr. Katarína  Nováková, PhD.

1. 10. 2002 – 31. 7. 2006
téma dizertácie: Materiálne prejavy socio-profesijnej skupiny (na príklade súčasných vinohradníkov v mikroregióne Orešany) 
školiteľka: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
obhajoba: 7. 10. 2006

Mgr. Ľubica Herzánová, PhD. 

1. 10. 2000 – 15. 9. 2005 
názov dizertácie: Staroba a starnutie v autobiografiách a životopisných zápiskoch (na príklade Bratislavy a Viedne na prelome 20. a 21. storočia) 
školiteľka: PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Diana Némethová-Szőlosővá, PhD. 

1. 10. 1997 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Vzťah etnicity a politickej moci (na príklade slovensko-maďarských vzťahov v meste Rožňava v rokoch 1918–2003) 
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005


Mgr. Dušan Belko, PhD. 

1. 9. 1995 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Jedinci s pripisovanou dispozíciou supranaturálnych schopností: kultúrno-historický prehľad ideí o ich existencii a analýza kognitívneho systému súčasných senzitívov. 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 25. 1. 2001

Mgr. Nora Čechmánková-Lábadyová, PhD. 

1. 9. 1995 – 28. 10. 2004 
názov dizertácie: Miesto ženy v sociálnych vzťahoch. Na príklade obce Kľačno (30.–90. roky 20. storočia) 
školiteľ: Daniel Luther, CSc. 
obhajoba: 27. 9. 2004

Mgr. Ivica Bumová, PhD. 

1. 10. 1999 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Dynamika hodnôt strednej vrstvy v malom meste (na príklade Dolného Kubína v prvej polovici 20. storočia) 
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003

Mgr. Andrea Šalingová, PhD. 

1. 9. 1998 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Konštrukcia materstva a otcovstva v 70. rokoch 20. storočia (na príklade analýzy dobového média a výsledkov terénneho výskumu) 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003
obhajoba európskeho doktorátu: 23. 3. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť plávajúce menu