Doktorandské štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV realizuje doktorandské (PhD.) štúdium v odbore 3.1.3. etnológia ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave (4-ročné denné), Ústavom sociálnej antropológie FSEV (3-ročné denné štúdium) a Katedrou etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre (3-ročné denné štúdium).
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Prijatí doktorandi a doktorandky sú zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a Oddelení pre vedu a výskum na UKF v Nitre, avšak svoju vedeckú časť doktorandského štúdia vykonávajú na ÚESA SAV. Univerzita Komenského a Univerzita Konštantína Filozofa uzatvára s ÚESA SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu prijatého doktoranda a doktorandky. Od 1. 7. 2019 má ÚESA SAV podpísanú dohodu o realizácii doktorandského študijného programu v študijom odbore Sociálna antropológia s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium pozostáva z vedeckej a študijnej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej vedeckej práci doktoranda a mala by sa viazať na zvolenú tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry.

ÚESA SAV poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Doktorandi majú zároveň povinnosť a možnosť absolvovať povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky FiFUK a UKF. Súčasťou doktorandského štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému FiFUK a UKF a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Témy PhD. prác pre akademický rok 2021/2022


Témy PhD. prác v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiFUK pre akademický rok 2021/2022


1) Život v nedemokratických režimoch v komunikácii vybraného lokálneho spoločenstva
Školiteľka:  PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Odbor: Etnológia
Anotácia: Potenciálna dizertačná PhD práca je zameraná na zber, analýzu a interpretáciu empirických dát získaných kvalitatívnym výskumom vo vybranom lokálnom spoločenstve. Cieľom je sledovať dynamiku sociálnej (komunikatívnej) pamäti a zároveň skúmať, ako sú obsahy spomienok ľudí, ktorí majú skúsenosť so životom v nedemokratických režimoch (1939-1989) komunikované v súčasnosti (medzigeneračnou) komunikáciou šírené a modifikované.

The future dissertation should be based on the analysis and interpretation of qualitative research data from a chosen local society. The aim of the thesis should be: to follow the dynamic of the social (communicative) memory and to examine the memory contents of the non-democratic era  (1939-1989) witnesses, how they are shared and modified in the (transgenerational) communication.

2) Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
The process of "eventisation" in the festive culture in Slovakia
školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Odbor: Etnológia
Anotácia: V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnej ponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomto procese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacované novými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti a umelecké novotvary nazývané eventami. Eventy – vopred strategicky koncipované a cielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie a kolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvať ako proces „eventizácie“, zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahov sviatkov a festivít aj na Slovensku. Doktorandská práca sa má zamerať na prejavy procesu eventizácie na príklade vybraného festivalu a koncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

In the late modernity period, an increasing number of areas of our social contacts are penetrated by some type of a cultural offer of experiences. The entire festive culture is affected by the dynamic process of changes. In this process, the common forms of holidays, feasts, social occasions and cultural events are enriched with new elements of entertainment and with an offer of consumption. Along with this, specific forms of gathering, occasions and new artistic formations called events are on the rise. Events as strategically conceived social gatherings produced for a certain purpose and aimed at providing an unusual experience, action and collective entertainment, attract big amounts of people. These changes of global nature, which can be called the process of ‘eventisation’, are covered by ethnology also in the framework of the study of the current forms and contents of holidays and festivities in Slovakia. The doctoral theses should be devoted to map the expressions of the process of eventisation on the example of a selected festival and to learn about it using qualitative ethnological research methods.

3) Ikony postmodernej spoločnosti súčasného Slovenska (prípad: odev predindustriálnych roľníckych spoločenstiev)
Icons of the postmodern society of contemporary Slovakia (case: clothing of pre-industrial farmers' communities)
Školiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Odbor: etnológia, religionistika/ ethnology, religious studies
Anotácia: Hoci je za jeden zo znakov postmodernej spoločnosti považované odlúčenie od minulosti, súčasťou sociálnych procesov a zmien súčasných spoločností sú aj prvky materiálnej kultúry, ktoré ich spájajú s predchádzajúcimi vývojovými epochami. Výskum a práca by mali dať odpoveď na dve hlavné otázky: (1) prečo súčasník siaha po predmetoch z minulosti a (2) ako a prečo dochádza k zmene ich sociálneho významu a hodnoty. Aktuálne vhodným objektom na skúmanie tohto procesu je odev, ktorý bol v podmienkach Slovenska približne do 2. svetovej vojny materiálnou zložkou kultúry roľníckych spoločenstiev. Dôvodom výberu odevu ako výskumného objektu je skutočnosť, že tento súbor materiálnych artefaktov sa na Slovensku v poslednom desaťročí dostáva na pozíciu kultúrnej ikony.

Although separation from the past is considered to be one of the features of postmodern society, the social processes and changes in contemporary societies also include elements of material culture that connect them with previous evolutionary epochs. This research and resulting work should give an answer to two principal questions: (1) why does the contemporary man reach for objects from the past, and (2) how and why does their social significance and value change. Currently, a suitable object to explore this process is clothing, which was in the conditions of Slovakia until approximately the World War II, a material component of the farmers' communities culture. The reason for choosing clothing as the research object is the fact that this set of material artifacts has become a cultural icon in Slovakia in the last decade.

4) Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť?
Assisted aging – design for all and modern technologies as an opportunity?
Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Odbor: etnológia
Anotácia: Reflexia dizajnu pre všetkých a technologický pokrok, o ktorom sa predpokladá, že môže dramaticky zlepšiť život starších ľudí, predstavuje aktuálnu výzvu aj pre výskum v rámci sociálnej a kultúrnej antropológie. Takto orientovaný výskum starnutia a staroby je priesečníkom materiálno-objektívneho sveta a osobno-subjektívneho vnímania. Dizertačná práca by sa mala venovať téme materiality zahŕňajúcej „nehumánnych“ aktérov vytvárajúcich náš sociálny svet. Možné smerovanie obsahuje napríklad dizajnovanie asistujúcich technológií či prostredia vhodného pre každý vek.

Reflections on design for all and technological progress that are expected to dramatically improve the lives of older people are also a current challenge for research in social and cultural anthropology. This kind of research on ageing and old age is the intersection of the material-objective world and its personal-subjective perception. The dissertation should address the topic of materiality involving "non humane" actors creating our social world. It includes, for example, the design of assistive technologies or environment suitable for all ages.

5) Živé dedičstvo a roly jednotlivých hráčov na poli jeho ochrany (komunity nositeľov, inštitúcie na rôznych úrovniach - od komunitnej po UNESCO)
Living heritage and the roles of individual players in the field of its safeguarding (community of bearers, institutions at various levels - from the community to UNESCO)
Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Odbor: etnológia
Anotácia: Politiky ochrany stelesnené napríklad UNESCO Dohovorom o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 primárne slúžia na zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva fungujúceho ako živé dedičstvo v príslušných komunitách jeho nositeľov. Môžu však predstavovať aj priestor pre politickú a inštitucionálnu manipuláciu ústiacu do jeho komercializácie, deformácie jeho prezentácie mimo miestnej komunity, zmeny pôvodných noriem, hodnôt a funkcií s ním spojených alebo zneužitiu živého dedičstva na presadzovanie politických a osobných alebo skupinových záujmov. Témou dizertačnej práce by mala byť etnologická reflexia - prípadová štúdia niektorého z prvkov živého dedičstva zapísaného do niektorého z UNESCO Zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva.

Safeguarding policies embodied, for example, by the UNESCO 2003 Convention of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of primarily serve to preserve the intangible cultural heritage or living heritage in the communities concerned. However, they offer also an opportunity for political and institutional manipulation leading to its commercialization, distortion of its presentation outside the local community, changes in original norms, values and functions associated with it, or misuse of living heritage to promote political and personal or group interests. The topic of the dissertation should be the ethnological reflection - a case study of one of the elements of living heritage inscribed in one of the UNESCO Lists of Intangible Cultural Heritage.

6) Sociálne a kultúrne kontexty šírenia súčasných povestí, fám a konšpiračných teórií.
Social and cultural contexts of spreading of contemporary legends, rumours and conspiracy theories.
Školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Odbor: etnológia
Anotácia: Povesti a konšpiračné teórie sa v spoločenských vedách skúmajú ako výrazy sociálnych úzkostí a túžob a ako špecifické formy opisu spoločenských reprezentácií moci, medzi-skupinových vzťahov a skupinovej identifikácie. Stali sa tiež súčasťou súčasnej masovej kultúry, ktorá tiež formuje repertoár a naratívne štruktúry fám a konšpiračných teórií. Výskum sa môže zamerať na osobné alebo internetové sprostredkované formy komunikácie. Metódy primárne čerpajú z folkloristických alebo etnologických prístupov, no je možné uplatniť aj relevantné interdisciplinárne využiteľné typy analýz (napr. diskurzívnu analýzu).

Rumours and conspiracy theories are explored in social sciences as expressions of social anxieties and desires, and as specific forms of description of social representations of power, intergroup relations or group (self-) identification. They became also a part of contemporary mass culture, which shapes the repertoire and narrative structures of rumours and conspiracy theories, too. The research can be focused on face-to-face or internet mediated forms of communication. Methods primarily draw on folkloristic or ethnological approaches, but it is also possible to apply relevant interdisciplinary useful types of analyses (e. g. discursive analysis).

7) Konštituovanie kultúrneho regiónu (s akcentom na prvky tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva)
Constitution of a cultural region (with an emphasis on elements of traditional folk culture as part of the cultural heritage)
Školiteľka: Prof. Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.
Odbor: etnológia
Anotácia: Regionalizácia Slovenska z etnologického aspektu je vytváraná na základe administratívneho členenia Slovenska do roku 1922 v kombinácii s kultúrno-historickými prvkami vychádzajúcimi z tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa na vytváraní kultúrneho regiónu podieľajú nové systémy identifikovania, udržiavania a zvýrazňovania kultúrnych špecifík inštitucionálne riadené z rôznych úrovní. Nastoľuje sa otázka re-interpretácie kultúrnych regiónov Slovenska a ich vymedzenia. Cieľom práce je na vybranom kultúrnom regióne analyzovať tieto systémy a ich vplyvy na identitu regiónu, overiť platnosť vnímania hraníc regiónu, jeho reprezentácií a životnosti kultúrnych prvkov, ktoré sa s regiónom spájajú.

The regionalization of Slovakia from the ethnological aspect is constructed on the basis of the administrative division of Slovakia until 1922 in combination with cultural and historical elements based on traditional folk culture as part of the cultural heritage. At present, new systems of identifying, maintaining and highlighting cultural specificities, institutionally managed from different levels, are involved in the creation of a cultural region. The question of the re-interpretation of the cultural regions of Slovakia and their definition arises. The aim of the work is to analyze these systems and their effects on the identity of the region in the selected cultural region, to verify the validity of the perception of the region's borders, its representations and the longevity of cultural elements associated with the region.

Témy PhD. prác v spolupráci s Ústavom sociálnej antropológie FSEV pre akademický rok 2021/2022

  • Pokyny na podanie prihlášky: https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/ 

  • do prihlášky uveďte jednu zo zvolených tém, ktoré vypisuje ÚESA SAV  

  • v prihláške uveďte, že sa hlásite na ÚESA SAV

  • deadline na podanie prihlášky je do 30. apríla 2021 v prvom kole (uprednostňujeme) a do 31. augusta v druhom kole

  • všetky témy vypisujeme pre denné štúdium (D)


1) Sociálne a kultúrne aspekty etnických nerovností v zdraví: prípad zdravotného stavu Rómov na Slovensku
Social and cultural aspects of ethnic health inequalities: the case of health status of Roma in Slovakia
Školiteľ: Mgr. Andrej Belák, PhD.
Odbor: sociálna antropológia
Anotácia: Projekt sa venuje výskumu sociálnych a kultúrnych determinantov pomerne zlého zdravotného stavu Rómov na Slovensku. Vychádzajúc z doterajších zistení sa bude zameriavať predovšetkým na dosiaľ najmenej preskúmané aspekty, a to konkrétne na príčiny a vplyvy rozličných priamych i nepriamych foriem proti-rómskeho rasizmu, lokálnych i centrálnych politík, ale i miestnych štandardov epidemiologického výskumu. Od výsledkov projektu očakávame nielen príspevok do aktuálnych príbuzných debát v akademickej socio-kultúrnej (medicínskej) antropológii, ale i poznatky bezprostredne aplikovateľné vo verejnom zdravotníctve.

The project aims at the social and cultural determinants of the rather poor health status of Roma in Slovakia. Drawing on previous findings, it will focus especially on aspects researched, thus far, the least, namely the causes and effects of various both direct and indirect forms of anti-Roma racism, of related both local and central policies as well as of the local standards practices within related epidemiological research. The results of the project are expected to deliver new cues not only regarding contemporary related debates in socio-cultural (medical) anthropology, but also knowledge readily applicable within public health. are shared and modified in the (transgenerational) communication.

2) Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť?
Assisted aging – design for all and modern technologies as an opportunity?
Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Odbor: sociálna antropológia
Anotácia: Reflexia dizajnu pre všetkých a technologický pokrok, o ktorom sa predpokladá, že môže dramaticky zlepšiť život starších ľudí, predstavuje aktuálnu výzvu aj pre výskum v rámci sociálnej a kultúrnej antropológie. Takto orientovaný výskum starnutia a staroby je priesečníkom materiálno-objektívneho sveta a osobno-subjektívneho vnímania. Dizertačná práca by sa mala venovať téme materiality zahŕňajúcej „nehumánnych“ aktérov vytvárajúcich náš sociálny svet. Možné smerovanie obsahuje napríklad dizajnovanie asistujúcich technológií či prostredia vhodného pre každý vek.

Reflections on design for all and technological progress that are expected to dramatically improve the lives of older people are also a current challenge for research in social and cultural anthropology. This kind of research on ageing and old age is the intersection of the material-objective world and its personal-subjective perception. The dissertation should address the topic of materiality involving "non humane" actors creating our social world. It includes, for example, the design of assistive technologies or environment suitable for all ages.

3) Živé dedičstvo a roly jednotlivých hráčov na poli jeho ochrany (komunity nositeľov, inštitúcie na rôznych úrovniach - od komunitnej po UNESCO)
Living heritage and the roles of individual players in the field of its safeguarding (community of bearers, institutions at various levels - from the community to UNESCO)
Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Odbor: sociálna antropológia
Anotácia: Politiky ochrany stelesnené napríklad UNESCO Dohovorom o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 primárne slúžia na zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva fungujúceho ako živé dedičstvo v príslušných komunitách jeho nositeľov. Môžu však predstavovať aj priestor pre politickú a inštitucionálnu manipuláciu ústiacu do jeho komercializácie, deformácie jeho prezentácie mimo miestnej komunity, zmeny pôvodných noriem, hodnôt a funkcií s ním spojených alebo zneužitiu živého dedičstva na presadzovanie politických a osobných alebo skupinových záujmov. Témou dizertačnej práce by mala byť etnologická reflexia - prípadová štúdia niektorého z prvkov živého dedičstva zapísaného do niektorého z UNESCO Zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva.

Safeguarding policies embodied, for example, by the UNESCO 2003 Convention of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of primarily serve to preserve the intangible cultural heritage or living heritage in the communities concerned. However, they offer also an opportunity for political and institutional manipulation leading to its commercialization, distortion of its presentation outside the local community, changes in original norms, values and functions associated with it, or misuse of living heritage to promote political and personal or group interests. The topic of the dissertation should be the ethnological reflection - a case study of one of the elements of living heritage inscribed in one of the UNESCO Lists of Intangible Cultural Heritage.

4) Sociálne a kultúrne kontexty šírenia súčasných povestí, fám a konšpiračných teórií.
Social and cultural contexts of spreading of contemporary legends, rumours and conspiracy theories.
Školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Odbor: sociálna antropológia
Anotácia: Povesti a konšpiračné teórie sa v spoločenských vedách skúmajú ako výrazy sociálnych úzkostí a túžob a ako špecifické formy opisu spoločenských reprezentácií moci, medzi-skupinových vzťahov a skupinovej identifikácie. Stali sa tiež súčasťou súčasnej masovej kultúry, ktorá tiež formuje repertoár a naratívne štruktúry fám a konšpiračných teórií. Výskum sa môže zamerať na osobné alebo internetové sprostredkované formy komunikácie. Metódy primárne čerpajú z folkloristických alebo etnologických prístupov, no je možné uplatniť aj relevantné interdisciplinárne využiteľné typy analýz (napr. diskurzívnu analýzu).

Rumours and conspiracy theories are explored in social sciences as expressions of social anxieties and desires, and as specific forms of description of social representations of power, intergroup relations or group (self-) identification. They became also a part of contemporary mass culture, which shapes the repertoire and narrative structures of rumours and conspiracy theories, too. The research can be focused on face-to-face or internet mediated forms of communication. Methods primarily draw on folkloristic or ethnological approaches, but it is also possible to apply relevant interdisciplinary useful types of analyses (e. g. discursive analysis).


Absolventi PhD. štúdia


Mgr. Tomáš Winkler, PhD.

názov dizertácie: Občiansky aktivizmus v súčasnom mestskom prostredí – príklad
kultúrno-kreatívneho centra Nová Cvernovka
školiteľka: Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
obhajoba: 25. 8. 2020

Mgr. Ivana Šusterová, PhD.

názov dizertácie: Sociálne normy a ich vplyv na kmotrovstvo v spoločenstve Olašských Rómov v Nitre
školiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
obhajoba: 24. 6. 2019

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

názov dizertácie: Súčasné povesti a fámy ako súčasť každodenného života vo vybranom prostredí
školiteľka:
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 13. 6. 2017

Mgr. Natália Blahová, PhD.

názov dizertácie: Inštitúcie a ich reprezentácie krajanstva. Krajanská politika Slovenskej republiky a Slováci žijúci v Rumunsku
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 12. 6. 2017

Mgr. Monika Sirkovská, PhD.

názov dizertácie: Vplyv kultúrneho kapitálu rodiny na voľbu sekundárneho vzdelávania adolescenta
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

názov dizertácie: Vplyv etického diskurzu na prezentácie rodinných a partnerských noriem 
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

názov dizertácie: Stratégie náboženských organizácií pôsobiacich medzi Rómami.
Prípadová štúdia charizmatického spoločenstva z východného Slovenska
školiteľka: PhDr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 26.8.2013

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

názov dizertácie: Inkorporácia migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 2.7.2013

Mgr. Juraj Štofej, PhD.

názov dizertácie: Sociálna exklúzia rómskej menšiny v oblasti vzdelávania 
školiteľ: PhDr. Arne Mann, CSc.
obhajoba: 12.3.2013

Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.

názov dizertácie: Spôsob zabezpečenia bývania v procese tvorby domova
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 28.6.2012

Mgr. Vladimír Bahna, PhD. 

názov dizertácie: Kognitívne aspekty rozprávaní o osobných skúsenostiach s nadprirodzenými činiteľmi
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 21.3.2012

Mgr. Nina Beňová, PhD.

názov dizertácie: Pomoc bezdomovcom a jej kultúrne dilemy
školiteľka: Oľga Danglová, CSc.
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

názov dizertácie: Vidiecka obec ako sociálny systém v podmienkach transformácie
školiteľka: Oľga Danglová, CSc. 
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Irena Jenčová, PhD. 

názov dizertácie: Práca, bývanie a sociálne vzťahy: Slovenskí migranti v Londýne
školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
obhajoba: 25. 10. 2010

Mgr. Michaela Ferencová, PhD.

1. 10. 2002 – 30. 11. 2007
názov dizertácie: Interethnic relations and public commemoration: Institutional distribution of classificatory schemes in the town of Nové Zámky (Interetnické vzťahy a verejné spomínanie: Inštitucionálne šírenie klasifikačných schém v meste Nové Zámky)
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 24. 9. 2008
obhajoba európskeho doktorátu: 24. 9. 2008

Mgr. Natália Veselská, PhD.

1. 10. 2000 – 31. 8. 2004 
téma dizertácie: Politické prenasledovanie ako dôsledok štrukturálnych zmien slovenskej spoločnosti po roku 1948 
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 27. 11. 2007

Mgr. Jarmila Barátová, PhD.

1. 10. 2004 – 30. 9. 2007 
téma dizertácie: Vývin foriem rodiny a rodinného života v obci Pitelová po roku 1989 (porovnanie so stavom v 70–80-. rokoch)
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 16. 10. 2007

Mgr. Katarína  Nováková, PhD.

1. 10. 2002 – 31. 7. 2006
téma dizertácie: Materiálne prejavy socio-profesijnej skupiny (na príklade súčasných vinohradníkov v mikroregióne Orešany) 
školiteľka: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
obhajoba: 7. 10. 2006

Mgr. Ľubica Herzánová, PhD. 

1. 10. 2000 – 15. 9. 2005 
názov dizertácie: Staroba a starnutie v autobiografiách a životopisných zápiskoch (na príklade Bratislavy a Viedne na prelome 20. a 21. storočia) 
školiteľka: PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Diana Némethová-Szőlosővá, PhD. 

1. 10. 1997 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Vzťah etnicity a politickej moci (na príklade slovensko-maďarských vzťahov v meste Rožňava v rokoch 1918–2003) 
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Dušan Belko, PhD. 

1. 9. 1995 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Jedinci s pripisovanou dispozíciou supranaturálnych schopností: kultúrno-historický prehľad ideí o ich existencii a analýza kognitívneho systému súčasných senzitívov. 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 25. 1. 2001

Mgr. Nora Čechmánková-Lábadyová, PhD. 

1. 9. 1995 – 28. 10. 2004 
názov dizertácie: Miesto ženy v sociálnych vzťahoch. Na príklade obce Kľačno (30.–90. roky 20. storočia) 
školiteľ: Daniel Luther, CSc. 
obhajoba: 27. 9. 2004

Mgr. Ivica Bumová, PhD. 

1. 10. 1999 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Dynamika hodnôt strednej vrstvy v malom meste (na príklade Dolného Kubína v prvej polovici 20. storočia) 
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003

Mgr. Andrea Šalingová, PhD. 

1. 9. 1998 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Konštrukcia materstva a otcovstva v 70. rokoch 20. storočia (na príklade analýzy dobového média a výsledkov terénneho výskumu) 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003
obhajoba európskeho doktorátu: 23. 3. 2006

Zobraziť plávajúce menu