Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii

VEGA projekt Sources and History of Oral Tradition in Slovakia

Meno zodpovednej riešiteľky: Beňušková Zuzana, PhDr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2001 – 31.12.2003

Evidenčné číslo projektu: 2/1050/21

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: