Etnofolk a GDPR

Úprava databázy digitálneho archívu obrazových dokumentov Etnofolk Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v súlade so všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR).
Databáza digitálneho archívu obrazových dokumentov Etnofolk je parciálnym výstupom ÚESA SAV v rámci projektu 3CE296P4 Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK (5/2011 – 4/2014). Projekt bol realizovaný v rámci tretej výzvy Operačného programu Stredná Európa (Central Europe Programme), ktorý bol súčaťou Európskej teritoriálnej spolupráce 2007-2013. Svojim zameraním projekt spadal pod prioritu č. 4: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov a oblasť intervencie Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinacovaný participujúcimi inštitúciami z ČR, SR, Maďarska a Slovinska. Vytvorená databáza (http://uetetnofolk.eu/index.php/main/records) umožňuje online prístup k viac ako 118.000 digitalizovaných záznamov, ktoré uchovávajú a sprístupňujú stredoeurópske a slovenské kultúrne dedičstvo pre súčasné spoločenstvá. 

Prijatie všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR) v rámci krajín EÚ vrátane Slovenska sa dotýka takisto ochrany osobných údajov zverejnených v online digitálnych archívoch. Z tohto dôvodu sme boli prijatým nariadením nútení prispôsobiť jednotlivé metadátové záznamy v Etnofolku, tak aby neporušovali digitálne práva dotknutých osôb. Preto sme pomerne náročným spôsobom odfiltrovali položku "Popis", obsahujúcu v niektorých záznamoch údaje osobného charakteru (mená respondentov, prípadne ich bydlisko). Rovnako bol eliminovaný text pod zväčšenými obrázkami v databáze, obsahujúci obdobné osobné údaje. Napokon sme z položky "Lokalita" odstránili sporadicky sa vyskytujúci údaj o súpisnom čísle domu v danej lokalite. Uvedené úpravy v zmysle GDPR sme realizovali aj napriek tomu, že záznamy v Digitálnom archíve obrazových dokumentov ÚESA SAV sú zverejnené v súlade s oprávneným záujmom pre vedecké účely a končia rokom 1992, čiže de facto ide o historický materiál, pri ktorom len vo veľmi obmedzenej miere hrozí porušenie pravidiel ochrany osobných údajov žijúcich osôb.

Tím Vedeckých zbierok ÚESA SAV: Andrej Gogora, Dušan Ratica, Tomáš Kubisa

Nie