Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Medzinárodná dohoda - projekt je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk. Terénne etnologické výskumy Slovákov v Maďarsku

Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav etnológie SAV Bratislava, SR; Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko 

Doba riešenia: 2002–2005, predĺžená na 2006–2009. 

Koordinátorka projektu z ÚEt SAV: E. Krekovičová

Výstupy: pravidelná účasť na výskumoch Slovákov v Maďarsku; Príprava zborníka k 30. výročiu medzinárodných interdisciplinárnych Národopisných táborov v Maďarsku (2008); Spoluúčasť na príprave 
medzinárodnej konferencie v Békešskej Čabe (2007)

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: