Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Bilaterálny projekt

Ethnological researches of Slovak ethnicity in Hungary

Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Krekovičová, CSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2006 - 2012

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: