Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Medzinárodný projekt

Ethnological researches of Slovak minority in Hungary

Typ projektu: Spoločný medziústavný projekt ÚEt SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarská republika 

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2006 – 31.12.2013

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: