Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru)

VEGA projekt - Folklore - Slovakian and European Contexts (on Genre and Thematic Aspects of Slovak Folklore Study)

Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, PhDr., DrSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998 – 31.12.2000

Evidenčné číslo projektu: 2/5074/98

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: