Folklórne žánre a sociálna komunikácia

VEGA projekt - Folklore genres and social communication

Nositeľ projektu: ÚEt SAV

Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0044/08

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: