Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

VEGA projekt - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective

Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/3181/24 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2003 – 31.12.2005 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: