​História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

VEGA projekt - History of the Slovak Lutheran Church

Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie 
a demogeografie 

Spoluriešiteľské organizácie: EBF UK Bratislava, PriF UPJŠ Prešov, ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Kusendová Dagmar, Doc., RNDr., PhD. 

Zástupca riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD. (za ÚEt SAV) 

Evidenčné číslo projektu: 1/4551/07

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2007–31. 12. 2009 
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: