Informácie o prijímacích pohovoroch na doktorandské štúdium pre akademický rok 2015/2016

Ústav etnológie SAV v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 otvára v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave denné (4-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.3 etnológia.
Ďalšie informácie môžete nájsť TU. 

Posledný možný termín podania prihlášky je 31. mája 2015.
Žiadosti, doručené po termíne uzávierky (rozhoduje poštová pečiatka alebo pečiatka z podateľne FiF UK), alebo žiadosti, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať.

Prihlášku s prílohami je potrebné poslať na adresu: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Referát vedy a doktorandského štúdia
Gondova 2
814 99 Bratislava 

Prihlášky nezasielajte na adresu Ústavu etnológie SAV.

K prihláške je potrebné priložiť tieto dokumenty

1. profesný životopis – podpísaný!
2. notársky overenú kópiu dokladu o štátnom občianstve (rodný list)
3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní: diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, diplom z rigoróznej skúšky (končiaci magistri priložia k prihláške informáciu o čase konania štátnic v prvom termíne a po ich absolvovaní prinesú na referát doktorandského štúdia potvrdenie o ukončení a dobe štúdia zo študijného oddelenia) 
- uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia
- uchádzač, ktorý študoval na inej VŠ, predloží notársky overené kópie dokladov
- ak ste magisterské štúdium ukončili a diplom obdržali na zahraničnej vysokej škole, obráťte sa na Rektorát Univerzity Komenského - p. Granátovú
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na akademický účel je nevyhnutný doklad, doručte nám ho obratom, najneskôr do v deň zápisu. Bez neho vás nemôžeme zapísať na doktorandské štúdium.
4. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností
5. projekt dizertačnej práce, ktorý musí obsahovať stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré uchádzač pokladá z hľadiska témy za kľúčové, celkový rozsah projektu by nemal prekročiť 10 strán textu - podpísaný uchádzačom!

V prihláške prosím nevypĺňajte "Výpis výsledkov...." na strane 2 tabuľku (nepripájajte žiaden výpis známok!)

K prihláške netreba prikladať Potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia - strana 3, bod 5.

Počet prihlášok

uchádzači o doktorandské štúdium si môžu podať na FiF UK jednu prihlášku, na ktorej vyznačia formu štúdia - D alebo E; ak je téma vypísaná pre obe formy štúdia (D/E), uchádzač na prihláške vyznačí, o ktorú formu štúdia má záujem, môže uviesť aj obe formy.

Uchádzači o doktorandské štúdium si môžu podať na ústav SAV jednu prihlášku, na ktorej vyznačia formu štúdia; ak je téma vypísaná pre obe formy štúdia ( D/E), uchádzač na prihláške vyznačí, o ktorú formu štúdia má záujem, môže uviesť aj obe formy

Termín prijímacích skúšok  

uchádzači, s kompletne vyplnenými prihláškami, ku ktorým priložia všetky prílohy, budú písomne pozvaní na prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční v Ústave etnológie SAV dňa 
22. júna 2015 (presné miesto a čas konania budú uvedené v pozvánke)

Poplatok za prijímacie konanie

20,-  €, potvrdenie o zaplatení treba priložiť k prihláške!

č. účtu 7000083100/8180, VS 02
 
pre zahraničie:
7000083100/8180 
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 
SWIFT: SUBASKBX 
VS: 02 

Základná podmienka prijatia na doktorandské štúdium

Absolvovanie študijného programu druhého stupňa, alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.

Nie