Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.


PANCZOVÁ, Zuzana: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Bratislava: VEDA, 2017. 160s. Etnologické štúdie, 29. ISBN 978-80-224-1546-0.
 

Publikácia predstavuje jeden z prvých ucelenejších výstupov na tému konšpiračných teórií na Slovensku, ktorá je v súčasnosti predmetom sústredeného záujmu nielen vedeckej komunity, ale aj laickej verejnosti, médií či predstaviteľov politiky a bezpečnostných zložiek. Autorka na tému nazerá predovšetkým ako na kultúrny fenomén a identifikuje jeho historické a ideologické kontexty. Zároveň prepája doterajšie poznatky medzinárodného výskumu s príkladmi konkrétnych reálií slovenskej spoločnosti. Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia (otázky morálky, náboženstva, politiky, životného prostredia, prírodných katastrof, vojen a pod.). Podobne ako mnohé zo súčasných povestí i konšpiračné teórie môžu byť významným indikátorom množstva úzkostí a konfliktov zdieľaných v širších či užších sociálnych skupinách, dajú sa z nich pomerne plasticky extrahovať konkrétne auto- a heterostereotypy, predstavy o konkrétnych skupinových cieľoch a hodnotových orientáciách, a to aj v tých ideologicky najextrémnejších polohách. Ich výskum je teda zdrojom interdisciplinárne využiteľných informácií o súčasnej spoločnosti.
Menu?: 
Nie