Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.

roľnícke a neroľnícke zamestnania, obchod, pracovná migrácia, reklama, endogénny rozvoj vidieka, miestny a regionálny rozvoj

VŠ vzdelanie: odbor národopis, Filozofická fakulta UK, Bratislava, 1976
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (1991), CSc. (1995)
Komunikačné jazyky: angličtina
Rok nástupu do ústavu: 1976–1984, 1989

 

 

Vedecké projekty

Projekt VEGA "Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku", členka riešiteľského tímu, 2003–2005

Štátny projekt "Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov", Hlavný riešiteľ: Sociologický ústav SAV, členka riešiteľského tímu, 2003–2005

Projekt VEGA "Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie", členka riešiteľského tímu, 2006–2007

Projekt VEGA "Sociokultúrna zmena a adaptácia", členka riešiteľského tímu, 2008–2010

Projekt VEGA "Vývoj a rola endogénnych rozvojových potenciálov v malých vidieckych obciach", členka riešiteľského tímu, 2008–2010

Projekt VEGA "Podmienky zamestnanosti obyvateľov vidieka na Slovensku v 1. polovici 20. storočia s ohľadom na neroľnícke zamestnania a ich vplyv na rozvoj kultúry a spôsob života", vedenie projektu, 2001–2003

"Aktivizácia vidieckeho obyvateľstva v socioekonomickej a kultúrnej sfére", Vedecký projekt v odbore koordinovaný v rámci pracoviska Ústavu etnológie SAV, vedenie projektu, 2004–2006

"Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít", Vedecký projekt   koordinovaný v rámci pracoviska Ústavu etnológie  SAV, 2007–2009

"Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel". 2011–2013, VEGA SAV

 

Ocenenia

Národná cena Slovenskej republiky, r. 1991, za Etnografický atlas Slovenska, (kolektív autorov)

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť, r.1995, za Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I., II., (kolektív autorov)

Prémia Literárneho fondu, r. 1995, za Encyklopédiu ľudovej kultúru Slovenska, (kolektív autorov)

Premio internazionale di studi etnoantropologici Pitre – Salomone Marino, Citta di Palermo centro internazionale di etnostoria, 1996,  za Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, r. 1999, za knižnú publikáciu Slovakia. European Contexts of Folk Culture (kolektív autorov)

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, r. 1999, za výskumy a spracovanie Atlasov ľudovej kultúru Slovákov v zahraničí (kolektív autorov)

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť, r. 2001, za vedeckú monografiu Slovensko. Európske súvislosti ľudovej kultúry, (kolektívu pracovníkov) 

Prémia Literárneho fondu, r. 2001, za Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012, členka redakčného kolektívu, 2013
Encyklopédia je dostupná online tu

 

Bibliografia

Monografie

FALŤAN, Ľ. - STRUSSOVÁ, M. - KOSTLÁN, D. – FALŤANOVÁ, Ľ. – SOPIROVÁ, A. Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia. Bratislava: Sociologický ústav, 2011. 281 s. ISBN 978-80-85544-73-2.

Kapitoly v monografiách

FALŤANOVÁ, Ľubica: Žena a voľný čas. In: Zamestnaná žena vo svetle výskumu. Bratislava, Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1987, s. 133-149.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Obchod. In: Zabudnuté postavy. Botíková, M. (ed). Myjava 1987, s. 17-45.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Folk Trade. In: Stoličná, R. and Team of Autors: Slovakia-European Contexts of Folk Culture. Bratislava, SAV, 1997, s. 82-100.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Obchod. In: Stoličná, R. a kol.: Slovensko-európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, SAV, 2000.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Vysťahovalectvo zo Slovenska do USA r. 1899. Vysťahovalectvo z ČSR v r. 1925-1937. Komentáre k mapám. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied – Slovenská kartografia, 1990, s. 10.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Vnútorná migrácia sezónnych poľnohospodárskych robotníkov. Migrácia sezónnych poľnohospodárskych robotníkov do zahraničia. Komentáre k mapám. Tematický obsah máp č. 20, 21. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied – Slovenská kartografia, 1990, s. 10.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Obchod. Trhy a jarmoky. Podomový obchod. Komentáre k mapám. Tematický obsah máp č. 1-7, 9-10, 23. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied – Slovenská kartografia, 1990, s. 31-32.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Historický a kultúrny vývin obce Veľká Dolina. In: Garaj, Bernard – Járek, Marian: Slovenské ľudové piesne. Veľká Dolina. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. ISBN 80-8050-747-3, s. 3-17. 

FALŤANOVÁ, Ľubica: Etnická identita a spôsob života Slovákov v Rumunsku. In: Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí. Zdeno Šťastný (ed.). Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2005. ISBN80-85544-40-7, s. 129-149.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Slovak People in Roumania and their  Ethnic Identity.  In: Kawasaki, Youshimoto   (ed). Study on Ethnic identity – Slovak people turned in the History. Tokyo: Chuo University, 2007. ISBN 978-4-8057-1318-1, s. 181-208.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Z histórie obchodu a obchodníkov. In: Katarína Nováková a kolektív: Smolenice. Vlastivedná monografia obce. Obec Smolenice: DAJAMA. ISBN 978-80-970736-5-7, s. 302-316.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom: elektronická encyklopédia [elektronický zdroj]. Hlavná redaktorka Gabriela Kiliánová, redaktori Mojmír Benža, Oľga Danglová, Ľubica Falťanová, Daniel Luther, Katarína Nováková, Katarína Popelková, Dušan Ratica, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná, Juraj Zajonc ; vedúci projektu Vladimír Kyseľ, manažérka projektu Katarína Nováková. Bratislava: Ústav etnológie SAV: Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK, 2012. Dostupné online tu.  

Vedecké štúdie

FALŤANOVÁ, Ľubica: Faktory vývinu výročného zvykoslovia inoetnickej skupiny obyvateľov v dvoch obciach Veľkej Bratislavy. In: Správy 1977, č. 3. Bulletin Katedry etnografie a folkloristiky UK, Bratislava.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Sezónna migrácia poľnohospodárskych robotníkov. In: Národopisné informácie, 4/1977, s. 18-28.

FALŤANOVÁ, Ľubica. Sezónna migrácia poľnohospodárskych robotníkov. In: Slovenský národopis, 26, 1/1978, s. 73-82.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Migrácia poľnohospodárskych robotníkov (na základe materiálu EAS). In: Agricultura carpatica, II, 1981, s. 46-48.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Trhy a jarmoky na Slovensku v minulosti a ich miesto v ľudovej kultúre. In: Slovenský národopis, 30, 2/1982, s. 372-378.

BURY, F. – SIGMUNDOVÁ, M. – FALŤANOVÁ, Ľ.: Kultúrna integrácia a sociálno-psychologický rozvoj mladej rodiny. In: Slovenský národopis, 34, 4/1986, s. 577-597. (30%).

SCHVARZOVÁ, Mária – KOSTOLNÁ, Zuzana – FALŤANOVÁ, Ľubica:  Projekt empirického výskumu o životných a právnych podmienkach ekonomicky aktívnych žien s nezaopatrenými deťmi a o ich sociálnych istotách. ČÚ ŠPEV 9O4 113 102 Sociálny rozvoj vybraných skupín a ich sociálne istoty. I. etapa Bratislava VÚSRP 1986. (20%).

FALŤANOVÁ, Ľubica: Voľný čas žien. In: Schvarzová, Mária - Kostolná, Zuzana -Falťanová, Ľubica: Životné a pracovné podmienky ekonomicky aktívnych vydatých žien s nezaopatrenými deťmi a ich sociálne istoty v ČSSR. VÚSRP Bratislava 1987, s. 55-58.

SCHVARZOVÁ, Mária – KOSTOLNÁ, Zuzana – FALŤANOVÁ, Ľubica: Sociálne istoty a ich vplyv na zlaďovanie profesionálnych a materských funkcií žien. 2. etapa II. časti ČÚ ŠPEV 904 102 03. VÚSRP Bratislava 1987.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Bratislavskí obchodníci v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. In: Slovenský národopis, 35, 2/1987, s. 381-394.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Pozície ženy v mladej rodine z hľadiska využívania voľného času. In: Žena v spoločenskej sfére práce. Bratislava 1987, s. 178-182.

FALŤANOVÁ, Ľubica: The main directions of trade from Slovakia. In: Märkte und Warenaustausch im Pannonischen Raum. Székesfehérvár 1988, s. 175-183.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Voľný čas žien a mužov. In: Schvarzová, Mária – Kostolná, Zuzana – Falťanová, Ľubica: Súčasný stav a možnosti optimalizácie životných podmienok zamestnaných matiek s nezaopatrenými  deťmi. II. etapa ČÚ 9O4 113 102 03 Sociálny rozvoj vybraných skupín a ich sociálne istoty. Bratislava VÚSRP 1988, s. 94-115.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Družstevný obchod a lokálna spoločnosť. In: Slovenský národopis, 38, 3/1990, s. 215-229.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Trhy a trhovectvo v Bratislave. In: Národopisné informácie, 2/1990, s. 143-151.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Migration as the Way of Contacting Slovakia with the World. In: Ethnologia Slovaca et Slavica, 24-25, 1992, s. 413-421.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Die Stellung der Märkte im Socialleben und im Handel. In: Ethnokulturelle Prozesse in Gross-Städten Mitteleuropas. Bratislava 1992, s. 45-50.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Obchod a tolerancia. In: Slovenský národopis, 40, 2/1992, s. 280-288.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Handel und Toleranz. In: Ethnokulturelle prozesse in Gross-Städten Mitteleuropas. Bratislava 1992, s. 89-99.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Changes in Bratislava Commerce after 1945. In: Leute in der Grosstadt. Brno 1992, s. 125-130.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Profesná dráha živnostníkov a znárodňovacie procesy. In: Slovenský národopis, 41, 1/1993, s. 139-160.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Čunovo a jeho kultúrno-historický vývin. In: Prieskumy a rozbory-Čunovo. Architektonický ateliér AA plus, Bratislava 1993, s. 37-49.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Trhy a jarmoky: Sociálmo-ekonomické väzby s lokálnou vidieckou spoločnosťou. In: Slovenský národopis, 42, 4/1994, s. 413-427.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Autorka 5 hesiel-obchod. In: Slovakia and the Slovaks. A Concise Encyklopaedia. Gold press Publishers, Bratislava 1994.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Nationalization as reflected in destinies of town merchandisers in Slovakia. In: The City: Today, Yesterday and the day before. Lodz 1995, s. 146-152.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Záujem o problematiku tradičného obchodu v publicistike. In: Slovenský národopis, 43, 3/1995, s. 301-312.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Spoločenské pomery a ich odraz v živote jednotlivca. In: Etnologické rozpravy, 1995, č. 1, s. 14-35.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Autorka 38 hesiel, spoluautorka 4 hesiel. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska VEDA, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1995.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Zvyky pri predaji a kúpe domácich hospodárskych zvierat. In: Slovenský národopis, 44, 1/1996, s.168-187.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Autorka tematického obsahu máp č. 286-293. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba-Békéscsaby 1996.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Ogloszenia jako obraz zróznicowania etnicznego w bratyslawskym handlu. In: Miasto i kultura 1. Warszawa 1997, s. 77-94.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Announcements as an Image of the Ethnical Diversification in Bratislava Trade. In: Journal of Urban Ethnology 2, 1997, s. 77-95.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Reklama ako zdroj poznatkov o obchode v Bratislave (20. a 30. roky 20. storočia). In: Slovenský národopis, 45, 1/1997, s. 269-284.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Hospodárske podmienky a zamestnanecká štruktúra nitrianskeho regiónu. In: Etnologické rozpravy, 1-2/ 1997, s. 153-160.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Baťova reklama. In: Merkúr. 4/1997, s. 45.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Vidiecka žena v neroľníckych zamestnaniach prostredníctvom biografií. In: Žena z pohľadu etnológie. Hana Hlôšková, Milan Leščák (eds.). Bratislava, Prebudená pieseň, Katedra etnológie Filozofickej fakulty SAV, 1998, s. 48-63.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Autorka tematického obsahu máp č. 236-248. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku. Nadlak 1998.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Podmienky zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva v 1. polovici 20. storočia na Slovensku. In: Slovenský národopis, 46, 4/1998, s. 437-457.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Obraz mestského životného štýlu v reklame (Bratislava, 20. a 30. roky). In: Diferenciácia mestského spoločenstva v prejavoch každodenného života. Bratislava 1998, s. 70-90.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Autorka 5 hesiel. In: Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. Prvý zväzok A-Belk. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied 1999.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Výročné zvyky v Jarovciach a Čunove. In: Botík, Ján (ed): Chorvátska národnosť na Slovensku. História, onomastika, národopis. Bratislava, Slovenské národné múzeum 1999, s. 108-122.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Z materiálnej kultúry Chorvátov v Jarovciach. In: Chorvátska národnosť na Slovensku. Ján Botík (ed.). História, onomastika, národopis. Bratislava, Slovenské národné múzeum 1999, 137-146.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Vplyv spoločenských zmien na postavenie živnostníkov. In: Etnologické rozpravy, 1/1999, s. 25-36.

FALŤANOVÁ, Ľubica: K spolkovému životu v meste. In: Slovenský národopis, 48, 1/2000, s. 261-277.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Zamestnanie ako medzigeneračná kultúrna hodnota. In: Tradičná kultúra a generácie. Hana Hlôšková (ed.). Bratislava, Ústav etnológie SAV 2000, s. 18-23.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Poľnohospodárske robotníctvo ako sociálny fenomén. In: Slovenský národopis, 49, 3/2001, s. 300-314.

FALŤANOVÁ, Ľubica: K niektorým otázkam poľnohospodárskeho robotníctva. In: Etnologické rozpravy, 1/ 2001, s. 62-70.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Migrácia poľnohospodárskych robotníkov. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Oľga Danglová, Rastislava Stoličná (eds.). Bratislava, Ústav etnológie SAV 2001, s. 67-76.

FALŤANOVÁ, Ľubica: The Blue Cross Association and its Activities in Bratislava. In: Slovenský národopis, 49, 4/2001, s. 467-478.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Podmienky zamestnanosti v poľnohospodárstve. In: Slovenský národopis, 50, 3-4/2002, s. 410-417.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Žena zamestnaná v poľnohospodárstve v 1. polovici 20. storočia. In: Sféry ženy. J. Darulová, K. Koštialová (eds.). Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Sociologický ústav Akadémie vied Českej republiky v Prahe, 2004. ISBN 80-8055-999-6, s. 208-217.

FALŤANOVÁ, Ľubica: The Employment Situation in Agriculture. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century.Reflections and Trends. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnolgie der Universität Wien. Band 27. Etnologické štúdie 9. Institute of Ethnology of Slovak Academy of Science. Bratislava 2005, s. 175-184.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Spoločenské zmeny v interpretácii životných osudov súkromných podnikateľov. In: Malé dejiny veľkých udalostí I v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Etnologické štúdie 13. Z. Profantová (ed.). Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied – Ústav pamäti národa, 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 178-187.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Súkromný život bankového riaditeľa Vladimíra Jesenského v 1. polovici 20. storočia. In: Subkultúry v meste. Etnologické štúdium socioprofesijných skupín.. K. Koštialová (ed.).  Banská Bystrica, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2005. ISBN 80- 8083-153-X, s. 137-150.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Význam obchodu v živote mesta v kontexte súčasných zmien. In: Slovenský národopis, 54, 4/2006, s. 481-496.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Poľnohospodárske obyvateľstvo v sociálnej štruktúre 1. polovice 20. storočia. In:  Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej  republike v kontexte integračných dosahov. Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách. Ľ. Falťan,  J. Štrbavá,  (eds.).  Bratislava, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006. CD, ISBN 80-85544-38-5, s. 287-295. 

FALŤANOVÁ, Ľubica: Charakteristika miesta poľnohospodárskeho obyvateľstva v sociálnej štruktúre po roku 1989. In: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov. Regionálna diferenciácia  Slovenska  v podkladových štúdiách. Ľ.

Falťan, J. Štrbavá, J. (eds.). Bratislava, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006. CD, ISBN 80-85544-38-5, s. 573-587.

FALŤANOVÁ, Ľubica: The development potential in rural communities of Slovakia. In: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2007, roč. 3, č. 2, s. 99-107.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Rozvojové možnosti vidieckych obcí (mikropohľad na problematiku). In: Slovenský národopis, 2007, roč. 55, č. 2, s. 313-324.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít. In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. O. Danglová, Z. Beňušková (eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Centrum pre európsku politiku, Bratislava, Katedra etnológie a etnomuzikológie, Nitra, 2007. ISBN 978-80-88997-35-1, s. 183-197.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Social Transformation Observed by Interviewing Business People on their Life Stories. In: The small history of great events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Z. Profantová (ed.). Bratislava: Veda, Bratislava, 2007. ISBN-13: 978-80-224-0026-1, ISPN-10: 80-224-0926-X, s. 165-174.

FALŤANOVÁ, Ľubica:  Miestne kultúrne aktivity a komunikačný priestor. In: Slovenský národopis, 56, 3/2008, s. 293-300.

FALŤANOVÁ, Ľubica:  Vzťah Bratislavčanov k pravému brehu Dunaja: In: Miasto po obu brzegach rzeki. Różne oblicza kultury. A. Stawarz (ed.). Warszawa: Muzeum m.s. Warszawy, Muzeum Niepodleglości, 2008, ISBN 96-38206-29-9, s. 57-68.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Lokálne rozvojové aktivity ako faktor rozvoja vidieckej obce. In: Slovenský národopis, 57, 3/2009, s. 331-347.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Taiwan očami etnológa (príklady lokálnych iniciatív). In: Slovenský národopis, 57, 2/2009, s. 88-94.

FALŤANOVÁ, Ľubica: História Veľkej noci a spotrebiteľské správanie. In: In Store Slovakia, 8, 3/2009, s. 18-19.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Reklama – súčasť marketingu predsocialistického obdobia. In: In Store Slovakia, 8, 11/2009, s. 26-27.

FALŤANOVÁ, Ľubica: K podnikateľskému prostrediu Bratislavy. In: Slovenský národopis, 57, 2/2010, s. 194-207.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Minulosť bola poznačená umením predávať. In: In Store Slovakia, 9, 4/2010, s. 17.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Grémium bratislavských obchodníkov. In: Bratislavský kuriér, 9, 2/2010, 11.

FALŤANOVÁ, Ľubica: K pracovnej migrácii na Slovensku. In: Etnologiczne i antropologiczne obrazy śviata – konteksty i interpretacje. Ed. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski v Katowicach, 2011. ISBN 978-83-60431-62-7, s. 131-140.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Spotrebitelia vo svete nakupovania v období 1. ČSR. In: In Store Slovakia, roč. 10, č. 6/7, s. 26-27, 3 obr. ISSN 1336-2348.

Práce uverejnené na internete

FALŤANOVÁ, Ľubica: Podnikateľské osobnosti predsocialistického obdobia. Blažej Ráček, mäsiarsky veľkoobchodník, továreň na údeniny. I, II. časť. In: http: //lfaltanova.blog.cz./0812/podnikatelske-osobnosti-predsocialistickeho obdobia-blazej-racek-mäsiarsky-velkoobchodnik-tovaren-na-udeniny-i-cast, ii-cast. 2008.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Najrušnejšie obchodné ulice Bratislavy v 20. a 30. rokoch 20. storočia. In: http: //lfaltanova.blog.cz./0812/najrusnejsie-obchodne-ulice-Bratislavy-v-20-a-30-rokoch-20-storocia. 2008.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Bratislavské trhy a jarmoky. V bratislavskej tržnici v 20. a 30. rokoch 20. storočia. In: http: //lfaltanova.blog.cz./0812/bratislavske-trhy-a-jarmoky-v-bratislavskej-trznici-v-20-a-30-rokoch-20-storocia . 2008.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Podomový obchod a cudzí obchodníci (Gréci, Arméni, Macedónci, Turci, Židia, bosniaci) v meste. In: http: //lfaltanova.blog.cz./0812/podomovy-obchod-a-cudzi-obchodnici-greci-armenci-macedonci-turci-zidia-bosniaci-v meste. 2008.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Bratislava vo vzťahu k tradičným podomovým zamestnaniam. In: http: //lfaltanova.blog.cz./0812/bratislava-vo-vztahu-k-tradicnym-podomovym-zamestnaniam. 2008.

FALŤANOVÁ, Ľubica: Z činnosti grémia bratislavských obchodníkov. In: http: //lfaltanova.blog.cz./0812/z-cinnosti-gremia-bratislavskych-obchodnikov. 2008.