Ľubica Voľanská (Herzánová), Mgr., PhD.

historická antropológia, (auto)biografický výskum, rodina, staroba, nehmotné kultúrne dedičtvo

ORCID ID: 0000-0003-3267-5240
e-mail: lubica.herzanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

VŠ vzdelanie: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, odbor etnológia – história, Bratislava 1999
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (1999), PhD. (2005)
Komunikačné jazyky: nemecký, anglický
Rok nástupu do ústavu: 2005

 

Vedecké projekty

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológii, projekt VEGA č. 2/7180/21, 2000 – 2002

FOROST (Forschungsverbund Ost- und Südosteuropa, konkrétne na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove na Inštitúte národopisu / európskej etnológie (Institut für Volkskunde / Europäische Ethnologie), 2001 – 2005

Každodenná kultúra v socializme: Praktiky a stratégie každodenného života v socialistických krajinách a jej dôsledky pre transformáciu (Alltagskultur im Sozialismus: Praktiken und Strategien des Alltagslebens in den sozialistischen Ländern und ihre Folgen für die Transformation), 2001 – 2003

Dedičstvo socialistickej každodennosti: sociálne siete a dôvera v postsocializme (Das Erbe des sozialistischen Alltags: soziale Netzwerke und soziales Vertrauen im Postsozialismus), 2003 - 2005

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad, projekt VEGA 2/3181/24, 2003 – 2005

Štátny program výskumu a vývoja Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte SK so zreteľom na integračné procesy, Ústav politických vied, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, 2003 – 2005

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt. projekt VEGA 2/6059/26, 2006 – 2009

Authority and Expectation: A SocialHistory of the Socialist Dictatorships in Central Europe, projekt International Visegrad Fund, 2006 – 2007

Das TagebuchalsMittelzurSelbstreflexion in Österreichseit 1950. TagebuchtagWien, Magistrat der StadtWien, 2006 – 2007

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Projekt VEGA 2/0086/14, 2014 - 2017

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo. Projekt VEGA 2/0126/14, 2014 – 2017

Demografická charakteristika južného Slovenska na základe výskumu rodiny v rokoch 1967-1971, v spolupráci s Mgr. Juraj Majom, PhD., Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 2014 – 2015

Zástupkyňa Slovenskej republiky v Riadiacom výbore ISCH COST Action IS1402 Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective, 2014 - 2018

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania na Slovensku a Ukrajine pomocou využitia rozšírenej reality – hlavný riešiteľ Paneurópska vysoká škola n. o., Bratislava, koordinátorka pre partnera č. 9, Ústav etnológie SAV, 2015 – 2017

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. Projekt VEGA 2/0050/16, 2016 – 2019

STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV-15-0184, 2016 – 2020

Od ekotypu rodiny k sociotypu v regionálnej perspektíve. Projekt VEGA 1/0225/17, 2017 – 2020

SOS - Súčasné obrazy socializmu. 
APVV-16-0345, 2017 - 2021
 

Pedagogická činnosť

Kurz Etnokultúrne aspekty štúdia rodiny, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, v spolupráci s Doc. PhDr. Martou Botíkovou, CSc., zimný semester 2004/2005.

Kurz Etnokultúrne aspekty štúdia rodiny, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, v spolupráci s Doc. PhDr. Martou Botíkovou, CSc., zimný semester 2005/2006.

Seminár Antropológia životného cyklu, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, v spolupráci s doc. PhDr. Martou Botíkovou, letný semester 2005/2006.

Prednáška Etnológia pre neetnológov, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, v spolupráci s doc. PhDr. Martou Botíkovou, letný semester 2005/2006.

Kurz Etnokultúrne aspekty štúdia rodiny, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, v spolupráci s Doc. PhDr. Martou Botíkovou, CSc., zimný semester 2006/2007

Prednáška Slovenské dejiny I, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, zimný semester 2006/2007

Seminár Antropológia životného cyklu, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, v spolupráci s doc. PhDr. Martou Botíkovou, letný semester 2006/2007

Prednáška Slovenské dejiny II, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, letný semester 2006/ 2007

Prednáška Etnológia pre neetnológov, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, v spolupráci s doc. PhDr. Martou Botíkovou a RNDr. Mgr. Tatianou Bužekovou, PhD., letný semester 2006/ 2007

Kurz The Unwritten Rules: Survival Kit in Slovakia pre študentov programu Erazmus, Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, v spolupráci s doc. PhDr. Martou Botíkovou a Mgr. Helenou Tužinskou, PhD., letný semester 2018, zimný semester 2018
 

 

Iná činnosť

Doktorandské štúdium na Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien, od r. 2001

Členka prípravného výboru konferencie „Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexia a trendy“ – pri príležitosti 55. výročia ÚEt SAV Topoľčianky, november 2001

Spoluorganizátorka študentskej a doktorandskej konferencie - Nové perspektívy v sociálnych vedách a historická antropológia. New Perspectives in Social Science and Historical Anthropology, Neue Perspektiven in sozialen Wissenschaften und Historischer Anthropologie. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Univerzita Komenského, Bratislava v spolupráci s Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Außenstelle Bratislava, Bratislava, 19.–21. marec 2003

Členka redakčného okruhu časopisu Anthropos, vydáva vydavateľstvo Kaligram od r. 2004

Asistentka projektu „European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean“. 6. rámcový program. Slovenský partner Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV 2005

Členka Verein Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, Wien

Spoluorganizátorka workshopu Neroľnícka rodina na Slovensku, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Univerzita Komenského, Bratislava,  25.–26. máj 2006

Výkonná redaktorka časopisu Etnologické rozpravy, 2007 

Spolupráca s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUKu pri tvorbe Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Representation List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, UNESCO, od roku 2013

 

Ocenenia

Cena pre mladého vedeckého pracovníka krajín V4 (v odboroch história, etnológia, archeológia) – 21. Apríla 2008 v Budapešti.

2. cena NSS pri SAV za rok 2008 v kategórii Vedecko-organizačná činnosť za organizovanie konferencie a prípravu zborníka Neroľnícka rodina na Slovensku.

 

Bibliografia

Editorstvo

BOTIKOVÁ, M. – HERZÁNOVÁ, Ľ. (ed.): Nové perspektívy v sociálnych vedách a historická antropológia, New Perspectives in Social Science and Historical Anthropology, Neue Perspektiven in sozialen Wissenschaften und Historischer Anthropologie (zborník z konferencie), Bratislava 2003.

Rad „Damit es nicht verloren geht...“, editor: Verein Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, vydavateľstvo  Böhlau Verlag, Wien.

BÚRIKOVÁ, Z. – HERZÁNOVÁ, Ľ. (eds.): Veci a vecičky. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. 2006/11. Bratislava: Kalligram.

BOTIKOVÁ, M. – HERZÁNOVÁ, Ľ. – BOBÁKOVÁ, M. (eds.): Neroľnícka rodina na Slovensku (zborník z zborník z rovnomenného seminára). Vyd. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Združenie Prebudená pieseň, 2007.

VOĽANSKÁ, Ľ. – TUŽINSKÁ, H. ed.: In_akosti slovenské. Z rozprávaní cudzincov. Bratislava: CVEK, 2016, 65 strán, ISBN: 978-80-972069-5-6, v jazykovej mutácii anglickej, arabskej a ruskej, online tu.

VOĽANSKÁ, Ľ. – G. LUTHEROVÁ, S. – HLINČÍKOVÁ, M.: Aktuálne metodologické prístupy a témy v etnologickom/antropologickom bádaní. Editoriál. In Slovenský národopis, roč. 64, č. 3, 2016, s. 268-270.

VOĽANSKÁ, Ľ. – ZÁHUMENSKÁ, E. (eds.) Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti. Bratislava: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, 2018. 139 s.

VOĽANSKÁ, Ľ. Slovenský národopis/Slovak Ethnology venovaný téme ageizmu, roč. 66, č. 2, 2018.
 

Monografie

VOĽANSKÁ, Ľ.: „V HLAVE TRIDSAŤ, V KRÍŽOCH STO.” Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni. Bratislava: Veda; Ústav etnológie SAV, 2016, 224 s., ISBN 978-80-224-1544-6

Kapitoly v monografiách

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Lebenswelt – Arbeitswelt – Familienwelt. Generationenbeziehungen in der Familie. In: Arbeitswelt – Lebenswelt. Facetten einer spannungsreichen Beziehung im Sozialismus und Postsozialismus. Ed. K. Roth. Freiburger Sozialanthropologische Studien, Band  4, Münster: LIT Verlag 2006, s. 151-168.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Sind sie sicher, dass ihre Kinder immer für sie da sein  werden? Oder Nur dass sie jemanden nicht auf dem Hals hängen bleiben... Soziales Vertrauen und Generationenbeziehungen in der Slowakei im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. In: Roth, K. (Hg.) Sozialkapital  – Vertrauen – Rechtssicherheit. Postsozialistische Gesellschaften und die Europäische Union. Freiburger sozialanthropologische Studien, zv. 19, Münster, LIT Verlag, 2008, s. 229-247.

VOĽANSKÁ, Ľ. – TUŽINSKÁ, H.: Interkultúrna komunikácia na Slovensku: ako sa rámcuje inakosť? In GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, S. – HLINČÍKOVÁ, M. (eds.). Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda; Ústav etnológie SAV, 2016, s. 106 – 130.

VOĽANSKÁ, Ľ. Aging and Old Age in Popular Autobiographies from Bratislava and Vienna. In Aging in Slavic Literatures: Essays in Literary Gerontology. Bielefeld: transcript, 2017, s. 65-88.

VRZGULOVÁ, M. – VOĽANSKÁ, Ľ. – SALNER, P. Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava: Ústav etnológie SAV: Veda, 2017. 136 s. Etnologické štúdie, 28.
 

Vedecké štúdie

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Aplikácia metódy ekotypu pri výskume rodiny na Kysuciach. In: Etnologické rozpravy, č. 2,1999, s. 96-106.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Sčítanie ľudu z roku 1930 ako prameň pre výskum rodiny. In: Slovenský národopis, č. 1, 2002, s. 25-44.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Spomienky na vydavateľstvo. Uzavretá kapitola? In: Tradícia a spoločensko-politické zmeny po druhej svetovej vojne. Bratislava 2002, s. 216-227.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Princíp troch grošov (Najstaršia generácia a staroba v mestskom prostredí Bratislavy a Viedne). Zborník k medzinárodnej konferencii Premeny rodiny v urbánnom prostredí. Banská Bystrica 2002, s. 101-108.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Autobiografia a životopisné zápisky ako prameň. In:Etnologické rozpravy, 2003, č. 2, s. 65-80.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Ein abgeschlossenes Kapitel? Erinnerungen von Angestellten eines Verlags in Bratislava. Prepracovaná verzia. In: Roth, Klaus: Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. Erkundungen der Arbeitswelt im östlichen Europa, Münster, Berlin, LIT Verlag 2004, s. 273-290.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Biograficno I avtobiograficno izsledovane v Avstria i Slovakia. Biographical and Autobiographical investigation in Austria and Slovakia. In: Balgarska Etnologia,roč. XXX, Sofia 2004, č. 4, 98-107 (v spolupráci s Mariou-Louise Freithofnig).

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Cudzia krajina s neznámym jazykom (Možné hranice staroby). In: Národopisná revue, 2005, s. 80-92.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Netzwerke und Generationenbeziehungen. In: Roth, Klaus – Giordano, Christian: The Heritage of the socialistic everyday life Strategies in the socialistic everyday life: trust, social relationships, networks and their consequences for the transition after 1989, Freiburger Sozialanthropologische Studien,  Münster, LIT Verlag, 2006, s. 81-100.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Autobiografické texty ako prameň pri výskume staroby v Bratislave a vo Viedni. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I. Ed., ved. red. a zost. Z. Profantová. Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký – ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 150-168.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: The Old Age and Ageing in Life Records from Bratislava and Vienna at the End of 20.th century. Ethnologia Europea Centralis, č. 8, 2007, s. 35-48.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Svet práce – svet života – svet rodiny. Medzigeneračné vzťahy v rodine v 2. pol. 20. storočia. In: Botíková, M. – Herzánová, Ľ. – Bobáková, M. (ed.): Neroľnícka rodina na Slovensku (zborník z rovnomenného seminára). Vyd. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Združenie Prebudená pieseň, 2007, s. 158-177.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Autobiographies and life records as sources for research into old age in Bratislava and Vienna. In: Profantová, Z.  Small history of great events after 1948, 1968 and 1989. Bratislava: Academia Press. 2007, s. 420-437.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Každodennosť staroby a starnutia vo svetle autobiografických prameňov. In: Malé dejiny veľkých udalostí III. Naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Ed. Z. Profantová. Bratislava: Ústav etnológie SAV 2007, s.169-175.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Autobiografické texty s tematikou staroby v 20. Storočí vo Viedni a Bratislave. In: Staré památnosti se zapisují... Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Roč. 3, Rožnov pod Radhoštěm 2007, s. 247-254.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: In die Rente gehen – das Verlassen des Arbeitsplatzes als ein Übergangsritus? In: Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Ed. K. Roth. Freiburger Sozialanthropologische Studien, Band  21, Münster: LIT Verlag 2008, s. 137-161.

VOĽANSKÁ, Ľ.: Teta  a ujo alebo pán a pani? Hajnalova línia ako hranica dvoch modelov tradičnej rodiny v Európe. In: Hranice v Európe. Eds. Bendíková, M. – Sládek, K. Bratislava: Centrum pre európsku politiku 2012, s. 28-36.

VOĽANSKÁ, Ľ. – HAMAR, J.: Between Politics, Science and Bearers. Implementation of the UNESCO-Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. In Národopisná revue, roč. XXV, č. 5, 2015, s. 35-46.

VOĽANSKÁ, Ľ. – HAMAR, J.: Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) a video-dokumentácia ako sprievodný materiál k zoznamom nehmotného kultúrneho dedičstva. In Etnologické rozpravy, roč. XXII, č. 2, 2015, s. 44-56.

VOĽANSKÁ, Ľ. – HAMAR, J.: The presentation and representation of elements of intangible cultural heritage in film. In: Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film / Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom, Nadja Valentinčič Furlan (ed.), Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2015, s. 46-56.

VOĽANSKÁ, Ľ. – MAJO, J.: "The one-child pest is now affecting the body of the slovak nation" (Bazovský 1929): on restricted reproduction in southern Slovakia in the first half of the 20th century. In Ethnologia Slovaca et Slavica: zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, roč. 37, 2015, s. 41-58.

VOĽANSKÁ, Ľ.: The Common History of the Regions. In Innovative Methods in Education and Research. - Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 11-15.

VOĽANSKÁ, Ľ. Stories Related to the 3D Objects in the InovEduc Project. In Innovative Methods in Education and Research 2017. - Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 11-17.

VOĽANSKÁ, Ľ. – LACKO, J. Tradičná ľudová kultúra, virtuálna realita a vzdelávanie. In
VOĽANSKÁ, Ľ. - ZÁHUMENSKÁ, E. Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti. Bratislava: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, 2018, s. 64-79.

VOĽANSKÁ, Ľ. Contextualizing ageism in an interdisciplinary perspective. An introduction. Slovenský národopis/Slovak Ethnology, roč. 66, č. 2, 2018, s. 178 – 189.

VOĽANSKÁ, Ľ. „Starneme pri tom, že stále niečo robíme...“: Dôchodok ako voľný čas? Národopisná Revue, roč. 28, č. 2, 2018, 103 – 118.

 

Odborné články

HERZÁNOVÁ, Ľ.: „Kouzelný pomocník je do pohádky uveden jako dar...“ In: Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Bratislava 2000, s. 27-28.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Familiengeschichten - Geschichte der Familie. Gedanken über das Familienalbum. Kittseeer Herbstgespräche 2001, s. 49-59.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Starnúca Európa – aktuálny problém: možnosti etnologickej reflexie a interpretácie. Etnologické rozpravy, č. 1, Bratislava 2004, s. 47-54.

HERZÁNOVÁ, Ľ.: K metodológii práce s rozprávanými a napísanými životnými príbehmi / životopismi. Etnologické rozpravy, č. 2, Bratislava 2004, s. 90-94.

HERZÁNOVÁ, Ľ., SCHRASTETTER, J., SCHALLER, S. (2005). Žité susedstvo v hraničných regiónoch Bratislavský kraj/Trnavský kraj – Dolné Rakúsko. Vienna: Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, BA, Ústav etnológie SAV., http://www.euro-info.net

HERZÁNOVÁ, Ľ.: Ide o život...! Pamäť v autobiografickom písaní. Os. Fórum občianskej spoločnosti, č. 1-2 (venované dielu Moritza Csákyho), Bratislava 2006, s. 48 - 54 .

VOĽANSKÁ, Ľ.: 9. zasadnutie Medzivládneho výboru Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (24. - 28. november 2014, Paríž, Francúzsko). In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 282-288.

VOĽANSKÁ, Ľ. - HAMAR, J.: K medzinárodným nomináciám nehmotného kultúrneho dedičstva: Slovenské a české bábkarstvo na ceste do UNESCO = Towards International Nomination of Intangible Cultural Heritage: Slovak and Czech Puppetry on the Way to UNESCO. In Ethnologia Europae Centralis: Journal of Central European Ethnology, 2015, č. 12, s. 197-203.

VOĽANSKÁ, Ľ. Ľudová kultúra a tradičný spôsob života v regióne Východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. In Pracovné metodické listy : pre projekt inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc" (Methodological Worksheets for InovEduc - Innovative Methods in Education for Supporting Partnerships). - Centrum pre európsku politiku, 2017, s. 59-63.

VOĽANSKÁ, Ľ. Alex Rotas: Growing Old Competitively: Photographs of Masters Athletes. Book Essay, Slovenský národopis/Slovak Ethnology, roč. 66, č. 2, 2018, s. 258 – 264.