Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k transmisii poznatkov a k životným stratégiam

Medzinárodný projekt

Projekt 7. rámcového programu EÚ

Models and their effects on development paths: an ethnographic and comparative approach to knowledge transmission and livelihood strategies

Nositeľ projektu: Anthropology Department, Goldsmiths University London, Veľká Británia

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Michaela Ferencová, Mgr., PhD.  

Evidenčné číslo projektu: 225670

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.7.2009–30.6.2012

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: