Na Akadémií rómskych štúdií sa rozprávalo (aj) po rómsky

ÚEt SAV sa aj tento rok aktívne zapojil do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V dňoch 11. – 13. novembra zorganizoval v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity konferenciu s workshopom rómskeho jazyka pre odbornú verejnosť pod názvom Akadémia rómskych štúdií.  Podujatie bolo jedným z výstupov vedeckého projektu VEGA 2/0099/15 Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady, riešenom v Ústave etnológie SAV.
Akadémiu rómskych štúdií v priestoroch budovy SAV na Klemensovej 19  Bratislave zahájila v prvý deň podujatia riaditeľka ÚEt SAV T. Podolinská. K úvodným slovám sa pridala M. Kadrliaková (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity P. Pollák. Následne svoje výskumy v samostatných prednáškach predstavili traja experti a jedna expertka –  romisti zo Slovenska, z Čiech a Fínska. Cieľom prvého dňa akadémie bola prezentácia najnovších trendov z oblasti rómskych štúdií v európskom kontexte.

Úvodná prednáška akadémie niesla názov „Rómovia stále neznámi. Stručné dejiny Rómov.“ Arne Mann na domácej pôde oboznámil publikum, o mnohých faktoch z histórie Rómov. Tatiana Podolinská sa v príspevku „Možnosti inklúzie Rómov – čo hovoria aktuálne výskumy ÚEt SAV?“ zamerala na súčasný stav rómskych štúdií v rámci pracoviska Ústavu etnológie. Predstavila konkrétne projekty a ich výsledky, týkajúce sa viacerých aspektov života Rómov.
V ďalšom bloku vystúpili zahraniční hostia – Kimmo Granqvist z Univerzity v Helsinkách vo Fínsku a Viktor Elšík z Karlovej Univerzity v Prahe – a to s lingvisticky ladenými príspevkami. Prvý zo zahraničných prednášajúcich priblížil históriu a dialektológiu rómskeho jazyka. V. Elšík, na základe svojich dlhodobých výskumov, pomocou konkrétnych príkladov zobrazených na mapách,  porozprával o rôznorodosti rómskych nárečí na Slovensku. Pred približne 50-členným publikom otvorili všetci prednášajúci živú interdisciplinárnu diskusiu o najnovších trendoch v romistike.
 
Ďalším, nemenej významným cieľom akadémie, bolo otvoriť pravidelný kurz (raz ročne) rómskeho jazyka pre verejnosť. Počas dvoch dní (12. – 13. 11. 2015) sa vopred zaregistrovaní účastníci kurzu rómčiny presunuli do priestorov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Vajnorská 25, Bratislava), kde sa o náplň a vedenie kurzu postarali traja lektori so skúsenosťou vyučovania rómskeho jazyka. Konkrétne Pavel Kubaník (pôsobiaci na Seminári romistiky na Univerzite Karlovej v Prahe, pričom ide o jediné vysokoškolské pracovisko zamerané súčasne na štúdium rómskeho jazyka, histórie a kultúry Rómov v rámci Čiech a Slovenska), Anna Koptová (okrem iného spoluautorka Slovensko-rómskeho, rómsko-slovenského slovníka) a rómsky aktivista, absolvent Seminára romistiky v Prahe, David Tišer. Lektori sa navzájom výborne dopĺňali, kurz bol plný rôznych aktivít spojených s výučbou rómskeho jazyka, pričom nebolo vynechané ani socio-kultúrne hľadisko, ktoré nepochybne uľahčí ďalší kontakt absolventov kurzu s Rómami. Medzi 15 účastníkmi kurzu boli zväčša ľudia prichádzajúci do kontaktu s Rómami v rámci pracovného, profesijného zamerania. Z ich strany bol viditeľný úprimný záujem o porozumenie a zlepšenie komunikácie s Rómami. Motivácia pre zorganizovanie takéhoto kurzu vychádzala práve zo skutočnosti, že veľká väčšina odborníkov (akademická sféra, tretí sektor, zamestnanci decíznej sféry), ktorí sa venujú rómskym štúdiám na Slovensku, neovládajú rómsky jazyk. Práve jeho znalosť je jedným z kľúčových predpokladov pre hlbšie porozumenie cieľovej skupiny.

I keď sa mohlo zdať, že dva dni na učenie cudzieho jazyka sú príliš málo, pozitívna spätná väzba od samotných účastníkov kurzu hovorí o tom, že usporiadať podujatie tohto typu, malo zmysel.

K tomuto názoru sa prikláňa aj Pavel Kubaník, jeden z lektorov kurzu:
„V Čechách i na Slovensku se občas setkáme i u vzdělaných lidí s názory, že romština je pouze směsí jiných jazyků nebo skrytým jazykem s omezenými funkcemi. Nelze předpokládat, že se za dva dny studenti naučí romsky. Ale počítám, že z těch dvou dnů si odnesli povědomí o tom, že romština je plnohodnotný jazyk s jasnou strukturou. A že jako každý jazyk je součástí kultury, kterou lze mnohem lépe poznat právě se znalostí jazyka.“
Prianím usporiadateľov je kurz o rok zopakovať. Okrem vedomostí a materiálov, ktoré si účastníci tohtoročného kurzu odniesli, by tak mali možnosť pokračovať v rozširovaní si znalosti rómskeho jazyka. Zároveň sa plánuje pre nových záujemcov opäť otvoriť kurz pre začiatočníkov.
Fotografie z podujatia, ako aj ďalšie materiály, si môžete pozrieť TU.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie!
 
-iš-
 
 

Galéria: 
Nie