Náboženstvo a hodnoty. stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

Medzinárodný projekt - Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN)

Číslo projektu: 16/2007

Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Zástupkyňa vedúceho: Attila Kovács, Mgr., PhD., riešiteľ: Milan 
Kováč, Doc., PhD. – Doba riešenia projektu: 01. 2007 – 12. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: