Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru

Projekt VEGA

Nositeľ projektu: ÚEt SAV

Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/5103/26

Doba riešenia projektu: 1.1.2005 – 31.12.2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007