Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc.


KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J.  (Ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. K  jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15.  Bratislava : Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR 2006. ISBN 80-969427-4-3, 214 s.