Oľga Danglová, CSc.

socio-ekonomické vzťahy, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, výtvarný prejav, výtvarný folklorizmus

VŠ vzdelanie: FiFUK v Bratislave, odbor etnológia ukončila v r. 1968
Tituly a vedecké hodnosti: CSc. (1981)
Komunikačné jazyky: angličtina, ruština, maďarčina
Rok nástupu do ústavu: 1968


Vedecké projekty

Projekt VEGA "Dekoratívny prejav. Tradícia, súčasnosť", vedenie grantu, 1997–1999

Projekt VEGA "Socio-ekonomické premeny vidieka", vedenie grantu, 2000–2002

Projekt VEGA "Globálne procesy a každodenná kultúra", vedenie grantu, 2003–2005

Projekt VEGA "Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie“, vedenie grantu od r.2005, trvanie grantu 2005–2007

Medzinárodný vedecký tím zapojený v 6. rámcovom programe na téme „Protection for Agricultural Policy Hungary, Poland, Slovakia“,spoluriešiteľka,  ukončenie projektu v r. 1999

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácií, zástupkyňa vedúceho grantu 2001–2003

NOS/OSI Académie Istropolitany Novy: „Komunitné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja“, spoluúčasť na grante, 2003

Centrum Exceletnosti SAV Kultúrne identity, spoluriešiteľka v roku 2003, trvanie grantu 2003–2006

APVV  0530-06 „Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy.“ Na základe digitálneho spracovania Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiFUK, spoluriešiteľka od r. 2007

Projekt VEGA "Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky", spoluriešiteľka, 2009–2010

Projekt VEGA „Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti“, spoluriešiteľka 2014–2015

 

Pedagogická činnosť

Antropológia umenia, cyklus semestrálnych prednášok na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie

Výberové prednášky na tému dekoratívnej tradície na Katedre scénografie VŠMU, 1999-2003

Školiteľka doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.1.3 etnológia.  Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Iná činnosť

Koncepcia výstavy a katalógu k výstave „Fulla a svet ľudového umenia v spolupráci s K. Čiernou, 2002

Členka Vedeckého kolégia SAV pre Vedy historické; Členka Vedeckej rady ÚEt SAV
Expertízna činnosť pre Ministerstvo kultúry v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry v rámci koncipovania Národnej správy o kultúrnej politike, 2003

Členstvo v Umeleckej rade Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, do 2006
Členstvo vo výtvarnej komisii UĽUV-u

Organizácia seminára, Trendy regionálneho a miestneho rozvoja. (Bariéry, perspektívy)  za  Ústav etnológie SAV, spolu s Centrom pre európsku politiku a Katedrou etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Častá-Papiernička, 9.–11.10. 2006

Podpredsedkyňa spoločnej odbornej komisie vo vedeckom odbore doktorandského štúdia 71-06-9 pre sociálne vedy, do 2006

Členka skúšobnej komisie pre štátne skúšky bakalárskeho a magisterského vysokoškolského štúdia a rigorózne skúšky z odboru etnológia socio-kultúrna antropológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo

Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore etnológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Koncepcia výstavy a katalógu k výstave „Otília Kopecká. Výšivky“ v Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, 2007

Spolupráca s Národným osvetovým centrom pri koncipovaní dotazníka pre potreby inventarizácie a identifikácie tradičnej ľudovej kultúry pre Národné osvetové centrum, Bratislava, 2008

Spolupráca s Národným osvetovým centrom na príprave elektronickej verzie Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska (členka redakčnej rady), 2009

Členka spoločnej odbornej komisie vo vedeckom odbore doktorandského štúdia 71-06-9 pre sociálne vedy, od 2010

Členka redakčnej rady časopisu Remeslo / Umenie / Dizajn

Členka Working Group on Cultural Heritage and Properte Society International for Ethnology and Folklore (SIEF)

Kurátorka a autorka katalógu k výstave Čipky Boženy Janekovej , uskutočnenej v Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave 2010.  

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Elektronická encyklopédia. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru; Ústav etnológie SAV 2011. Členka redakčného kolektívu a spoluautorka. 

Členka poroty 8. ročníka súťaže dizajnu orientovaného na remeslo „Kruhy na vode 2014.“ 

 

Zahraničné pobyty

Medziakademická výmena, štúdium k téme socioekonmickej transformácie po r. 1989 ku grantu VEGA Socioekonomické premeny slovenského vidieka,Maďarsko, Néprajzi kutató intézet MTA Budapest, 2001

Medziakademická výmena, štúdium k téme socioekonmickej transformácie po r. 1989 ku grantu VEGA Socioekonomické premeny slovenského vidieka, Bulharsko, 2002

Medziakademická výmena, štúdium k téme socioekonomickej transformácie po r. 1989 ku grantu VEGA Socioekonomické premeny slovenského vidieka, Slovinsko, 2007

Účasť s  referátom Folklore and politics in historical perspective na  9 th SIEF Congress. Transcending „European Heritages“ Liberating Ethnological Imagination. Sekcia Politics´of Culture & Heritage. Organizátor. University of Ulster, Londondery, Írsko, 2008.

 

Ocenenia

Národná cena Slovenskej republiky, „Etnografický atlas Slovenska“, členka autorského kolektívu, 1991

Strieborná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách udelená Predsedníctvom SAV, 1991

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I. II.“, členka autorského kolektívu, 1995

Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií G. Pitré – S. Marino, ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre etnohistóriu v Palerme za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska“, 1995

Prémia Literárneho fondu za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska“, 1995

Prijatie u predsedu Vlády SR pri príležitosti odovzdávania ocenení najúspešnejším športovcom, umelcom, kultúrnym a vedeckým pracovníkom za reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Ďakovný list predsedu Vlády SR, 1997

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť za „Slovensko. Európske súvislosti ľudovej kultúry“, členka autorského kolektívu, 2001

Prémia Literárneho fondu za „Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry“, 2001
Prémia Literárneho fondu za „Dekor Symbol“, autorka, 2001

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť za „Dekor Symbol“, autor, 2002

Cena Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava v kategórii programový pracovník, 2007

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska, Osobitná cena za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti etnológie, 2008

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska, čestný člen Národopisnej spoločnosti Slovenska, 2008

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska V kategórii  Publikácie za knihu Výšivka na Slovensku, 2009

Cena predsedu vlády a ministra školstva SR. Ocenenie pre vedecký tím Centra excelentnosti SAV. Kolektívne identity v modernej spoločnosti. Región strednej Európy.
Journaliste-Studio Bratislava a Klub vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov  pod gestorstvom Slovenskej akadémie vied, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností„Čestné uznanie 2010“ v rámci oceňovania „Vedec roka 2010“.

Prémia Literárneho fondu za prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Udelená  Literárnym fondom. Sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové program, 2011

Zlatá medaila SAV za celoživotné dielo udelená 21.11.2012. 

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012, členka redakčného kolektívu, 2013
Encyklopédia je dostupná online tu

Prémia Literárneho fondu za dielo Modrotlač na Slovensku, 2014.

 

Bibliografia

Monografie

DANGLOVÁ, Oľga: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava, Veda 1992. (spoluautorka)

DANGLOVÁ, Oľga: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1,2. Bratislava, Veda 1995. (spoluautorka)

DANGLOVÁ, Oľga: Folk Art. In: Stoličná (ed.) Slovakia. European Context of Folk Culture. Bratislava, Veda 1997, s. 259-281. (spoluautorka)

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudové umenie. In: R. Stoličná (ed.) Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, Veda 2000. (spoluautorka)

DANGLOVÁ, Oľga: Odev, výtvarná kultúra, zvyky. In: Šoporňa. Minulosť a súčasnosť. Šoporňa, Vydavateľstvo Remedium 2001. (spoluautorka)

DANGLOVÁ, Oľga: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava, Veda 2001.

DANGLOVÁ, Oľga a kolektív: Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava: Zing Print 2005.

DANGLOVÁ, Oľga: Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Bratislava: Zing Print, 2006. ISBN 80-88997-30-5,  189 s.

DANGLOVÁ, Oľga: Lokálne kontexty identity. In: Krivý, Vladimír – Danglová, Oľga: Svet mnohých MY a ONI. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. Centrum excelentnosti SAV, Bratislava: Zing Print 2006, ISBN 80-85544-50-4, s. 105-174.

DANGLOVÁ, Oľga: Výšivka na Slovensku. Bratislava, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Ústav etnológie SAV, Národné osvetové centrum 2009. 267 s., 312 foto, 28 kresieb, 1 mapa. ISBN 978-80-88852-66-7.

DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač na Slovensku / Blue Print in Slovakia. Bratislava: ÚĽUV, 2014, 376 s., ISBN 978-80-89639-12-0.

Editorstvo

DANGLOVÁ, Oľga – ZAJONC, Juraj (eds.): Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Bratislava, Veda 1998.

DANGLOVÁ, Oľga – STOLIČNÁ, Rastislava (eds.): Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník k jubileu Soni Kovačevičovej. Bratislava, Ústav etnológie SAV – Ministerstvo kultúry SR 2001.

KILIÁNOVÁ, G. – DANGLOVÁ, O. – KANOVSKÝ, M. (eds.): Anthropological Journal on European Cultures, 2003, č. 12.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – DANGLOVÁ, Oľga (eds.): Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Bariéry, perspektívy. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Centrum pre európsku politiku, Katedra etnológie a etnomuzikológie Nitra, 2007. 215 s. ISBN: 978-80-88997-35-1.

DANGLOVÁ, Oľga – ZAJONC, Juraj (eds.): Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2007. 240 s. ISBN 978-80-88997-39-9.

Kapitoly v monografiách

DANGLOVÁ, Oľga: Tradícia a vývin výtvarného vkusu. In:  Spôsob života družstevnej dediny  Bratislava, Veda 1986, s. 137-159.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudový odev v Maglóde.  In: Ľudový odev Slovákov v Maďarsku I.  Budapešt, Tánkönyvkiadó 1989, s. 101- 141.

Slovakia and Slovaks. A Concise Encyclopedia. Bratislava, Encyclopedical Institute of the SAS – Goldpress Publishers 1994. (spoluautorka)

DANGLOVÁ, Oľga: Vidiecky priestor – bariéry a perspektívy rozvoja. In: Regionálna diferenciácia regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov (ed. Ľ. Falťan, J. Štrbová), Sociologický ústav SAV, Bratislava 2006, s. 1072-1091.

DANGLOVÁ, Olga: Stereotypes of bourgeois idels. Using the example of textile wall hanging with embroidered inscription. In: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung . Beitrage zur Historischen Stereotypenforschung. (Hans Hennin Hahn, Elena Mannová eds.). Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH 2007, s. 59-80.

DANGLOVÁ, Oľga: Poľnohospodárstvo a poľnohospodári v dynamickom vývine malokarpatského regiónu. In: Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Ed. O. Danglová, J. Zajonc. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2007, s. 13-43. ISBN 978-80-88997-39-9.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudové umenie na Slovensku : kontexty a súvislosti. In: Tradícia dnes? Martin Mešša ed. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2007. ISBN 978-80-8852-55-1, s. 15-50.

DANGLOVÁ, Oľga: Odlesk secesného cítenia v krajinomaľbe vidieckych samoukov. In: Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. D. Blümlová – Z. Gilarová. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007, ISBN 978-80-7394-049-2, ISBN 978-80-86559-86-5, s. 155-178.

DANGLOVÁ, Oľga : Tradičný odev. In NOVÁKOVÁ, K. kol.: Smolenice. In Vlastivedná monografia obce Smolenice. Obecný úrad Smolenice, 2010. ISBN: 978-80-970-456-1-6, s. 348-354.

Vedecké štúdie

PRANDA, A. – DANGLOVÁ, O. Diskusia na konferencii o perspektívach rozvoja národopisnej vedy na Slovensku v Smoleniciach. In: Slovenský národopis, 1969, 17, č. 2-3, s. 327-342.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudový odev v Šoporni, Pate a Hájskom. In: Slovenský národopis, 1970, 18, č. 1, s. 91-133.

DANGLOVÁ, Oľga: Druhé  trienále insitného umenia. In: Výtvarný život, 1970, 15, č. 1, s. 8-12.

DANGLOVÁ, Oľga: K otázke variačného procesu v hontianskej  ľudovej výšivke.  In: Slovenský národopis,  1973, 21, č. 1,  s. 23-49.

DANGLOVÁ, Oľga: Kartografické vyhodnotenie vybraných tém. Príležitosti pri ktorých hrával jeden muzikant. In: Slovenský národopis, 1974, 22, č. 3, s. 504-505.

DANGLOVÁ, Oľga: Poloľudové maliarstvo na Záhorí. Pokus o semiotický rozbor. In: Slovenský národopis, 1976,  24, č. 1, s.  75-82.

DANGLOVÁ, Oľga: Aktívne kolektívne a pasívne kolektívne javy v ľudovom výtvarnom umení.  Na príkladoch ľudovej výšivky z Hontu. In: Premeny ľudových tradícií v súčasnosti.  Veda. Bratislava 1977, s.  149-154.

DANGLOVÁ, Oľga: Vidiecky konzument a jeho vzťah k výtvarnej produkcii. In: Slovenský národopis, 1978, 26, č. 3, s. 438-450.

DANGLOVÁ, Oľga: Obradové pečivo  ako rituálna a výtvarná súčasť svadobného obradu v Sebechleboch.  In: Slovenský národopis, 1979, 27, č.2, s. 299-305.

DANGLOVÁ, Oľga: Folklorizmus a móda. In: Folklór a umenie dneška. Osvetový ústav. Bratislava 1980, s. 122-127.

DANGLOVÁ, Oľga: Pokus o analýzu súčasnej kultúry bývania na slovenskej dedine. In: Slovenský národopis,  1981,  29, č. 2-3,  s. 386-411.

DANGLOVÁ, Oľga: Výtvarná kultúra v prostredí súčasnej dediny. In:  Socializace vesnice a proměny lidové kultury.  Sv. I. Uherské Hradiště, Slovácke muzeum 1981, s. 143-151.

DANGLOVÁ, Oľga: Estetika farby v západoslovenskej  výšivke. In: Umění a řemesla, 1981, č. 1 s.  32-35.

DANGLOVÁ, Oľga: Estetický vzťah dedinského obyvateľstva k prírode. In: Slovenský národopis, 1982, 30, č.2, s. 335-346.

DANGLOVÁ, Oľga: K niektorým otázkam štúdia súčasnej estetickej a výtvarnej kultúry ľudových vrstiev.  In:  Slovenský národopis,  1982, 30, č. 4,  s. 577-580.

DANGLOVÁ, Oľga: Slohové ohlasy v ľudovom umení. In: Výtvarný život,  1985, 30, č. 9, s. 16-19.

DANGLOVÁ, Oľga: Výtvarná stránka folklóru na scéne. In: Folklór a festivaly . Bratislava, Osvetový ústav, 1985,  s. 97-101.

DANGLOVÁ, Oľga: Výtvarná aktivita v prostredí súčasnej dediny. In: Ars Pop. 1985, č. 2.

DANGLOVÁ, Oľga: Symboly panenstva v svadobnom obrade na Slovensku. In: Slovenský Národopis, 1989, 37, č. 1-2, s. 57-69.

DANGLOVÁ, Oľga: Vzťah tradicie a módy. In: Slovenský národopis, 1986, 34, 4: 1-2, s. 202-206.

DANGLOVÁ, Oľga: Tkaniny Oľgy Koreňovej. In: Umění a Řemesla, 1986, č. 3, s. 24-26.

DANGLOVÁ, Oľga: K otázkam výtvarnej aktivity súčasnej slovenskej dediny. In: Slovenský národopis  1987, 35, č. 1, s. 150-170.

DANGLOVÁ, Oľga: Premeny chápania pojmu ľudové umenie v súčasnosti. In: Ars Pop., 1987, č. 3, s. 215-219.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudové maliarstvo na Záhorí. Otázky tvorivosti. In: Slovenský národopis, 1989, č. 4, .s 535-542.

DANGLOVÁ, Oľga: Landscape painting in folk enviroment. In: Bild-Kunde, Volks-kunde, Miskolc 1990, s. 59-68.

DANGLOVÁ, Oľga: Twórczość i malarstwo ludowe. In: Polska Sztuka Ludowa, 45, 2/1991, s. 49-54.

DANGLOVÁ, Oľga: Ekonomické správanie roľníka. In: Ratica, D. (ed.) Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. (Výsledky výskumov v roku 1991) Bratislava, NÚ SAV 1991.

DANGLOVÁ, Oľga: Čas nad atlasom. In: Národopisné informácie, 2/1991, s. 97-102.

DANGLOVÁ, Oľga: Roľnícka ekonomika vo svetle hodnotových postojov. In: Slovenský národopis 40, 3/1992, s. 243-251.

DANGLOVÁ, Oľga: Modernizácia alebo de-modernizácia roľníckej ekonomiky. In: Ratica, D. (ed.): Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Výsledky výskumov roku 1992. Bratislava, NÚ SAV 1992, s. 5-23.

DANGLOVÁ, Oľga: Textilné nápisové nástenky v stredoeurópskom kontexte. In: Pamiatky a múzeá 1/1992, s. 30-31.

DANGLOVÁ, Oľga: Textile Posters with Inscription in the Central European Context. In: L. Petzoldt, L. Schneider, I. Streng (ed.) Bild und Text. Bratislava, NÚ SAV – SAP 1993, s. 57-64.

DANGLOVÁ, Oľga: Folk Art in Slovakia and the European Context. In: Zvláštní číslo Národopisného věstníku československého 1992. Praha, Národopisná společnost 1993 s. 8-12.

DANGLOVÁ, Oľga: Die bildende Kultur im Ethnographischen Atlas der Slowake und europäischer Kontext. In: Ethnologia Slovaca et Slavica, 24-25, 1992-1993, s. 444-450.

DANGLOVÁ, Oľga: Obraz a text na textilných nástenkách. In: Český lid, 80, 1/1993, s. 85-92.

DANGLOVÁ, Oľga: Výtvarný folklór v zrkadle doby. In: Národopisné informácie, 1/1993, s. 85-92.

DANGLOVÁ, Oľga: Barokové ohlasy v ľudovej ornamentike. In: Pamiatky a múzeá, 3/1993, s. 12-14.

DANGLOVÁ, Oľga: Insita dnes alebo hľadanie strateného času. In: Pamiatky a múzeá, 3/1993, s. 39-41.

DANGLOVÁ, Oľga: Výtvarnosť ako fenomén miestnej kultúry. In: Modely ochrany ľudovej umeleckej výroby a remesiel. Bratislava, UĽUV 1994, s. 78-81.

DANGLOVÁ, Oľga – KREKOVIČOVÁ, Eva: Slowakei und Mitteleuropa. Am Beispiel der Beziehungen zwischen Barock und Folklore. In: Folklore in the Identification Processes of Society. Bratislava, ÚEt SAV 1994, s. 45-56.

DANGLOVÁ, Oľga: Local Activities in Slovak Countryside. In: Resources for Culture. World Decade for Cultural Development Project 117, Culture in the Neighbourhood. Stockholm, UNESCO 1994, s. 109-113.

DANGLOVÁ, Oľga: Folk Art in Slovakia and European Context. In: Slovenský národopis, 42 1/1994, s. 48-52.

DANGLOVÁ, Oľga – KREKOVIČOVÁ, Eva: Súvislosti baroka a folklóru. Slovensko v stredoeurópskom kontexte. In: Slovanské štúdie, 2/1994, s. 30-34.

DANGLOVÁ, Oľga: Kultúra mestskej štvrte. Umění a řemesla, 36, 3/1994, s. 66-68.

DANGLOVÁ, Oľga: Slovac Samplers in the Central European Context. In: Ethnologia Slovaca et Slavica, 27, 1994 –1995, s. 161-180.

DANGLOVÁ, Oľga: Transformácia poľnohospodárstva ako otáznik pre etnológa. In: Slovenský národopis, 43, 4/1995, s. 487-492.

DANGLOVÁ, Oľga: Rural Community in the Process of Socio-economic Changes. In: Collegium Anthropologicum, 19, 1995, s. 129-144.

DANGLOVÁ, Oľga: Etnografia etnografie alebo prístup etnografov k výskumu výtvarnej kultúry. In: V. Feglová (ed.)Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Nitra, Katedra folkloristiky a regionalistiky Vysokej školy pedagogickej 1995, s. 59-66.

DANGLOVÁ, Oľga: Economic development and social change in Slovak village. In: J. Gašparíková – V. Bakoš – N. Pillay – C. Prinsloo (eds.): Methodological Challenges of Interdisciplinary Research in the Social Sciencies. Pretoria, HSRC Publishers 1996, s. 273-283.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudová ornamentika a historické štýly. In: E. Krekovič (ed.) Ornament a štýl. Bratislava, SAS, SNS 1996, s. 27-36.

DANGLOVÁ, Oľga: Kreativita a kultúrny kontext. In: Slovenský národopis, 44, 1/1996, s. 45-62.

DANGLOVÁ, Oľga: Poznámky k Východnej 1996. In: Slovenský národopis 44 4/1996, s. 510-515.

DANGLOVÁ, Oľga: Podoby chudoby vo vidieckom prostredí južného Slovenska. In: Slovenský národopis, 45 1/1997, s. 5-24.

DANGLOVÁ, Oľga: Kvet a jeho zobrazenie v ľudovej ornamentike. In: Múzeum 42, 1997, s. 5-9.

DANGLOVÁ, Oľga: Magické, religijné, dekoratívne. In: L. Tarcalová (ed.): Magie a náboženství. Studie Slováckeho muzea, sv. 2. Slovácke muzeum v Uherském Hradišti 1997, s. 182-186.

DANGLOVÁ, Oľga: Phenomenon of Poverty in Slovak Countryside. In: Human Affairs, 8, 1998, s. 193-200.

DANGLOVÁ, Oľga: Ethnicity Regionalism and Decorative Art of Slovakia. In: E. Eperjessy – I. Grin – A. Krupa (eds.): Az egyuttélés évezrede a Karpát medencében. Békéscsaba – Debrecen 1998, s. 115-118.

DANGLOVÁ, Oľga: Úvod. In: Danglová, O. – Zajonc, J. (eds.): Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Bratislava, Veda 1998, s. 7-8.

DANGLOVÁ, Oľga: Florálne motívy v ľudovom umení. In: Danglová, O. –  Zajonc, J. (eds.): Dekoratívny prejav - tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Bratislava, Veda 1998, s. 21-35.

DANGLOVÁ, Oľga: Motív vtáka v ľudovej dekoratívnej tradícii (Kultúrnohistorický kontext). In: Slovenský národopis, 46, 4/1998, s. 411-428.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudové výtvarné tradície. Slovensko-Európa. In: Európa. Tradície ľudovej umeleckej výroby a remesiel. Bulletin medzinárodného seminára. Bratislava, UĽUV 1998, s. 26-33.

DANGLOVÁ, Oľga: Vizuálno-estetická stránka tradičnej svadby. In:Český lid, 85, 3/1998, s. 240-256.

DANGLOVÁ, Oľga: Trendy agrárnej chudoby. In: Rozvoj vidieka a problematika roľníckeho hospodárstva. Zborník 14. Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, Bratislava 1998, s. 126-134.

DANGLOVÁ, Oľga: Folk Art from the viewpoint of a changing look at the time. In: Regres and Regeneration in Folk Art. Collective research from Papers of the Thirsd Ivan Honchar Memorial Conference. Ed. M. Selivatchov: Ivan Honchar Memorial onference. Kyiv, 1998, s. 45-49.

DANGLOVÁ, Oľga: Zoomorfné prvky v ľudovej dekoratívnej tradícii. In: Slovenský národopis, 47 4/1999, s. 315-339.

DANGLOVÁ, Oľga – NÁMEROVÁ, Iveta: Roľník, družstevník, agropodnikateľ. In: Sociológia, 31, 4/1999, s. 323-341.

DANGLOVÁ, Oľga.: Trendy agrárnej chudoby. (Na príkladoch súčasnosti) In: Zemědělská ekonomika 45, 1999, 3, s. 141-146.

DANGLOVÁ, Oľga: Slnko, mesiac, hviezdy v mytologických predstavách a ľudovej obrazotvornosti. In: L. Tarcalová (ed.): Kult a živly. Studie Slováckeho Muzea, sv. 3. Slovácke muzeum v Uherském Hradišti 1999, s. 235-249.

DANGLOVÁ, Oľga: Sakrálny námet v ľudovej dekoratívnej tradícii. In: Umenie Slovenska – jeho historické korene. Bratislava, Ústav dejín umenia SAV 1999, s. 93-100.

DANGLOVÁ, Oľga: Zmena antropologickej situácie v súčasnosti. In: Tradícia, etika a civilizačné zmeny. Jakubíková, Kornélia (ed.) Bratislava, Združenie Prebudená pieseň, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Katedra etnológie FiFUK 1999, s. 46-51.

DANGLOVÁ Oľga: Croatian and Slovak laces. Relationship and coherencies. In: T. Petrović (ed.): Hrvatske čipke u Europi. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa. Turistička zajednica grada Lepoglave 2000,
s. 259-281.

DANGLOVÁ, Oľga: Geometrické prvky v ornamentike a symbolike. In: Slovenský národopis, 48, 3-4/2000, s. 278-304.

DANGLOVÁ, Oľga: Etnicita v materiálnych a estetických znakoch. In: Etnos a materiálna kultúra. Krekovič, Eduard (ed.) Bratislava, STIMUL (FiFUK) 2000, s. 40-54.

DANGLOVÁ, Oľga: Výtvarný folklorizmus a dnešok. In: Kysel, V. (ed.): Folklorizmus na prelome storočí. Zborník príspevkov z medinárodného sympózia. Bratislava, Prebudená pieseň – združenie 2000, s. 82-89.

DANGLOVÁ, Oľga: Kroj v škále estetických vzťahov. Na základe etnografického záznamu jednej lokality slovenského Záhoria. In: Národopisná revue XI., 2001, 1, s. 10-16, 5 obr.

DANGLOVÁ, Oľga: Nápis ako ornament a etnografická informácia. In: Danglová, O., Stoličná, R. (ed.): Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník k jubileu Soni Kovačevičovej. Bratislava 2001, s. 174-181.

DANGLOVÁ, Oľga: The Borderland as a Complex of Material, Aesthetic and Symbolic Values. In: Acta Ethnologica Danubiana, 2/3 2000 -2001, s. 85-94.

DANGLOVÁ, Oľga: Rurálna komunita v transformácii. In: Slovenský národopis, 2001, 49, č. 3, s. 279-299.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudovít Fulla a ľudová tradícia. In: Ľudovít Fulla a svet ľudového umenia. Bratislava, Slovenská národná galéria 2002, s. 11-28.

DANGLOVÁ, Oľga: Konflikt ako sprievodný znak transformácie vidieka. In: Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne. Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie. Bratislava, STIMUL 2002, s. 34-46.

DANGLOVÁ, Oľga: Motivická skladba tradičného rezbárstva. In: Rezbárstvo, ľudové umenie. Bratislava, UĽUV, 2002, s. 9-17.

DANGLOVÁ, Oľga: Zeleň v svadobnom obrade. In: Slovácko, 2003, roč. XLV., s. 49-55.

DANGLOVÁ, Oľga: Tradičná a ľudová kultúra. In: Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky. Správa skupiny európskych expertov. Ed.: M. Kollár, Z. Mrvová: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2003, s. 309-315.

DANGLOVÁ, Oľga: Decollectivization and Survival Strategies in Post – socialist Co-operative Farms. In: Anthropological Journal on European Cultures, 2003, č. 12, s. 31-56.

DANGLOVÁ, Oľga: Dekolektivizácia a stratégie prežitia v bývalých postsocialistických družstvách. In: Slovenský národopis, 2004, roč. 62, č. 2, s. 122-139.

DANGLOVÁ, Oľga: Regionálne združenie a jeho miesto vo vidieckom rozvoji. (Príklad Topoľčiansko-duchonského regiónu.) In: Národopisná revue, 2004, č. 2, s. 75-82.

DANGLOVÁ, Oľga – POPELKOVÁ, Katarína: Podmienky a perspektívy miestneho a regionálneho rozvoja malokarpatského regiónu. In: Slovenský národopis, 2003, roč. 53, č. 4, s. 299-320.

DANGLOVÁ, Oľga – KANOVSKÝ, Martin – KILIÁNOVÁ, Gabriela: Introduction. Editors’Introduction. In Communities in Transformation : Central and Eastern Europe. In: Anthropological Journal on European Cultures, Volume 12, 2003, s. 1-9.

DANGLOVÁ, Oľga: Kozmické telesá v mágii a kulte. In: Kult a mágia v materiálnej kultúre. Ed. E. Krekovič. Bratislava FiFUK, 2004, s. 63-68.

DANGLOVÁ, Oľga: Textilné variácie Oľgy Koreňovej. In: Remeslo, umenie, dizajn, 2004, roč. 4, č. 2, s. 28-31.

DANGLOVÁ, Oľga: Etnologický pohľad na štúdium hodnôt.  Hodnoty predmoderného
sveta slovenskej dediny. In: Slovenský národopis, 2005, roč. 53, č. 4, s. 361-380.

DANGLOVÁ, Oľga: Slovak Village in the Process of  Socioeconomic Change. In: Prague Occasional Papers in Ethnology. No 7 Fieldwork Communities. Ed.  Z. Uherek. Institute od Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic 2005, s. 64-79.

DANGLOVÁ, Oľga: Populism in Local Politic: The Perspective form Slovak Village. In: Slovak Foreign Policy Affairs, Review for international politics, security and integration. Populism East and West. 2005 Vol. VI., no 1., p. 85-91.

DANGLOVÁ, Oľga: Jedna z tvárí postsocialistického turizmu. In: Etnologické rozpravy, 2005, roč. 12, č. 2, s. 31-40.

DANGLOVÁ, Oľga: Ľudovít Fulla a ľudová tradícia. In: Ars, 2005, roč. 38, č. 2, s. 136-144, 3 obr.

DANGLOVÁ, Oľga: Propriety Relation to the Land and its Development In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Ed. G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, s. 116-128.

DANGLOVÁ, Oľga: Terénny výskum – reflexie, otázniky. In Ethnomuzicologicum IV. Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike, Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. Ed. O. Elschek Bratislava Asco Art and Science Bratislava 2005, ISBN 80-88820-40-5, s. 43-52.

DANGLOVÁ, Oľga: Folk art as a mirror of changing cultural situation. In: Problemy na blgarskija folklor. Tom 10. Folklor Identičnost Sovremennost. Akademično izdatelstvo Sovremennost. Sofija 2005.

DANGLOVÁ, Olga: Eine ethnologiche Betrachtung des Wertestudiums. Werte der vormodernen Welt des slowakischen Dorfes. In: Österreichische Zeitschrift fur Volkskunde, 2006, Band 109,  s. 85-114.

DANGLOVÁ, Olga: Rola stowarzyseń regionalnych v rozwoju slowackiej wsi. In: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. roč. 3, č. 2, Kraków 2006, s. 85-101.

DANGLOVÁ, Oľga: Renesančné korene ľudovej dekoratívnej tradície na Slovensku. In: Sředověké a raně novověké zdroje tradiční kultury. Ed.  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty. Brno : Ústav  Masarykovy univerzity v Brně 2006.

DANGLOVÁ, Oľga:  Jedna z tvárí postsocialistického turizmu. In: Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov. Ed. J. Čukan, A. Gažiová, I. Šusteková. Nitra, Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF 2006. ISBN 80-8050-992-21, s. 93-106.

DANGLOVÁ, Oľga: Ostrovy chudoby na slovenskom vidieku. In: Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah spoločnosti k chudobe. Ed. Z. Kusá. Bratislava : Národný komitét UNESCO NK Most. Sociologický ústav SAV 2006. ISBN 80-85544-43-1, s.182-194.

DANGLOVÁ, Oľga: Individuálny a kultúrny aspekt malej tvorivosti. In: Zjavná a skrytá tvorivosť. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV  2006, ISBN 80-88910-21-8.  s. 68-79.

DANGLOVÁ, Oľga: Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV. In: Národopisná revue, 2007, č. 2, s. 80-85.  

DANGLOVÁ, Oľga: Vyšívané textílie Otílie Kopeckej. In: Remeslo/Umenie/Dizajn, 2007, č. 2 , s. 28-31.       

DANGLOVÁ, Oľga: Cesty za kultúrnou inakosťou. Terénny výskum pred desaťročiami. In: Etnologické rozpravy, 15, 2007, č. 2, s. 131-137.

DANGLOVÁ, Oľga: Predslov. In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku (Bariéry, perspektívy). Eds. Z. Beňušková, O.Danglová, K. Sládek. Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Centrum pre európsku politiku. Bratislava 2007, s. 9-11.

DANGLOVÁ, Oľga: Lokálna identita a lokálny rozvoj. In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku (Bariéry, perspektívy). Eds. Z. Beňušková, O. Danglová, K. Sládek. Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Centrum pre európsku politiku. Bratislava 2007, s. 115-128.

DANGLOVÁ, O. – POPELKOVÁ, K.: Úvod. In: Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Ed. O. Danglová, J. Zajonc. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2007, s. 5-11.

DANGLOVÁ, Oľga. Enterpreneurial Activities in Agriculture. In:  Changing Social Practices and Strategies : case Studies from Central and Eastern Europa and Mongolia. Ed. Frances Pine, Juraj Podoba. Bratislava : Ústav etnológie SAV – ZING PRINT, 2007. ISBN 978-80-88997-37-5, s. 9-16.

DANGLOVÁ, Oľga: Cesty za „kultúrnou inakosťou“. Terénny výskum pred desaťročiami. In: Etnologické rozpravy, 2007, č. 2, s. 131-137.

DANGLOVÁ, Oľga: Má ešte dnes remeslo zlaté dno? Príbeh modrotlačiarskej dielne Stanislava Trnku. In: Remeslo Umenie Dizajn, 2008, č. 2, s. 30-34.

DANGLOVA, Oľga: „Robili tak nasi ojcowie, robimy tak i my.“ Prednowoczesne cechy społecznosći prowincjonalnej i konstytuovanie wartośna na przykładzie wsi Čičmany. In: Sztuka życia, zasady dobrego zachovania, etykieta. O zmiennośi obyczaju v kulturze. Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, Opole 2008, s.
153-160. ISSN 1897-5666.

DANGLOVÁ,Oľga: Juraj Podoba jubiluje. In: Slovenský národopis. 2008, roč. 56. č. 2, s. 229-238.

DANGLOVÁ, Oľga: Blahoželanie Jánovi Botíkovi. In: Slovenský národopis, roč. 56, 2008, č. 4, s. 474-479.

DANGLOVÁ, Oľga:  Ľudové tradície a politika. In: Národopisná revue, roč. XVIII.,  2008 č.4, s. 206-214, ISSN/O862-8351.

DANGLOVÁ, Oľga:  Popular Traditions, Folklore and Politics. In: Human Affairs: a postdisciplinary Journal of Humanities ans Social Science, 2009, vol. 19, no. 4, p. 329-340 (2009-CEOL, Versita) ISSN 1210-3055.

DANGLOVÁ, Oľga: „Robili tak nasi ojcovie, robimy tak i my“: przednovoczesne cechy społeczności prowincjonalnej i konstytuovanie wartości na przykladzie wsi Čičmany. In: Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta: o zmienności obyczaaju w kulturze. Pod redakcja Katarzyny Łeńskej-Bak, Magdaleny Sztandary. Opole: Universytet opolski, 2008, s. 153-160. ISSN 1897-5666.

DANGLOVÁ, Oľga: Conflict: A Sympton of Transformation in the Countryside. In: Traditiones. Zbornik Inštituta na slovensko narodopisje Glasbenarodopisnega instituta ZRC SAZU, 2009, vo. 38, No1, s. 255-274, ISSN 0352-0447.

DANGLOVÁ, Oľga: Odišla Soňa Kovačevičová (1921–2009). In: Slovenský národopis, 58, 1/ 2010, s. 255-274.

DANGLOVÁ, Oľga: Folklór ako politický nástroj  v obehu masovej kultúry. In: Kontakty IX. Časopis Slovensko-poľskej komisie humanitných vied. Bratislava, 2010, s. 29-38.

DANGLOVÁ, Oľga: Folklorizmus včera a dnes. In: Etnologické rozpravy, 2010, č. 1-2, .s 14-25.

DANGLOVÁ, Oľga: Z dielne Evy Kováčovej. In: Remeslo/Umenie/Dizajn 2011, č. 3,  s. 4-10.

DANGLOVÁ, Oľga: Eleonóra Gálová.  Obrázky maľované niťou. In: Remeslo/Umenie/Dizajn 2011, č. 4, s. 8-11.

DANGLOVÁ, Oľga: Folklór  včera a dnes. In: Etnologické rozpravy, 2010, roč. 17, s. 14-25.

DANGLOVÁ, Oľga: Čo sa skrýva pod názvom ľudové umenie. Slovensko v európskom kultúrnom priestore. In: História Otázky Problémy č. 2 , 2010, s. 87-102.

DANGLOVÁ, Oľga: Región a regionalizmus v slovenskej etnológii druhej polovice 20. storočia. In: Etnologické rozpravy, 2011, roč. 18, s. 15-23.

DANGLOVÁ, Oľga: Vidiecke sídlo ako priestor identity. Výber z prípadových štúdií na príklade štyroch slovenských obcí. In: Národopisná revue, 2011, č. 2, s. 93-102.

DANGLOVÁ, Oľga: Regional Response to post-socialist decolectivization – The example of slovak villages in the little Carpathians. In Acta Etnografica Hungarica, 2013, roč. 58, s. 177-194.

DANGLOVÁ, Oľga: Kultúrne dedičstvo ako symbol identity. Príklad obce Čičmany. In:  Etnologické rozpravy, 2013, roč. 20, s. 38-54.

DANGLOVÁ, Oľga: Traditional Čičmany Ornaments. In: Slovak Ethnology  61, 2013, č. s. 523-538.  

DANGLOVÁ, Oľga: Zástery - ukážky umenia modrotlače. In Remeslo/Umenie/Dizajn. In Remeslo/ Umenie/ Dizajn 2013, č 2 s.16-20.

DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač pod strechou UĽUVu a družstiev. In Remeslo/Umenie/Dizajn, 2014, č. 3. s. 4 -7.

DANGLOVÁ, Oľga: „Modrotlače“ v textilnej produkcii Bavlnárskych závodov  v Ružomberku. In Remeslo/Umenie/Dizajn, 2014, č. 3,  s. 28 – 29.

DANGLOVÁ, Oľga: Výrobca, remeselník ľudový či aký? In Remeslo/Umenie/Dizajn 2015, č. 1, s.

DANGLOVÁ, Oľga: Folk Art nad Craft as Cultural Heritage. Perspective and Practice on an Example of Slovakia. In Národopisní revue. 2015 č. 5, s. 59-69, 7 obr., 23 s. rkp, 7 obr., 100%