PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo


BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo. Nitra: Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 78 s. ISBN 978–80–8094–960–0.

Počiatky profesionálnej orientácie Soni Švecovej boli spojené s výtvarným umením a materiálnou kultúrou, kde sa zamerala na bývanie a ľudové staviteľstvo. Nadviazala tak na výskumné témy svojho uznávaného univerzitného učiteľa dr. Viléma Pražáka. Čoskoro však začali prevládať sociálne aspekty bývania a sídel. Kandidátsku dizertačnú prácu Spoločenské skupiny v Čičmanoch obhájila roku 1966. Zameriavala sa na „formy a štruktúru rodiny, príbuzenské vzťahy, postavenie ţeny v rodine, formy odovzdávania majetku, kmotrovstvo, príbuzenskú terminológiu“ a sociálne skupiny. Osobitne ju zaujal výskum kopanicových sídel, sociálnych vzťahov a spôsobu ţivota ich obyvateľov. 

Publikácia PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo je textovou prílohou k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Soňa Švecová a zároveň Doplnkovýmk učebným textom k dejinám etnológie a k etnológii rodiny v študijnom odbore 3.1.3 etnológia. 

Menu?: 
Nie