Seminár k rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín

Tomáš Hrustič sa v dňoch 4. - 5. 12. 2017 zúčastnil Follow-up seminára k rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.
Seminár bol zorganizovaný Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny v spolupráci so Sekretariátom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (RDNM) pri Rade Európy v Štrasburgu. Toto stretnutie malo dva ciele: (1) Vytvoriť priestor pre dialóg medzi nezávislými expertmi Rady Európy (členmi Poradného výboru RDNM), zástupcami štátnej správy, zástupcami národnostných menšín, ako aj expertmi z akademickej a vedeckej obce k odporúčaniam zo štvrtej hodnotiacej správy Poradného výboru RDNM, ktorá bola schválená Poradným výborom v decembri 2014. (2) Predstaviť 4. tematický komentár o rozsahu pôsobnosti Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, ktorý bol schválený a publikovaný v októbri 2016.

Tomáš Hrustič, ktorý je členom poradného Výboru RDNM za Slovensko, sa jednak podieľal na príprave follow-up seminára a zároveň moderoval panel k tematickému komentáru č. 4. Stretnutie pozostávalo zo štyroch panelov, ktoré boli zamerané postupne na stav tolerancie, vzájomného rešpektu a interkultúrneho dialógu na Slovensku; výchovu a vzdelávanie národnostných menšín; ochranu a rozvoj kultúry a jazykov národnostných menšín; a predstavenie 4. tematického komentára. 

Dôležité odkazy:

Program follow-up semináru k RDNM: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7086_follow-up-seminar_program.pdf

Štvrtá hodnotiaca správa Poradného výboru RDNM o situácii nárdonostných menšín na Slovensku:https://rm.coe.int/1680303190 

Tematický komentár č. 4 o rozsahu pôsobnosti RDNM:https://rm.coe.int/16806a4811 

 

Galéria: 
Nie