​Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in Contemporary Slovak Society.

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Podoba Juraj, PhDr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/0106/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2008–31. 12. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: