Tatiana Bužeková, RNDr. Mgr., PhD.

kognitívna antropológia, nadprirodzené predstavy, náboženstvá, narácie, internetová komunikácia

VŠ vzdelanie: Moskovská štátna univerzita, Fakulta numerickej matematiky a kybernetiky, odbor teoretická matematika, Moskva (1984); Univerzita Komenského, Fakulta etnológie, odbor religionistika, Bratislava (2000); Ústav etnológie, odbor etnológia, Bratislava (2004)
Tituly a vedecké hodnosti: RNDr. (1986), Mgr. (2000), PhD. (2004)
Komunikačné jazyky: ruský, anglický
Rok nástupu do ústavu: 2004

 

Vedecké projekty

Členka riešiteľského tímu

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie, 2000–2002

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou), 2001–2004

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európských kultúr, 2003–2005

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad, 2003–2005,
Štátny program výskumu a vývoja „Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy.“ Ústav politických vied SAV, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, 2003–2004

Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklore“, 2005–2007

Folklórne žánre a sociálna komunikácia, 2008–2010

Dejiny etnológie na Slovensku, 2008–2010

Naratívna každodennosť z historickej a etnologickej perspektívy, 2006–2009

Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách, 2009–2010

Vedenie tímu

Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky, 2011–2013

 

Pedagogická činnosť

Psychologická antropológia, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, 2008 – 2011

Terénne metódy a techniky, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, 2009 – 2011

Kognitívna a interpretatívna antropológia, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, 2008–2010

Antropológia náboženstva, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, 2009–2011

Vybrané témy kognitívnej antropológie (v spolupráci s Doc. Martinom Kanovským, PhD.), Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, 2009/2010

Anthropology and psychology (v spolupráci s Doc. Martinom Kanovským, PhD.), Bratislava International School of Liberal Arts, Bratislava, 2009/2010

Etnológia pre neetnológov (v spolupráci s Doc. PhDr. Martou Botíkovou, CSc. a Mgr. Ľubicou Herzánovou, PhD.), Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006-2010

Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a kognitívna antropológia, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006-2010

Európsky folklór, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006-2010

Aktuálne otázky etnológie a socio-kultúrnej antropológie, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2005/2006

Kultúra Slovanov, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2007/2008

Seminár k záverečným prácam, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006-2009

Textový seminár k Teórii a metodológii, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008/2009

Druhy a žánre folklóru, Katedra etnológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, 2008/2009

Oralná história, Katedra etnológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, 2008/2009

Úvod do gnosticizmu, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, www.quiniverse.sk/buzekova/lectures, 2001/2002, 2005/2006

Úvodný seminár pre doktorandov 1. ročníka, ÚEt SAV, 2001/2002

Doktorandský seminár, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, od 2008

Bakalársky seminár, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, od 2009
 

Iná činnosť

Členka Rady Slovenskej asociácie sociálnych antropológov (SASA)

Predsedkyňa Komisie pre edičnú činnosť SASA

Členka Komisie pre etiku SASA

Členka výberovej komisii SAIA pre udelenie štipendií uchádzačom zo zahraničia v rámci Národného štipendijného programu SR
 

Bibliografia

Monografie

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod. Senica: ER-PRINT, a.s. – Ústav etnológie SAV 2007. ISBN 978-80-969056-2-1, 112 s.

BUŽEKOVÁ Tatiana. Nepriateľ zvnútra. Bratislava: Veda, 2009, ISBN: 978-80-224-1091-5, 145 s.

Kapitoly v monografiách

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Písané nepísané pravidlá: Etiketa pri rozhovore on-line. In: Krekovičová, E. a kol. Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava: SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3,  s. 93-132 (vyšlo 2006 s vročením 2005).

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Poverové rozprávania, epizodická pamäť a emócie. In: Krekovičová, E., Pospíšilová, J. (eds.). Medzi folklórnym textom a kontextom. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15.  Bratislava: Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR 2006. ISBN 80-969427-4-3, s. 50-69.

BUŽEKOVÁ, Tatiana – PANCZOVÁ, Zuzana. Ľudové rozprávania v obci Nesluša. In M. Priečko et al. Nesluša 1367–2007. Obec Nesluša: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM Trnava 2007. ISBN 978-80-969739-9-6, s. 251–264.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Ústna ľudová tradícia v obci Smolenice. In K. Nováková et al. Smolenice. Obec Smolenice, 2010.

Vedecké štúdie

BUŽEKOVÁ, Tatiana: K otázke prelínania funkcií nebeských kľúčiarov v ruskom folklóre. In: Slovenský národopis, 48, 2000, s. 51-166.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Draky v slovenských rozprávkach. In: Hieron IV-VI, 2001-2002, s. 52-63.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Susedky-bosorky. In: Národopisní revue, 3, 2002, s. 123-128.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Dokazovanie pravdy alebo jej spoločné hľadanie? In: Slovenský národopis, 51, 2003, s. 244-252.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Kultúra, význam a myseľ. In: Cargo, 2003, s. 4 - 19.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Kognitívne aspekty koexistencie náboženskej doktríny a povier: racionalita reflektívnych presvedčení. In: Etnologické rozpravy, 2003, č. 2, s. 54-64.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Kognitívne aspekty koexistencie kresťanských a poverových predstáv. Na príklade vysvetlenia negatívnych udalostí v slovenských poverových rozprávaniach. In: Slovenský národopis, 52, 2004, č. 1, s. 140-162.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Kognitívne aspekty kresťanských a poverových predstáv v slovenskom rurálnom prostredí. Dizertačná práca. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2004.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Kresťanská identita obyvateľov slovenského vidieka a ich postoje k ľudovým nadprirodzeným predstavám. In: Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Zborník príspevkov zo seminára. J. Marušiak, M. Ferencová (eds.). Bratislava: Ústav politických vied SAV 2005. ISBN 80-224-0843-3, s. 77-92.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Pamäť a dôveryhodnosť zdroja informácie. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Ed., ved. red. a zost. Z. Profantová. Etnologické štúdie 13. Bratislava: ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký – ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 17-26.

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Poverové rozprávania o bosorkách z hľadiska kognitívnej teórie. In: Od pohádky k fámě. Sborník příspevků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II. Brno 6.6.2002. J. Pospíšilová, E. Krekovičová (eds.). Brno: EÚ AVČR 2005. ISBN 80-85010-78-X, s. 99–112 (vyšlo 2006 s vročením 2005).

BUŽEKOVÁ, Tatiana: Identita a anonymita vo virtuálnej komunite: závislosť procesu identifikácie od sociálneho kontextu. Na príklade IRC. In: Zborník príspevkov z konferencie „Sociálna komunikácia v civilizačno-kultúrnych procesoch. Etnologický pohľad“. Ed. V. Feglová. Nitra : UKF v Nitre 2006.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Zdieľanie, ocenenie a reciprocita: na príklade Flickr. In: Etnologické rozpravy, 2007, 1, s. 78-95.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Memory and Reliability of the Source of Information. In The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Z. Profantová (ed.). Bratislava: VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2006. ISBN 80-224-0926-X., 466 s. (vyšlo 2007 s vročením 2006) Anglická verzia zborníka, ktorý vyšiel v roku 2005, s. 310–324.

BUŽEKOVÁ, Tatiana – KREKOVIČOVÁ, Eva. Dobšinského „Úvahy o slovenských povestiach“ vo svetle súčasných folkloristických a slavistických výskumov. In Slovenský národopis, 2008, roč. 56, č. 1, s. 18-27.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra a jeho povesť – skúmanie bosoráctva a klebet v antropológii. In Slovenský národopis, 2008, roč. 56, č.2, s. 130-145.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Rarášok a zmok ako kultúrne reprezentácie alebo Prečo prežitky prežívajú? In: Národopisná revue 4/2009, s. 240-249.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. The Shaman’s Journeys between Emic and Etic: Representations of the Shaman in Neo-Shamanism. In: Anthropological Journal of European Studies, 2010.