ÚESA SAV ako člen a zakladateľ  Platformy pre rómske štúdiá

V piatok, 12. apríla sa v Nitre stretla približne dvadsiatka odborníkov z rôznych oblastí venujúcich sa výskumu a vzdelávaniu v oblasti rómskeho jazyka, kultúry, histórie a identity.
Stretnutie sa konalo na pozvanie Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Výsledkom stretnutia je vznik oficiálnej Platformy pre rómske štúdiá, ktorá bude vytvárať príležitosti na spoluprácu medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a organizáciami. Cieľom platformy je posilnenie prenosu aktuálnych poznatkov výskumu v oblasti rómskej kultúry, jazyka a identity do vzdelávania.

Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne a zástupcovia štyroch  univerzít, Slovenskej akadémie vied (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Ústav orientalistiky SAV) Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, mimovládnych organizácií, stredných škôl, ktoré vyučujú  rómsky jazyk, a ďalší odborníci.

Účastníci a účastníčky stretnutia konštatovali že na Slovensku:

 • chýbajú kvalitné učebnice a učitelia rómskeho jazyka a rómskych reálií,
 • zatiaľ nemáme akreditovaný odbor „rómske štúdiá“
 • ešte stále priveľa rómskych detí končí na základe diskriminujúcej predškolskej diagnostiky v špeciálnych školách, čo nezvratným spôsobom predznačí ich ďalší životný príbeh,
 • chýba platforma, v rámci ktorej by sa mohli stretávať učitelia pracujúci s rómskymi deťmi a vymieňali si praktické skúsenosti,
 • pre potreby praxe je potrebné lepšie definovať status „rómskeho asistenta“
 • je potrebné lepšie prepojiť poznatky aktuálneho výskumu z oblasti rómskych štúdií to vzdelávacej praxe
 • je potrebné rozvíjať model „inkluzívneho školstva“, v ktorom prospech žiaka nezávisí od sociálneho zázemia rodičov ani od materinského jazyka

Pri príležitosti svojho prvého zakladajúceho stretnutia Platforma pre rómske štúdiá vyhlasuje že:

 •  rómsky jazyk patrí medzi ohrozené jazyky a je potrebné k nemu pristupovať ako k príležitosti a nie ako k znevýhodneniu,
 •  podpora, rozvoj a uplatňovanie rómskeho jazyka sú nevyhnutné pre upevňovanie identity Rómov a zároveň príležitosťou pre sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít,
 • rómska kultúra je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je bohatstvom všetkých európskych národov a jej podpora prispieva k ochrane individuality členských krajín EÚ,
 • integrácia je dôležitá, ale nesmie viesť k strate národnostnej identity Rómov,
 • inklúzia však rešpektuje právo na inakosť, pestuje toleranciu, rešpekt a dôstojnosť a scitlivuje rozpoznávanie predsudkov v prístupe, v konaní a v reči

Výkonným sekretariátom Platformy pre rómske štúdie bude v prvom roku Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Nie