Ukončené projekty

Nie

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny

2018

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny
Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
 

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

VEGA projekt
Label „Roma“ – emic and ethic reflections and social impact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Zachar Podolinská, Mgr., PhD.

Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva

2014 - 2018

Akcia COST
Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective
Nositeľ projektu: Bar Ilan University, Social work, 52900 Ramat Gan Israel
Riešiteľka v ÚESA SAV:  Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: COST Action IS 1402

K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)

2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľka / vedúca: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
 

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt
Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0086/14 
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

2015 - 2017

Bilaterálny projekt
Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

2015 - 2017

Medzinárodný projekt
InovEduc - Innovative Methods in Education for Supporting Partnerships
Nositeľ projektu: Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava
Zodpovedná riešiteľka v ÚESA SAV: Ľubica Voľanská
Evidenčné číslo projektu: CBC01008; Nórske granty; SK08 Cezhraničná spolupráca 

​Základy urbánnej antropológie: mesto a jeho ľudia ako objekt antropologického výskumu

2016 - 2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu

2013 – 2017

APVV projekt
Maya ritual and astronomical complex – research, conservation and presentation of Slovak discovery of world importance
Evidenčné číslo projektu: Projekt APVV – 0864-12
Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt
Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0024/14
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.