Ukončené projekty

Nie

Procesy kultúrnej a sociálnej diverzity na Slovensku v postsocialistickom období

2007

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu APVV „Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti“ (VVCE 2007) zo dňa 17.10. 2007. Návrh projektu odovzdaný do APVV dňa 14.12. 2007.

Centrum excelentnosti COPART

2007

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 
Zodpovedný riešiteľ za ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc. 

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2004 
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 - 2007

Číslo projektu: 4/2004
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2005 - 2007

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 - 2007

Číslo projektu: 8/2004  
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr.

Židovská komunita v období 1945–1989

2006 - 2007

Číslo projektu: 13/2006 
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2006 - 2007

Číslo projektu: 14/2005  
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc. 

Náboženstvo a hodnoty. stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

2007

Medzinárodný projekt - Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN)
Číslo projektu: 16/2007
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

2006 - 2007

Projekt International Visegrad Fund
Koordinátor a nositeľ projektu: Dr. Péter Apor, Pasts Inc., Institute of Historical Studies, Central European University, Ústav etnológie je spoluriešiteľskou organizáciou, na základe podpísaného pristúpenia k žiadosti o projekt z marca 2006