Ukončené projekty

Nie

Výskum Rómov na východnom Slovensku

2006

International Visegrád Fund Scholarship - štúdijný pobyt v Ústave etnológie SAV, Bratislava
Zahraničný študent/Účastník štipendijného pobytu: Jann Grill, St. Andrew University, Veľká Británia 

Marie Currie Training Program: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 – 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program. Projekt určený na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami
Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo
Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca`Foscari, Diapertimento di Studi Storici, Benátky, prof. Stuart Woolf

Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

2001 – 2005

Medzinárodná dohoda - Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy

2002 – 2005

Centrum Excelentnosti SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 - 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. 51-98-9333-00/2001. Projekt je výmenou doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.
Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf
Doba riešenia: 2002 - 2005 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscaba

2002 - 2005

Medzinárodná dohoda - Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku 
Platnosť dohody: 2002 - 2005 

Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

2001 – 2005

Medzinárodná dohoda - Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR. 
Platnosť dohody: 2001 – 2005 

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

2003 – 2005

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3030/23

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

2003 – 2005

Projekt VEGA - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/23

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

2003 – 2005

VEGA projekt - Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 2/318223