​Ústav etnológie SAV oslávil 70. výročie slávnostným Laudačným dňom

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV) vznikol v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. V súčasnosti je vrcholným vedeckým pracoviskom základného a aplikovaného výskumu v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Pri príležitosti 70. výročia založenia ústavu sa 17. júna 2016 uskutočnil v Pálffyho paláci v Bratislave slávnostný Laudačný deň. Na podujatí sa stretli súčasní aj bývali pracovníci a pracovníčky ústavu spolu s kolegami zo spriatelených inštitúcií doma i v zahraničí ako aj s ďalšími milovníkmi etnológie.

Hostí v úvode podujatia privítala riaditeľka ústavu Dr. Tatiana Podolinská (riaditeľka ÚEt SAV od roku 2012), ktorá zároveň priblížila okruhy a metódy výskumu a načrtla aktuálne výzvy vedeckej práce na poli sociálnych vied. V príhovore sa tiež dotkla často medializovaného problému: „Načo je nám veda?“ a „Načo sú nám spoločenské vedy“, pričom ponúkla možné odpovede v rovine potreby zachovania „vedy pre vedu“ (základný výskum), „vedy pre spoločnosť“ (aplikovaný výskum) a „vedy pre verejnosť“ (veda on-line). Poďakovala tiež všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na budovaní dobrého mena pracoviska doma i v zahraničí. Vo svojom príhovore upozornila na zmenu paradigmy v rámci smerovania pracoviska smerom k modernej  etnológii, ktorá je vedou o človeku v spoločnosti, pričom reaguje na aktuálne spoločenské výzvy nielen v rámci Slovenska, ale aj modernej Európy.  Následne vystúpili so svojimi príhovormi predsedníčka VR ÚEt SAV Dr. Gabriela Kilianová (riaditeľka ÚEt SAV v rokoch 2000-2012) a prof. Štefan Luby (predseda SAV v rokoch 1995-2009). Príhovor predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka, ktorý prišiel na podujatie neskôr priamo zo zahraničnej cesty, predniesol člen predsedníctva SAV Dr. Miroslav Morovics. Po hudobnej vložke nasledovali príhovory hostí z rôznych domácich i zahraničných pracovísk. Na podujatí  bola predstavená aj nová publikácia vydaná pri príležitosti jubilea pracoviska s názvom  „70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie“ (autori: Kiliánová, G.; Zajonc, J.),  ktorá kriticky zhodnocuje rozvoj etnologického výskumu na Slovensku, spojeného s dejinami pracoviska i v súvislosti širších spoločenských pomerov a diania.  

Laudačný deň vyvrcholil odovzdaním pamätných plakiet Ústavu etnológie SAV, ktoré v súlade s jednotným grafickým vizuálom výročnej publikácie i výstavy navrhla grafička Eva Kovačevičová Fudala. Riaditeľka pracoviska, Dr. Tatiana Podolinská a zástupkyňa riaditeľky Dr. Katarína Popelková, udelili počas slávnostného ceremoniálu toto vyznamenanie 11 domácim i zahraničným vedcom a vedkyniam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj pracoviska ako aj vedeckého odboru etnológia.

Predseda SAV, prof. P. Šajgalík pri tejto príležitosti udelil Zlatú medailu SAV emeritnému pracovníkovi ÚEt SAV Dr. Mojmírovi Benžovi za celoživotné dielo.

Posledným bodom oficiálneho programu bolo otvorenie výstavy venovanej 70 rokom činnosti Ústavu etnológie SAV (autori: Luther, D.;  Ratica, D.).
Podujatie bolo dôstojným zhodnotením práce Ústavu etnológie SAV v priebehu uplynulých dekád, príležitosťou pre osobné spomínanie a bilancovanie, ale aj načrtnutie ďalšieho rozvoja a perspektív do budúcnosti. Oslavy 70. výročia založenia ústavu budú pokračovať koncom októbra v Smoleniciach medzinárodnou konferenciou „Etnológia v treťom tisícročí: témy, metódy, výzvy”. 

-sgl

Autor fotografií: Arne Mann
Autorka fotografie plakety: Eva Kovačevičová Fudala 

Galéria: 
Nie