Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)

VEGA projekt

Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective)

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0022/17

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017 – 2020

Typ projektu: