Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre účely výberového konania na zákazku “30199770 – 8 stravné poukážky” zo dňa 21. 10. 2019.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00 166 979
tel.: 00421 2 5296 4707
mail: uetnsekr@savba.sk

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV formou kreditu nahratého na stravovacích kartách.
Predpokladaná výška kreditu (mesačne pre celý ÚESA SAV) je informatívna a mení sa v závislosti od počtu zamestnancov ÚESA SAV – regulovaná bude prostredníctvom každomesačných objednávok kreditu pre jednotlivých zamestnancov.
Hodnota stravnej poukážky je v súčasnosti 3,83 € a môže sa meniť v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Typ zmluvy

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov – karty
trvanie – 4 roky

Miesto dodania predmetu zákazky

Dodanie kreditu na stravovacích kartách sa bude realizovať prostredníctvom elektronickej, telefonickej a písomnej komunikácie medzi obstarávateľom a víťazom verejného obstarávania.

Termín dodania zákazky

Termíny dodania sa budú odvíjať od vypracovania a zaslania objednávky zo strany verejného obstarávateľa.

Predpokladaná hodnota zákazky

do 10.000,- € s DPH / ročne

Špecifikácia predmetu zákazky

Požadujeme odpovede na dolu uvedené 4 otázky:

  • Aký vysoký poplatok bude účtovaný za službu – nahratie kreditu – pri nákupe 200 ks stravných poukážok (priemerný mesačný odber na všetkých zamestnancov ÚESA SAV)?
  • Koľko stojí výroba a dodanie jednej stravovacej karty? (lehota dodania po výrobe kariet)
  • Ako prebieha fakturácia za dodané služby?
  • Ako sa realizuje nabíjanie stravovacích kariet?

Lehota na podanie žiadostí

Požadujeme predloženie cenovej ponuky do 31. 10. 2019 na uvedený email uetnsekr@savba.sk, uvádzanie cien bez DPH ako aj s DPH. Predložená cena je konečná a nemenná pre horeuvedený prípad 200 ks poukážok. Cenové ponuky dodané po uplynutí stanovenej lehoty nebudú akceptované.
Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v danom predmete zákazky a čestného prehlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


Vyhodnotenie zákazky sa bude realizovať dňa 04. 11. 2019.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.

 

Zobraziť plávajúce menu