Výzva na predloženie ponuky

Ústav etnológie SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  podľa § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26. 5. 2014 výzvu na zákazku  na poskytnutie služieb s názvom „Tlačiarenské služby spojené s vydaním časopisu Slovenský národopis“ na tlač periodika Slovenský národopis č. 2, 3 a 4/2014.
Viac infomácií nájdete v prílohe.

Nie