Výzva na publikovanie pre číslo 1/2018 časopisu Slovenský národopis

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 1/ 2018 zameraného na tému 

DIGITÁLNA ETNOLÓGIA

Digitálne technológie sa v slovenskej etnológii a antropológii objavujú od osemdesiatych rokov 20. storočia, a to v podobe prvých pokusov o vytvorenie elektronických databázových systémov. Rozšírenie osobných počítačov v deväťdesiatych rokoch zefektívnilo každodennú výskumnú prax etnológov a spustilo digitalizáciu kultúrneho dedičstva a iných archívnych materiálov. Rozvoj pokročilých technológií a ich prenikanie do humanitných vied v podobe digital humanities naznačuje, že v súčasnosti je možné digitalizované objekty spracovať pomocou výpočtových postupov tak, aby ich dátové výstupy obohatili etnologické opisy a interpretácie. Samotná digitalizácia nie je dostatočná, s jej zintenzívnením a štandardizáciou je potrebné otvoriť diskusiu o tom, ako efektívne systematizovať a analyzovať digitálne dáta v etnologickom výskume, ako metodologicky reagovať na prenikanie digitálnych nástrojov do etnologickej praxe, a ako to inštitucionálne zabezpečiť v kontexte slovenskej vedy. Táto výzva na odbornú diskusiu je predmetom tematického čísla Slovenského národopisu s podtitulom Digitálna etnológia a zameriava sa na digitalizáciu kultúrneho dedičstva, digitálny etnologický archív, digitálne nástroje a dáta v etnologickom výskume, metódy etnológie a digital humanities, a antropologickou reflexiou digitálnych technológií v súčasných spoločnostiach. Redakcia časopisu privíta štúdie teoretického alebo analytického charakteru, podobne ako aj materiály, eseje, diskusie či recenzie na tieto (prípadne aj iné) témy:

  • digitalizácia a online sprístupnenie kultúrneho dedičstva a iných etnologických a antropologických materiálov (prezentácia projektov, metodologické, technologické a inštitucionálne aspekty, vzťah digitalizovaného a digitálneho atď.),
  • digitálne nástroje ako metódy výskumu v etnológii a antropológii (aplikácia digitálnych nástrojov ako metodologická výzva, reflexia vzťahu digital humanities a etnológie, kvantitatívne a kvalitatívne metódy v etnológii atď.),
  • digitálne technológie ako predmet výskumu v etnológii a antropológii (funkcia a význam digitálnych technológií a médií v súčasných spoločnostiach, vplyv technológií na súčasné formy správania jednotlivcov a komunít, ich kritika atď.).

Termín zaslania abstraktov: 15. 12. 2017
Autori prijatých abstraktov budú vyrozumení do 31. 12. 2017 a následne ich vyzveme, aby zaslali kompletný príspevok. Príspevky (štúdie, materiály, diskusie, eseje) prechádzajú anonymným posudzovaním dvoma nezávislými recenzentmi.

Termín zaslania príspevkov: 31. 1. 2018
rosíme prispievateľov, aby abstrakt v slovenčine zaslali ako priložený súbor k e-mailu na adresu redakcie: slovensky.narodopis@savba.sk.

Nie