Výzva na publikovanie pre číslo 1/2021 časopisu Slovenský národopis

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 69, číslo 1/2021 zameraného na tému Etnologické a antropologické perspektívy výskumu kultúrneho dedičstva v súčasnosti. Hosťujúce redaktorky čísla sú Zuzana Beňušková a Martina Pavlicová.
Pripravované číslo Slovenského národopisu sa v súvislosti s 15. výročím ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku sústredí na etnologické a antropologické perspektívy výskumu kultúrneho dedičstva v súčasnom svete. Jeho cieľom je priniesť poznatky o teoretických konceptoch, metodologických prístupoch, tematickom smerovaní a najnaliehavejších výzvach týkajúcich sa etnologického/antropologického výskumu kultúrneho dedičstva v 21. storočí. Vedecká diskusia o kultúrnom dedičstve odráža skutočnosť, že kultúrne dedičstvo nie je pojmom hodnotovo neutrálnym. To, čo je, alebo nie je identifikované ako kultúrne dedičstvo, je výsledkom politických a mocenských vzťahov, pričom do procesu rozhodovania vstupujú rôzni aktéri. Dôležitou organizáciou, ktorá má vplyv na stratégie a praktiky identifikácie a hodnotenia hmotných a nehmotných kultúrnych javov kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách sveta, je UNESCO. Aj keď zámer tejto globálnej inštitúcie bol a je ušľachtilý, kultúrne dedičstvo sa stalo objektom politickej a ekonomickej agendy v takmer každej krajine sveta.

V oblasti reflexie výskumu kultúrneho dedičstva sa sústredíme na nasledovné okruhy:

  • Teoretické úvahy: aké sú hlavné výzvy, témy, teoretické a metodologické prístupy k výskumu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva z etnologickej/antropologickej perspektívy?
  • Reprezentácie: kto sú hlavní aktéri v procese „heritizácie“ – v procese identifikácie a označovania kultúrnych javov za kultúrne dedičstvo?
  • Aká je úloha spolupráce a partnerstiev v procese interpretácie a reinterpretácie alebo produkcie a reprodukcie dedičstva?
  • Ako sa na procese zúčastňujú lokálne komunity a samotní nositelia nehmotného kultúrneho dedičstva?
  • Aké je miesto medzigeneračnej a rodovej transmisie hodnôt a javov kultúrneho dedičstva v súčasných spoločnostiach?
  • Prax a skúsenosti: v čom tkvejú pozitíva a negatíva zápisu prvku na niektorý zo zoznamov (hmotného či nehmotného) kultúrneho dedičstva UNESCO? Môže byť kultúrne dedičstvo dôležitým ekonomickým prínosom a zároveň reprezentantom a strážcom hodnôt, symbolov a významov minulosti dôležitých pre prítomnosť a budúcnosť? Čo sa deje s prvkami zapísanými na jednotlivých zoznamoch?
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo: aké sú a ako sa určujú kritériá identifikácie a označenia kultúrnych javov za nehmotné kultúrne dedičstvo? Akým spôsobom hodnotia či určujú kvalitu a udržateľnosť nehmotného kultúrneho dedičstva rôzni aktéri –odborníci, komunitní lídri, miestni a národní politickí predstavitelia? Aký je proces tohto hodnotenia?
  • Dobré praktiky a aplikácie: Aké sú vhodné nástroje a prostriedky umožňujúce a podporujúce poznanie, porozumenie, ochranu, produkciu a reprodukciu kultúrneho dedičstva (vrátane rôznych foriem vzdelávania, digitalizácie, sociálnych sietí a pod.)?
  • Ekonomika a regionálny rozvoj: Aká je úloha kultúrneho dedičstva v lokálnej a národnej ekonomike, turizme, kreatívnom priemysle a pri vzniku sociálnych a kultúrnych inovácií? Aké sú pozitívne a negatívne dôsledky skutočnosti, že kultúrne dedičstvo sa stalo komoditou a nástrojom na získanie lokálnej či dokonca národnej prestíže a ekonomického zisku?
Termín zaslania abstraktov: 30. 9. 2020

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty v slovenčine (češtine) posielali priamo do redakčného systému Slovenského národopisu na adresu: https://journals.savba.sk/index.php/slovenskynarodopis/about/submissions

Termín zaslania príspevkov: 15. 12. 2020

Prosíme prispievateľov, aby príspevky posielali priamo do redakčného systému Slovenského národopisu na adresu:  https://journals.savba.sk/index.php/slovenskynarodopis/about/submissions 

Nie