Zuzana Profantová, Mgr., CSc.

teória a metodológia etnológie a folkloristiky, dejiny folkloristiky, umelecká kultúra, slovesný prejav, mágia slova, identita, orálna história, slavistika, etnolingvistika

VŠ vzdelanie : FF UK v Bratislave, Katedra etnografie a folkloristiky, Mgr. (1976)
Tituly a vedecké hodnosti : CSc. (1988)
Komunikačné jazyky: angličtina, ruština, poľština, nemčina
Rok nástupu do ústavu: 1977

 

Vedecké projekty

Folklór ako etnoidentifikačný faktor slovenského národa v stredoeurópskom kontexte, VEGA, 1991–1993

Miesto folklórnych tradícií v rozvoji slovenskej kultúry, VEGA, 1994–1996

Etnokultúrne vzťahy národov a národností na území Slovenska, VEGA,  1993–1996

Slovenská kresťanská kultúra a jej odraz v ľudovej a umelej tvorbe zo 17.–19.storočia z interdisciplinárneho aspektu, VEGA, hlavný riešieteľ Jazykovedný ústav SAV, 1993–2001

Vedúca medzinárodného bilaterálneho projektu Naratívna každodennosť z pohľadu etnológie a histórie. Ústav etnológie SAV a Centrum orální historie pri Ústavu soudobých dějin AVČR, 2006–2009

Pramene k ústnej slovesnosti Slovákov, VEGA, 1997–1999, vedúca projektu

Autobiografické rozprávania o udalostiach 1968 a 1989 v Československu, UCM v Trnave, 1998

Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku, VEGA, 2000–2002, vedúca projektu

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných kultúr, VEGA, 2003–2005, vedúca projektu

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA, 2006–2009, vedúca projektu

Narativna povsednevnosť v istoriko-etnologičeskoj i lingvističeskoj perspektive. Medzinárodný medziústavný projekt Ústavu etnológie SAV v Bratislave a Institutu slavjanovedenija RAN v Moskve. 1.7.2007 – 12.12.2010. Za slovenskú stranu vedúca projektu Zuzana Profantová

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej perspektíve. Ústav etnológie SAV, Centrum orální historie ÚSD AV ČR, Praha, 2006–2009; vedúca medzinárodného bilaterálneho projektu

Naratívna každodennosť socializmu VEGA 2010-2012, č. 62030039; vedúca projektu

Narativna povsednevnosť v istoriko-etnologičeskoj i lingvističeskoj perspektive. Medzinárodný medziústavný projekt Ústavu etnológie SAV v Bratislave a Institutu slavjanovedenija RAN v Moskve, v spolupráci s Ústavom slavistiky SAV, 2011–2014. Vedúca projektu.

Dejiny etnológie v druhej polovici 20.storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní, člen riešiteľského kolektívu. Kontiniuta a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo , Projekt VEGA2/0086/11 SAV, 2014-2016, členka riešiteľského kolektívu.

 

Pedagogická činnosť

Výberové prednášky z folkloristiky, Katedra regionalistiky FHV UKF v Nitre, 1996–1997

K problematike národného mýtu a mýtizácie, Katedra etnológie, FFUK v Bratislave, 1996–1997

Tradičná ľudová kultúra na Slovensku, Katedra slovenského jazyka a literatúry, všeobecný základ, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 1998–1999

Kultúra interiéru – tradičný pohľad, Katedra interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997–2001

Úvod do folkloristiky, UCM v Trnave, FF, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 1998–2006

Špeciálna prednáška z folkloristiky-orálna história, UCM v Trnave, FF, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 1998–2006

Folklór a literatúra, UCM v Trnave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 1998–2007, spoločný základ

Orálna história, Univerzita sv. Konštantína filozofa v Nitre, Katedra etnológie a etnomuzikológie, 2005

Duchovná kultúra III. – symbolická antropológia, UCM v Trnave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 2005/2006

Diplomový seminár, UCM, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 2005/2006

 

Iná činnosť

Jazykový obraz sveta,  realizovaný výskum tradičnej ľudovej etikety a antietikety, 1998–2007

Autobiografické rozprávania o udalostich 1968 a 1989 v Československu, 1998–2006

1. viceprezidentka Komisie pre výskum slovanského folklóru  pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Členka Slovenského komitétu slavistov

Tajomníčka Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV, 2005/2006

Spolupráca so Slovenským rozhlasom

Členka medzinárodnej edičnej rady medzinárodného periodika Etnolingvistyka, Poľsko

Členka medzinárodných edičných rád medzinárodných periodík Ethnologia Slovaca et Slavica, Ethnologia Actualis Slovaca, Slavica Slovaca

Členka mnedzinárodnej edičnej rady časopisu Vostočnoslavjanskije isseledovanija. Moskva

Vypracovanie webovej stránky pre verejnosť http://www.socializmus.webs.com/ k projektu Naratívna každodennosť socializmu VEGA 2/0043/10 a spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska na formovaní databázy autobiografických rozprávaní k téme Žili sme v socializme, 2011.

Výzva v Slovenskom rozhlase na zbieranie autobiografických rozprávaní zo života v období socializmu.

Publikovaná výzva v časopise slovenských dôchodcov Tretí vek, 2011, na tému Žili sme v socializme.

 

Organizácia medzinárodných konferencií

XII. Medzinárodný zjazd slavistov v Krakove – tematický blok  „Gramatika národného mýtu a folklór“, 1998

„Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics“, Bratislava, 2002 

Medzinárodný zjazd slavistov v Ljubljane – tematický blok „Slavistická folkloristika na rázcestí“, 2003 

„Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. „Venované 15. výročiu pádu Berlínskeho múru a Nežnej revolúcii, Bratislava, 2004 

"Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov.“ Bilaterálna česko-slovenská konfrerencia,  Bratislava, 2006  

Medzinárodná prezentácia publikácie Small History of Great Evens in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová, VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava 2006. 466 pp. ISBN 80-224-0926-X, Bratislava, 2007 

Medzinárodná prezentácia publikácie  PROFANTOVÁ, Zuzana a kolektív Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri  SAV, 2009. ISBN 978-80-88997-42-9, 2009 

 

Zahraničné pobyty a štipendiá

University of London, School of Slavonic Studies, Masarykovo štipendium, 1994 

Štipendium Univerzity Marie Curie-Sklodowskiej, Lublin, Poľsko, etnolingvistika, 2001

European University Snct.Petersburg, Ruská akadémia vied, Institut literaturovedenija, Snct. Petersburg, 2004

Poľská akadémia vied Varšava, UMCS, Lublin, 1988

Fínska akadémia vied, Helsinky, Abo Academia, Turku, 1989

Čínska akadémia sociálnych vied, Peking, Na-Nhing, Guanxchi, 1996, spojené s prednáškami

Srbská akadémie vied, Etnografski institut, Beaograd, 2005

Ruská akadémia vied, Institut slavjanovedenija, Moskva, 2006

Česká akademie věd, Centrum orální historie, Praha, 2009

AV ČR, Ústav soudobých dějin, Centrum orální historie, Praha, Česká republika, 2010

RAN, Institut slavjanovedenija, Moskva, Ruská republika, 2011

UMCS, Wydzial kulturoznawstwa, Lublin, Poľská republika, 2011

 

Ocenenia

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za populárno-vedecké dielo Dúha vodu pije. Slovenské pranostiky, Tatran, Bratislava 1986, 1897

Cena SAV, Encyklopédia Ľudovej kultúry Slovenska I., II., Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava 1995, člen autorského kolektívu, 1995

Prémia Literárneho fondu za Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I., II., Veda vydavateľstvo SAV, 1995, člen autorského kolektívu, 1995

Premio interenazionale di Studi etnoantropologici Pitre-Salomone Marino 1996, prestížna medzinárodná cena Predsedu poroty za Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I., II., Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava 1995, člen autorského kolektívu, 1996

1. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za zorganizovanie medzinárodného okrúhleho stola na XII. Medzinárodnom zjazde slavistov v Krakowe „Gramatika národného mýtu a folklór“ a vydanie zborníka, 1998 3. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za roky 1999-2001 za vedeckú činnosť a za editovanie zborníka „Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Ústav etnológie pri SAV a ARM 333 pre Ministersrvo kultúry Slovenskej republiky. Bratislava 2000“, 2001.

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti za organizáciu konferencie a zborník „Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective  of Folklore and Folkloristics. Edited by Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 8. Institute of the Ethnology of Slovak Academy of Sciences. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, 143 s. ISBN 808 906 909-b.

Certificate T.G. Masaryk Scholar Ship 1993–1994, University of London School of Slavonic and East European Studies

Cerificate- an Associate Member of the Folklore Fellows. An International Network of Folklorists Instituted by  the Finnish Academy of Science and Letters, Helsinky

1. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska Za vedecko-organizačnú činnosť za rok 2005. Za zorganizovanie interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie a editovanie sborníka Zuzana Profantová (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I.,II. Etnologické štúdie 13. Bratislava, Ústav etnológie SAV – Ústav pamäti národa 2005. 293 s. a 193. s. ISBN 80-89069-13-4, ISBN 80-89069-14-2

 

Bibliografia

Monografie

PROFANTOVÁ, Z.: Dúha vodu pije. Slovenské ľudové pranostiky. Tatran, Bratislava l986, 204 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Etnografický atlas Slovenska. Veda, Slovenská kartografia, Bratislava 1990 (spolupráca).

PROFANTOVÁ, Z.: Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. Bratislava l992, 112 s. (spoluautor).

PROFANTOVÁ, Z.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. I, II, Veda, Bratislava 1995, 418 s., 454 s. (spoluautor).

PROFANTOVÁ, Z.:Slovenské príslovia a porekadlá. I, II. Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. Nestor, Bratislava 1996, 320 s., 319 s. Výber a zostavenie: J. Mlacek, Z. Profantová. Úvod a záverečná štúdia: Z. Profantová.

PROFANTOVÁ, Z.: Little Fish are Sweet. Selected Writings on Proverbs. Ústav etnológie SAV, Bratislava 1997, 109 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Slovenské pranostiky. O kalendárnych mesiacoch, ročných obdobiach, dňoch v týždni, nebeských telesách, zvieratách a rastlinstve. Zostavenie, úvod a záverečná štúdia Zuzana Profantová. Nestor. Bratislava 1997, 320 s.

PROFANTOVÁ, Z. a kol.: Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri  SAV, 2009. ISBN 978-80-88997-42-9.

PROFANTOVÁ, Z.: Od folklóru k literárnemu folklorizmu. Bratislava: Ústav etnológie SAV 2011, 144 s.  ISBN: 978-80-970975-0-9.

PROFANTOVÁ Z a kolektív: Žili sme v socializme I. : kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2012. 350 s. ISBN 978-80-88997-49-8. 

Editorstvo

PROFANTOVÁ, Z.: Gramatika národného mýtu a folklór. XII. Medzinárodný zjazd slavistov v Krakove, september 1998. Vedecká redaktorka a editorka Zuzana Profantová, Ústav etnológie SAV, VeV, s.r.o. Bratislava 1998, 105 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Editor: Zuzana Profantová, Vydavateľstvo ARM 333 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava 2000, 255 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Ethnologia Slovaca et Slavica 30–31, 1998–1999. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Kapitoly z dejín folkloristiky venované k 70. narodeninám Prof.dr. Jána Michálka, DrSc. Vedecká redaktorka a zostavovateľka Zuzana Profantová. Univerzita Komenského, Bratislava 2003, 212 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. Etnologické štúdie 8. Edited by Zuzana Profantová. Institute of the Ethnology of Slovak Academy of Sciences. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, 140 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII. Medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane, august 2003. Etnologické štúdie 10. Editor a vedecký redaktor Zuzana Profantová. Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, 116 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I.,II. Editor a vedecký redaktor Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 13. Ústav etnológie SAV, Ústav pamäti národa. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2005, 283 s. a 193 s.

PROFANTOVÁ, Z.: Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová, VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava 2006. 466 pp. ISBN 80-224-0926-X

PROFANTOVÁ, Z.: Naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Editor Zuzana Profantová. Malé dejiny veľkých udalostí III. Etnologické štúdie 14. Ústav etnológie SAV, Bratislava 2007. 207 s. ISBN 978-80-88997-41-2

PROFANTOVÁ,Zuzana:  Folklór a folkloristika vo svete postmoderny : XV. medzinárodný zjazd slavistov Minsk 2013. Editorka a vedecká redaktorka Zuzana Profantová. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2013. 139 s. ISBN 978-80-88997-51-1.

Kapitoly v monografiách

Encyklopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Štvrtý zväzok Eh-Gala. Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005 (5 hesiel).

PROFANTOVÁ, Z.:  Sloboda a pravda v novinárskej každodennosti. In: PROFANTOVÁ, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri SAV, 2009. ISBN 978-80-88997-42-9

Vedecké štúdie

PROFANTOVÁ, Z.: K poetike pranostík. In: Slovenský národopis, 29, 1981, 4, s. 530-535.

PROFANTOVÁ, Z.: K dejinám kalendárovej literatúry na Slovensku v 19. storočí. In: Slovenský národopis, 20, 1981, 4, s. 360-371.

PROFANTOVÁ, Z.: Zur Poesie der Bauern und Wetterregeln. In: Proverbium Paratum, Budapest, 3, 1982, s. 251-259.

PROFANTOVÁ, Z.: Antitéza – funkčný prostriedok vyjadrenia patriarchálno-rodinných vzťahov v slovenských prísloviach. In: Slovenský národopis, 31, 1983, 4, s. 575-580.

PROFANTOVÁ, Z.:  P. Dobšinský a slovenská paremiológia. In: Slovenský národopis, 34, 1986, 3, s. 391-397.

PROFANTOVÁ, Z.: Teoretické východiská k štúdiu folklórneho žánra. In: Lidová píseň, hudba, tanec. Místo, funkce, proměny. Brno, Krajské kultúrní středisko 1987, s. 72-78.

PROFANTOVÁ, Z.: Projekcia času v pranostikách. In: Národopisné informácie, 1987, 2, s. 149-156.

PROFANTOVÁ, Z.: Súčasné trendy v európskej paremiologickej komparatistike. In: Aktuálne problémy československej slavistickej folkloristiky. NÚ SAV, Bratislava 1988, s. 157-168.

PROFANTOVÁ, Z.: Zbojnícka tématika v príslovnej tradícii na Slovensku. In: Slovenský národopis, 36, 1988, 4, s. 519-530.

PROFANTOVÁ, Z.: Biblické motívy v svadobných rečiach. In: Slovenský národopis, 37, 1989, 1, s. 158-163.

PROFANTOVÁ, Z.: Sociálna tvorivosť a príslovia. In: Slovenský národopis, 37, 1989, 4, 505-510.

PROFANTOVÁ, Z.: Česko-poľsko-slovenské paremiologické paralely 19. storočia. In: Aktuální problémy současné folkloristiky. Studie o Tešínsku, No. 14, Český Těšín, Museum Tešínska, Ůstav slavistiky ČSAV, Brno, l989, s. 159-165.

PROFANTOVÁ, Z.: Generácia ako determinanta v transmisii a tradícii folklórneho žánra. In: Slovenský národopis, 38, 1991, s. 55-64.

PROFANTOVÁ, Z.: Parémie v diele Andreja Kmeťa. (Ku 150. výročiu). In: Slovenský národopis 39, 1991, s. 358-362.

PROFANTOVÁ, Z.: K typológii a žánrovým príznakom paremiologického fondu na Slovensku. In: Folklórne žanre – archívy – katalógy. Bratislava, NÚ SAV, 1991, s. 170-179.

PROFANTOVÁ, Z.: Impulzy Františka Pastrnka pre slovenský národopisný a jazykovedný výskum. In: Slavica Slovaca, 27, 1992, s. 82- 88.

PROFANTOVÁ, Z.: K príznakom kompozično-jazykovej, sémantickej a poetickej štruktúry folklórneho žánra. In: Slovenský národopis, 40, 1992, 4, s. 359-368.

PROFANTOVÁ, Z.: František Pastrnek a slovenský folklór. In: Acta Musealia, Československé vztahy v bádání o lidové kultuře. Řada a, 2, 1992, s. 1-5.

PROFANTOVÁ, Z.: Literary folklorism in the process of 19th century national identification. In: Folklore, Folklorism and National Identification. The Slovak Cultural Context. Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1992, s. 39- 49.

PROFANTOVÁ, Z.: Z výskumu slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. In: Slavica Slovaca, 27, 1992, 2, s. 187-206.

PROFANTOVÁ, Z.: Príslovná tradícia v procese výchovy. In: 2. medzinárodná frazeologická konferencia „Frazeológia vo vzdelávaní, výchove a kultúre“. Vysoká škola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka. Nitra 1993, s. 77-82.

PROFANTOVÁ, Z.: Andrej Kmeť a slovenské príslovia. In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1, 1993, 102-114.

PROFANTOVÁ, Z.: Obraz Zemplína v diele Ela Šándora. In: Južný Zemplín. Štúdie o etnokultúrnom vývoji národnostne zmiešanej oblasti. NÚ SAV, Bratislava 1993, s. 84-102.

PROFANTOVÁ, Z.: Time in Searching for Identity. In: Ethnocultural Processes in Central Europe in 20th Century. Comenius University, Bratislava, 1994 , s. 23-29.

PROFANTOVÁ, Z.: Ethnoidentification in conversational genres of folklore alias Locus Standi. In: Folklore in Identification Processes of Society. Etnologické štúdie 1, Bratislava 1994, s. 75-81.

PROFANTOVÁ, Z.: T. Vansová a tradičná ľudová kultúra . In: Literárny archív, 29-30, 1992-1993, s. 145-153.

PROFANTOVÁ, Z.: Folklór a folklorizmus v diele Ľudmily Podjavorinskej. In: Literárny archív, 29-30, 1992-1993, s. 216-229.

PROFANTOVÁ, Z.: Rázusove epigramy „v plnosti času“. In: Literárny archív, 29-30, 1992-1993, s. 298- 297.

PROFANTOVÁ, Z.: Ján Kollár ako paremiograf. In: Slavica Slovaca, 28, 1993, 1, s. 70-76.

PROFANTOVÁ, Z.: Normatywy chrescijanskie w tradycji pryslow na Slowacji. In: Folklor-Sacrum-Religia. Red. J. Bartminski, M. Jasinska-Wojtkowska. Instytut Europy Srodkowo Wschodniej, Lublin 1995, s. 164-171.

PROFANTOVÁ, Z.: Svetonázor ľudovej prózy optikou prísloví. In: Národopisné informácie, 1993, l, s. 99-106.

PROFANTOVÁ, Z.: Osobný zážitok ako východisko Tajovského „rozprávok“. In: Literárny archív, 31, 1994, MS Martin 1995, s. 127-133.

PROFANTOVÁ, Z.: Tawzif al-Taqálid al -Mathalíya fí al -Tarbiya. In: Echo, Izrael, 1995, s. 26-29.

PROFANTOVÁ, Z.: Quo vadis folkloristika. Niekoľko poznámok na cestu slovenskej folkloristiky. In: Folklorystyka. Dylematy i perspektywy. Ed. D. Simonides, Opole 1995, s. 73-78.

PROFANTOVÁ, Z.: Worldview-proverbs-folk narrative. In: Folk Narrative and World View. Hrsg. L. Petzold, Vorträge des 10. Kongresses der Internationalen Gesellschaft fúr Volkserzählungsforschung (ISFNR), Innsbruck 1992, Teil 2, Europäische Verlag der Wissenschaften, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, s. 719-723.

PROFANTOVÁ, Z.: Elo Šándor v súradniciach etnografizmu a region-realizmu . In: Literárny archív 32/95, Matica slovenská, Martin 1996, s. 96-104.

PROFANTOVÁ, Z.: Vklad Rehora Urama – Podtatranského do slovenskej etnografie a folkloristiky. In: Literárny archív 32/95, Matica slovenská, Martin 1996, s. 181-188.

PROFANTOVÁ, Z.: Christian Standards in Proverb Tradition in Slovakia. In: Human Affairs, 1996, 2, s. 172-178.

PROFANTOVÁ, Z.: Theoretical Aspect of XIXth Century Slovak Paremiology. In: Etnologia Slovaca et Slavica, XXVI–XXVII, 1994-1995, Universitas Comeniana Bratislavensis Facultas Philosophica. Zborník Univerzity Komenského, s. 29-45.

PROFANTOVÁ, Z.: Ľudovít Štúr v dejinách slovenskej folkloristiky. In: Zb. Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 10.–11. januára 1996 v Modre-Harmónii v rámci roku Ľudovíta Štúra) Zostavovateľ Imrich Sedlák. Matica slovenská 1996, s. 223-228.

PROFANTOVÁ, Z.: Proverbs as Artistic-Creative Media of Social Memory of the Mankind. In: Collection of Communicating Experience, IXth International Oral History Conference, Gőteborg 1996, s. 616-621.

PROFANTOVÁ, Z.: Kresťanské normatívy v príslovnej tradícii na Slovensku. In: Studia Culturologica Slovaca I. Slovenská kresťanská a svetská kultúra, Veda, SAV, Bratislava 1996, s. 108-117.

PROFANTOVÁ, Z.: Príslovia na Slovensku a ich kultúrne kontexty. In: Slovenské príslovia a porekadlá. I., II. Výber zo zbierky A.P. Zátureckého. Výber a zostavenie: J. Mlacek a Z. Profantová. Úvod a záverečná štúdia: Z. Profantová. Nestor, Bratislava 1996, 320 s. a 319 s.

PROFANTOVÁ, Z.: K formovaniu folkloristiky na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia . In: M. Leščák (ed). K dejinám slovesnej folkloristiky. Media, Bratislava 1996, s. 19-36.

PROFANTOVÁ, Z.: Pavol Jozef Šafárik v slavistickej folkloristike. In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. FF UPJS Prešov, Matica slovenská Martin 1996, s. 405-409.

PROFANTOVÁ, Z.: O magickej sile slova. In: Magie a náboženství. Red. Ľudmila Tarcalová, Slovácké Muzeum v Uherském Hradišti 1977, s. 175-178.

PROFANTOVÁ, Z.: Svetozár Hurban Vajanský v dejinách etnológie. In: Literárny archív 33, Matica slovenská, Martin 1998, s. 66-69.

PROFANTOVÁ, Z.: Nech Ťa Pán Boh živí, dokiaľ budú slivy. (Od mágie k etikete. Príspevok z etnolingvistiky.) In: Frazeologické štúdie II. Ed. Peter Durčo. Venované prof. Dr. Jozefovi Mlackovi, CSc. Bratislava 1997, s. 131-138.

PROFANTOVÁ, Z.: Možno pranostikám veriť aj dnes? In: Zuzana Profantová: Slovenské pranostiky. Nestor, Bratislava 1997, s. 335-343.

PROFANTOVÁ, Z.: Jezykovi obraz smierci na Slowacji. In: Etnolingvistyka. Problemy jezyka a kultury. 9/10, Lublin 1998, s. 111-120.

PROFANTOVÁ, Z.: Folklór ako mýtotvorný prvok. Od národnej identifikácii k politickej mýtizácii. In: V. Bačová – Z. Kusá (eds). Identity v meniacej sa spoločnosti. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 1997, s. 59-64.

PROFANTOVÁ, Z.: Gramatika národného mýtu a folklór. In: Zuzana Profantová /ed./, Gramatika národného mýtu a folklór. Ústav etnológie SAV, Bratislava 1998, s. 7-26.

PROFANTOVÁ, Z.: Príslovná tradícia ako kultúrno-historický a sociálny fenomén. In: Češtinár. Zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatúry Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, IX,1998/99, 1, s. 3-9.

PROFANTOVÁ, Z.: O jednej možnosti komparatívneho štúdia (K otázke logicko-semiotických invariantov folklórneho žánru). In: Slavica Slovaca, 33, 1997, 1, s. 3-17.

PROFANTOVÁ, Z.: Mýtus a identita. In: Formovanie národnej a kultúrnej identity. Filozofická fakulta UK, Bratislava 1998, s. 82-89.

PROFANTOVÁ, Z.: On the Classification of the Slovak Paremiological Treasury – History and Presence. In: (eds.) Walther Heisig, Rudriger Schott: Die heutige Bedeutung oraler Traditionen. Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen/Wiesbaden 1998, s. 159-165.

PROFANTOVÁ, Z.: Proverbial Tradition as Cultural-Historical and Social Phenomenon in History of Nation . In: (ed. P. Durčo ) Collection: Phraseology and Paremiology. Bratislava 1998, s. 302-307.

PROFANTOVÁ, Z.: Historische Genres im Prozes der Mythenbildung in der Slowakei. In: Europäische Ethnologie und Folklore im internatinalen Kontext. Festschrift für Leander Petzold zum 65. Geburstag. (Hrg.) I. Schneider. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH 1999, s. 219-228.

PROFANTOVÁ, Z.: Mentality and Historical Memory. In: Slovenský národopis, 47, 1999, 4, s. 382-389.

PROFANTOVÁ, Z.: Folkloristika na prelome storočí-folkloristika na prelome disciplín. In: Folklorystyka na przelomie wiekow. Ed. Karol Daniel Kadlubec, Cieszyn 1999, s. 67-73.

PROFANTOVÁ, Z.: Die Folkloristik zum Zeit der Gründung der Slowakischen Muzealen Geselschaft. In: Ethnologia Slovaca et Slavica 28-29, 1996-1997, Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava 1999, s. 129-146.

PROFANTOVÁ, Z.: Folkloristika na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. In: Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). (eds: Milan Podrimavský, Dušan Kováč), Historický ústav SAV, Polygrafia SAV, Bratislava 1999, s. 252-266.

PROFANTOVÁ, Z.: Komunikačný a behaviorálny aspekt transmisie kultúrnych noriem a hodnôt. O princípoch etikety. In: W zwierciadle jezyka i kultury. Red. Jan Adamowski, Stanislawa Niebrzegowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 102-109.

PROFANTOVÁ, Z.: O princípoch transmisie etikety. In: Tradičná kultúra a generácie. Editor Hana Hlôšková. Bratislava 2000, s. 157-164.

PROFANTOVÁ, Z.: Proverbial Tradition as a Cultural-Hstorical and Social Phenomenon. In: Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography. Academia Kiadó, Budapest. Vol 43, Nr. 3-4, 1998, s. 463-469.

PROFANTOVÁ, Z.: Grammar of national myth and folklore. In: Folklore in 2000. Voces Amicorum Guilhelmo Voigt Sexagenario.Curibus Ilona Nagy, adiuvante Kincso Verebélyi. Universitas Scientinarium de Rolando Eotvos nominata. Budapest 2000, s. 521-535.

PROFANTOVÁ, Z.: La muerte en la paremiologia eslovaca. In: Trabajos de Lexicografia y Fraseologia Contarstivas. (eds.) Antonio Pamies Bertrán, Juan de Dias Lugrue Durán, Serie Collectae, Granada, Publicato per método editiones y Granada lingvistica, 2000, s. 209-224.

PROFANTOVÁ, Z.: National History (in Folklore) in the Process of Political Mythmaking. In: Crossroads of History: Experience, Memory, Orality. Vol. I, II, XIth International Oral History Conference. International Oral History Association in collaboration with the Department of History at Bogazici University, Istanbul, Turkey, June 15-19, 2000, s. 862-865.

PROFANTOVÁ, Z.: Folklór a folkloristika na prahu milénia. In: Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Editor Zuzana Profantová. Vydavateľstvo Arm 333 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Bratislava 2000, s. 29-39.

PROFANTOVÁ, Z.: Obraz smrti v slovenskom folklóre. In: Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Zostavila Jana Skladaná. Veda:Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislav 2001, s. 128-147.

PROFANTOVÁ, Z.: Domov sú ruky na ktorých smieš plakať. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný Soni Kovačevičovej. Editorky Oľga Danglová, Rastislava Stoličná. Ústav etnológie SAV. Bratislava 2001, s. 107-116.

PROFANTOVÁ, Z.: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe.The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. In: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. Edited by Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 8. Institute of the Ethnology of the Slovak Academy of Sciences. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, s. 9-19.

PROFANTOVÁ, Z.: Introduction. In: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspectives of Folklore and Folkloristics. Edited by Zuzana Profanrová. Etnologické štúdie 8. Instite of the Ethnology of the Slovak Academy of Sciences. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, s. 5-8.

PROFANTOVÁ, Z.: Slavistická folkloristika na rázcestí. In: Slavistická folkloristika na rázcestí. Editor a vedecký redaktor Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 10. Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, s. 7-20.

PROFANTOVÁ, Z.: Desať rokov vedeckej práce v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied. In: Universitas ss. Cyrilli et Metodii Tyrnaviae. Ethnologia Actualis Slovaca 3. Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku. Editor Oskár Elschek. Trnava 2003, s. 81-92.

PROFANTOVÁ, Z.: Význam dejín vedy pre existenciu disciplíny. In: Ethnologia Slovaca et Slavica 30-31, 1009-1999. Kapitoly z dejín folkloristiky venované k 70. narodeninám Prof. Dr. Jána Michálka, DrSc. Universitas Comeniana Bratislavensis Facultatis Philosophica. Univerzita Komenského. Zostavovateľka a vedecká redaktorka Zuzana Profantová. Bratislava 2003, s. 23-29.

PROFANTOVÁ, Z.: About the Process of Literarization-Folklorization-Recepcion of Folk Narrative. In : Beitrage zur Europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe B:Tagungsberichte und Materialien. Band: 9, Beitrage zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Volkserzählung. Berichte und Referate des zwólften und dreizehnten Symposions zur Volkserzählung. Brunnenburg/ Súdtirol 1998-1999. Frankfur a. M. und New York: Peter Lang, 2004, 45-53.

PROFANTOVÁ, Z.: Von der Volkserzählung zum nationalen und politischen Mythos. In: Beitrage zur Europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe B : Tagungsberichte und Materialien. Band: 9, Beitrage zur Rezeptions – und Wirkungsgeschichte der Volkserzählung. Berichte und Referate des zwólften und dreizehnten Symposions zur Volkserzählung. Brunnenburg/ Súdtirol 1998-1999. Frankfurt a. M. und New York: Peter Lang, 2004, s. 324-339.

PROFANTOVÁ, Z.: Myt o smrti u Slovackoj (predznaci, predocehana, snovi, slike). In: Smrt. Kodovi slovenskich kultura. Broj 9, 2004, s. 140-153. ZU ISSN 0354-964X

PROFANTOVÁ, Z.: Národná identita, regionálna identita a rozvoj regiónov. In: Etnologické rozpravy, 2005, XII, s. 121-126.

PROFANTOVÁ, Z.: Pavol Dobšinský a ľudová pieseň. In: Folklór v kontextoch. Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. In: Etnologické štúdie 12. Ed. Hana Hlôšková. Vydali: Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Národopisná spoločnosť Slovenska. Bratislava, 2005. ISBN 80-88007-29-8, s. 89-100.

PROFANTOVÁ, Z.: Malé dejiny veľkých udalostí z pohľadu etnológie. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, I., II. Editor, vedecký redaktor a zostavovateľ Zuzana Profantová. Etnologické rozpravy 13. Ústav etnológie  a Ústav pamäti národa. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2005, 283 s., 193 s. ISBN: 80-89069-14-2, s. 13-19.

PROFANTOVÁ, Z.: Slová na úvod a prečo práve takto. PROFANTOVÁ, Z.: Values PROFANTOVÁ, Z.: Oral history. K problematike naratívneho interview Obraz smrti v slovenskom folklóre. In: Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Zostavila Jana Skladaná. Veda:Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislav 2001, s. 128-147.

PROFANTOVÁ, Z.: Domov sú ruky na ktorých smieš plakať. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný Soni Kovačevičovej. Editorky Oľga Danglová, Rastislava Stoličná. Ústav etnológie SAV. Bratislava 2001, s. 107-116.

PROFANTOVÁ, Z.: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe.The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. In: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. Edited by Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 8. Institute of the Ethnology of the Slovak Academy of Sciences. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, s. 9-19.

PROFANTOVÁ, Z.: Introduction. In: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspectives of Folklore and Folkloristics. Edited by Zuzana Profanrová. Etnologické štúdie 8. Instite of the Ethnology of the Slovak Academy of Sciences. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, s. 5-8.

Slavistická folkloristika na rázcestí. In: Slavistická folkloristika na rázcestí. Editor a vedecký redaktor Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 10. Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2003, s. 7-20.

PROFANTOVÁ, Z.: Desať rokov vedeckej práce v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied. In: Universitas ss. Cyrilli et Metodii Tyrnaviae. Ethnologia Actualis Slovaca 3. Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku. Editor Oskár Elschek. Trnava 2003, s. 81-92.

PROFANTOVÁ, Z.: Význam dejín vedy pre existenciu disciplíny. In: Ethnologia Slovaca et Slavica 30-31, 1009-1999. Kapitoly z dejín folkloristiky venované k 70. narodeninám Prof. Dr. Jána Michálka, DrSc. Universitas Comeniana Bratislavensis Facultatis Philosophica. Univerzita Komenského. Zostavovateľka a vedecká redaktorka Zuzana Profantová. Bratislava 2003, s. 23-29.

PROFANTOVÁ, Z.: About the Process of Literarization-Folklorization-Recepcion of Folk Narrative. In : Beitrage zur Europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe B: Tagungsberichte und Materialien. Band: 9, Beitrage zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Volkserzählung. Berichte und Referate des zwólften und dreizehnten Symposions zur Volkserzählung. Brunnenburg/ Súdtirol 1998-1999. Frankfur a. M. und New York: Peter Lang, 2004, 45-53.

PROFANTOVÁ, Z.: Von der Volkserzählung zum nationalen und politischen Mythos. In: Beitrage zur Europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe B : Tagungsberichte und Materialien. Band: 9, Beitrage zur Rezeptions – und Wirkungsgeschichte der Volkserzählung. Berichte und Referate des zwólften und dreizehnten Symposions zur Volkserzählung. Brunnenburg/ Súdtirol 1998-1999. Frankfurt a. M. und New York: Peter Lang, 2004, s. 324-339.

PROFANTOVÁ, Z.: Myt o smrti u Slovackoj (predznaci, predocehana, snovi, slike). In: Smrt. Kodovi slovenskich kultura. Broj 9, 2004, s. 140-153. ZU ISSN 0354-964X

PROFANTOVÁ, Z.: Národná identita, regionálna identita a rozvoj regiónov. In: Etnologické rozpravy, 2005, XII, s. 121-126.

Pavol Dobšinský a ľudová pieseň. In: Folklór v kontextoch. Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. In: Etnologické štúdie 12. Ed. Hana Hlôšková. Vydali: Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Národopisná spoločnosť Slovenska. Bratislava, 2005. ISBN 80-88007-29-8, s. 89-100.

PROFANTOVÁ, Z.: Malé dejiny veľkých udalostí z pohľadu etnológie. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, I., II. Editor, vedecký redaktor a zostavovateľ Zuzana Profantová. Etnologické rozpravy 13. Ústav etnológie  a Ústav pamäti národa. Tomáš Písecký-ARM 333, Bratislava 2005, 283 s., 193 s. ISBN: 80-89069-14-2, s. 13-19.

PROFANTOVÁ, Z.: Slová na úvod a prečo práve takto. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I., II. Editor, vedecký redaktor a zostavovateľ Zuzana Profantová. Etnologické rozpravy 13. Ústav etnológie a Ústav pamäti národa. Tomáš Písecký- ARM 333. Bratislava 2005, 283 s. 193 s. ISBN: 80-89069-13-2. s. 9-12.

PROFANTOVÁ, Z.: Values in the Process of Transformation and Post-Modern Culture. In: Ethnology in Slovakia at the Begining of the 21st Century. Reflections and Trends. Etnologické štúdie 9. Veroffentichungen Europäische Ethnologie 27. Editors: Gabriela Kiliánová, Konrád Kostlin, Herbert Nikitsch, Rastislava Stoličná. Des Institut fur Europäisch Ethnologie der Universität Wien, Institut of Ethnology of Slovak Academy of Sciences. Bratislava. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, Bratislava-Wien 2005. ISBN: 3-8-02029-19-2., s. 97-102.

PROFANTOVÁ, Z.: Oral history. K problematike naratívneho interwiev. In: Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike. Editor: Oskár Elschek. Etnomusicologim. Revue pre etnomusikólogiu a etnochoreológiu IV.; ASCO art and Science. Bratislava 2005,  ISBN 80-88820-40-5, s. 93-101.

PROFANTOVÁ, Z.: Mit o smrti y Slovačkoj (predznaci, predosečana, snovi, slike ) In: Smrt. Kodovi slovenskich kultura, 2004, broj 9, s. 140-153.

PROFANTOVÁ, Z.: Národná a regionálna identita v kontexte rozvoja regiońov. In: Etnologické rozpravy, 12, 2005,  č. 2, s. 121-125.

PROFANTOVÁ, Z.: Plurima mortis imago. In: Studia mythologica Slavica, 9, 2006, s. 299-232.

PROFANTOVÁ, Z.: Národná identita, regionálne identita a rozvoj regiónov. In: Tradičná klutúra, turizmus a rozvoj regiónov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, 2006, ISBN 80-8959-993-1, s. 321-327.

PROFANTOVÁ, Z.: Generals editor´s Preface. In: The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. VEDA, vydavatelľstvo SAV, Bratislava 2006, s. 7-15.

PROFANTOVÁ, Z.: The Small History of Great Events from the Ethnological Point of View. In: The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. VEDA, vydavatelľstvo SAV, Bratislava 2006, s. 22-30.

PROFANTOVÁ, Z.: Iba málo slov na úvod. In: Malé dejiny veľkých udalostí III..Naratívna každodennosť v kontexte historicko-sociálnej retrospektívy. Ed. Zuzana Profantová. Etnologické štúdie 14, Ústav etnológie, Bratislava 2007, s. 7-10. ISBN: 978-70-88997-41-2

PROFANTOVÁ, Z.: Úvahy o každodennosti. In: Malé dejiny veľkých udalostí III. Naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Ed. Zuzana Profantová, Etnologické rozpravy 14, Ústav etnológie, Bratislava 2007, s. 51-68. ISBN: 978-70-88997-41-2.

PROFANTOVÁ, Z.: Daheim, das sind Hände, uber denen Du weinen darfst. Zu antropologischen Aspekten des Studiums des Hauses und Heims. In: Osterreichische Zeitschrift fur Volkskunde. Band roč. LXII/III, Wien 2008, s. 105-123.

PROFANTOVÁ, Z.: Slovackaja etnologija v transformirujuščemsja obščestve posle 1989 goda.In: Vostočnoeuropejskije issledovanija. Meždunarodnyj žurnal po sociaľnym i gumanitarnym naukam, 2008, No 2, s. 75-99.  http//www.vei-21.ru/archiv/viss08.pdf 

PROFANTOVÁ, Z.: Folkloristika na Slovensku. Recentné výsledky z prelomu tisícročia. In: Slovenski folklor i folkloristika na razmeni dva milenijuma. Zbornik radova ca mezunarodnot naučnog simpoziuma odražanog 2-6.oktobra 2006 godine. Ed. Ljubinko Radenkovič. Srbska Akademia Nauk, Balkanolški Institut,  Beograd 2008, s. 139-154. ISBN 978-86-71

PROFANTOVÁ, Zuzana:  Slovo na úvod. In: PROFANTOVÁ, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri SAV, 2009. ISBN 978-80-88997-42-9

PROFANTOVÁ, Zuzana: Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Slovo na záver. In: PROFANTOVÁ, Zuzana a kolektív: Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri SAV, 2009. ISBN 978-80-88997-42-9

PROFANTOVÁ, Zuzana: 21. august 1968 na Slovensku. Naratívna perspektíva – „Veľký brat“.  In: Londák, M., Sikora, S. a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava 2009, VEDA, s. 496-506.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Ľudová próza v pozornosti vedeckých disciplín na prelome 19. a 20. storočia. In: Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Ed. K. Žeňuchová, Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2009, s. 53-64. ISBN 978-80-969992-8-6

PROFANTOVÁ, Zuzana: About Magical Power of the World – Curse, Damnation, Malediction and Swearwords in Communication Competence. In: Ethnologia Slovaca et Slavica, tomus XXXIII,  Universitas Comeniana Bratislavensis Facultas Philosophica, 2010, s. 45-50.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Slovenská etnológia v transformujúcej sa spoločnosti po roku 1989. In: Miedzy kultura ludowa a masowa. Historia, terazniejszosc i perspektywy badaň. Redakcja naukowa Tereza Smoliňska. Polsko – Slowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Wydawnictvo „scriptum“. Kraków – Opole 2010 s. 51-86. ISBN 978-83-60163-56-6 

PROFANTOVÁ, Zuzana: Freedom and Truth in Journalistic Everyday Life. In: Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning. July 7-11, 2010, Prague, Czech Republic. XVI IOHA  Congress. (CD)

PROFANTOVA, Zuzana: Prawda i klamstwo w codzennosci narracyjnej. Komunikacja personalna i medialna. In: Zmowa w strukturze codzi, intriga, spisek. O tajnych ukladach ennosci. Pod readcja Katarzyny Lenskiej – Bak, Magdaleny Sztandary. Stromata antropologia 6, Universytet Opolski, Opolskie towarzystwo przyjaciól nauk. Opole 2010, s. 339-352.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Na margo „literárneho folklorizmu“. In Etnologické rozpravy XVII, 2010, č. 1-2, s. 30-36.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Sen a cesta posledná . Naratívna každodennosť podvedomia. In: Droga w jezyku i kulturze. Zaklad kultury Polskiej UMCS, Institut kulturoznawstwa UMCS, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 81-92.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Folklorystyka naukowa na Słowacji. Wyniki badań na przełomie tysiącleci i perspektywy ich dalszego rozwoju. In  Nowe konteksty badańfolklorystycznych. Redakcja naukowa Janina Hajduk-Nijakowska, Teresa Smolińska.  Societé Polonaise d´Ethnologie. Biblioteka „Literatury Ludowej“. Bibliothéque de la „Literatura ludowa“, VII. tom. Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Uniwersytet Opolski; Wrocław 2011.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Folklór a folkloristika na Slovensku. Minulosť – súčasnosť – budúcnosť? In: Folklor i folkloristika v sovremennosti. Minsk, Bielorusko.

PROFANTOVÁ, Zuzana:  Pamäť a oral history z pohľadu etnológie. In: Tradycja dla Wspólczesności. Ciaglość i zmiana. Redaktorzy serii jan Adamowski, Jozef Styk. Tom 5.  Pamiec jako kategoria rzeciwistosci spolecno-kulturowej. Organizátor konferencji:  Zaklad kultury Polskiej UMC, Zaklad sociologii Wsi i Miasta, UMCS, Lublin, Polsko, Baranów Sandomierski 6.-9. 06. 2011.

PROFANTOVÁ, Zuzana Folklór a folkloristika na Slovensku. Minulosť – súčasnosť – budúcnosť? In: Foľklor i sovremennaja kuľtura. 3. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija Organizátor: Filologičeskuj fakultet BGU, Minsk, 21.-22.4. 2010, web page a publikácia.                               

PROFANTOVÁ, Zuzana: K otázkam literárneho folklorizmu.  In: V. Žemberová: Genologické a medziliterárne štúdie 4. Prieniky do areálu. Prešov, 2011, s. 163-172.  ISBN 978-80-555-0410-0.

PROFANTOVÁ, Zuzana:  Pamäť a oral history z pohľadu etnológie. In: Tradycja dla Wspólczesności. Ciaglość i zmiana. Redaktorzy serii Jan Adamowski, Jozef Styk. Tom 5.  Pamiec jako kategoria rzeciwistosci spolecno-kulturowej. Organizátor konferencji:  Zaklad kultury Polskiej UMC, Zaklad sociologii Wsi i Miasta, UMCS, Lublin, Polsko, Baranów Sandomierski 6.-9. 06. 2011. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskie, 2012, s. 145 - 153. ISBN 9788377842560.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Folklór a folkloristika na Slovensku. Minulosť – súčasnosť – budúcnosť? In: Foľklor i sovremennaja kuľtura. 3. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Organizátor: Filologičeskuj fakultet BGU, Minsk, 21.-22.4. 2010, web page a publikácia.

PROFANTOVÁ, Zuzana. Slovenská slavistická folkloristika po roku 1993: (po 11. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave). In: Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 213 - 230. ISBN 9788089489053.

PROFANTOVÁ, Zuzana. Sakraľnoje i profannoje v povsednevnoj kuľture. In: Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. Moskva: Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk, 2012, s. 8 - 25. ISBN 978-7576-0263.

PROFANTOVÁ, Zuzana: K životnému jubileu univerzitného profesora PhDr. Jána Michálka, DrSc. In Slovenský národopis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 64 - 73. (2012 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH). ISSN 1335-1303

PROFANTOVÁ, Zuzana: Folklór a folkloristika vo svete postmoderny. In Folklór a folkloristika vo svete postmoderny: XV. medzinárodný zjazd slavistov Minsk 2013. Editorka a vedecká redaktorka Zuzana Profantová. - Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013, s. 9 - 29. ISBN 978-80-88997-51-1.