Zuzana Sekeráková Búriková, Mgr., PhD.

materiálna kultúra, spotreba, obchod, nakupovanie, au pair, platené domáce práce, domov

VŠ vzdelanie: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, odbor etnológia – estetika, Bratislava (1999)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (2005), European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean (2006), Honnorary associate researcher (Department of Anthropology, UCL)
Komunikačné jazyky:  anglický
Rok nástupu do ústavu: 2005
 

Vedecké projekty

„Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie“, projekt VEGA č. 2/7180/21, 2000–2002

„Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad“, projekt VEGA 2/3181/24, 2003–2005

„Slovenské au pair a londýnske rodiny: domov, materiálna kultúra a migrácia,“  projekt The Leverhulme Trust Research Project Grant, 2004–2005

„Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie,“ projekt VEGA 2/5104/25, 2005–2007

„Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku,“ projekt VEGA 1/0632/08

„Platená starostlivosť o deti a domácnosť v Česku a na Slovensku,“ projekt GAČR 13-11062P (projekt prebieha na Katedre sociológie FSS MU)
 

Pedagogická činnosť

6 kurzov metodológie terénneho výskumu a teórii v sociálnej antropológii, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie a Oddelenie religionistiky FiF UK v Bratislave, 2001 - 2004

Seminár pre PhD. študentov, Ústav etnológie SAV v Bratislave, 2005 - 2007

Ekonomická antropológia, povinný kurz pre študentov 2. ročníka odboru sociálna antropológia, Ústav kultúrnych štúdií, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, 2006 - 2007

Antropológia spotreby, povinne voliteľný kurz pre študentov 2. ročníka odboru sociálna antropológia, Ústav kultúrnych štúdií, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave, 2006 –2007

Úvod do sociálnej antropológie, povinný kurz pre študentov 1. ročníka odboru sociálna antropológia, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, 2007- 2008

Ekonomická antropológia, voliteľný kurz pre študentov 3.-5. ročníka odboru etnológia, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická Fakulta, UK, Bratislava, 2007 - 2008

Ekonomická antropológia, povinne voliteľný kurz pre študentov bakalárskeho štúdia odboru sociálna antropológia, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, 2007 - 2008

Materiálna kultúra, povinný kurz pre študentov bakalárskeho štúdia odboru sociálna antropológia, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, 2010, 2012

Politická a ekonomická antropológia, (vyučujúca spolu s Mgr. Michalom Nekorjakom, PhD.) povinný kurz pre študentov bakalárskeho štúdia odboru sociálna antropológia, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, 2012
 

Iná činnosť

Členka redakčného okruhu časopisu Anthropos, 2004 - 2007

Spoluorganizácia a vedenie "Work in Progress” seminára pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov venujúcich sa sociálnym a humanitným vedám (http://www.winp.blogspot.com/), 2004 - 2006

Zodpovedná redaktorka časopisu Etnologické rozpravy, 2007
 

Zahraničné pobyty

„Visiting graduate student“ OSI/FCO, Inštitút sociálnej a kultúrnej antropológie, Oxford University, Oxford, Veľká Británia, Október 2000 – júl 2001.

„Marie Curie Fellowship – Building on the Past: European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean“ Oddelenie antropológie, University College London, Londýn, Veľká Británia, Október 2002 – apríl 2003.

„Bosch Junior Visiting Fellow,“ Inštitút humanitných štúdií (IWM), Viedeň, Rakúsko, Júl 2003 – december 2003.

Výskumná asistentka, Oddelenie antropológie, University College London, Londýn, Veľká Británia, Slovenské au pair a londýnske rodiny: domov, materiálna kultúra a migrácia, Október 2004 – september 2005.
 

Bibliografia

Monografie

BÚRIKOVÁ, Z. a MILLER, D.:  Au Pair. Polity Press. 2010.

Editorstvo

BÚRIKOVÁ, Z., LÁŠTICOVÁ, B., VYŠŇOVSKÝ, E. (eds.): Domov. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. 2005/7. Bratislava: Kalligram.

BÚRIKOVÁ, Z., LÁŠTICOVÁ, B. (eds.): Pamäť. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. 2005/8. Bratislava: Kalligram.

BÚRIKOVÁ, Z., HERZÁNOVÁ, Ľ. (eds.): Veci a vecičky. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. 2006/11. Bratislava: Kalligram.

Vedecké štúdie

BÚRIKOVÁ, Z.: Obraz svojho a iných etník v orálnej histórii nemeckého obyvateľstva Švedlára. In: Slovenský národopis, 48, 2000/1, s. 24-53.

BÚRIKOVÁ, Z.: ’Christian’ Shops: Morality and Commerce in the Slovak Village. Anthropological Journal on European Cultures. Communities in Transformation. In: Central and Eastern Europe, 12, 2003, s. 187-203.

BÚRIKOVÁ, Z.: ’We and the other’. The image of in-group and out-group in oral history of the German minority. In: Ethnic Minorities in Central and Eastern Europe. Krakow. 2003.

BÚRIKOVÁ, Z.: Consuming Socialism: Socialized Socialist Shops. In: Cashin, A. (Ed.): Thinking Together. Wien, 2004.

BÚRIKOVÁ, Z.: “The Embarrassment of Co-presence: Au Pairs and Their Rooms.” In: Home Cultures, 2006/2, s. 1-24.

BÚRIKOVÁ, Z: Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. In: Slovenský národopis, 54, 2006, č. 4, s. 341-356.

BÚRIKOVÁ, Z: Spotreba a výskum reálne existujúceho socializmu. In: Etnologické rozpravy, 13, 2006, č. 2, s. 81-91.

BÚRIKOVÁ, Z.: Motivácie au pair migrácie zo Slovenska. In: Slovenský Národopis, 2007, roč. 56, č. 4, 442 - 456.

BÚRIKOVÁ, Z.: Hypermarkety v Pezinku. In: O. Danglová, J. Zajonc (ed.). Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava :  Ústav etnológie SAV 2007, s. 121-147.

BÚRIKOVÁ, Z.: Consumerism in Slovak Catholic Homes. In: Religion, Consumer

BÚRIKOVÁ, Z.: Consumerism in Slovak Catholic Homes. In: Religion, Consumerism and Sustainability: Paradise Lost? Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. s. 137-151.