ANDREJ MELICHERČÍK – OSOBNOSŤ V DOBE, DOBA V OSOBNOSTI


HLOŠKOVÁ, Hana: Andrej Melicherčík - Osobnosť v dobe, doba v osobnosti. Bratislava: Marenčin PT, 2021, 245 s., ISBN 978-80-569-0917-1.
 

Publikácia je venovaná jednej zo zakladateľských osobností modernej profesionálnej etnografie a folkloristiky – prof. PhDr. A. Melicherčíkovi, CSc. (1917-1966).
Autorka zhromaždila a interpretuje početné faktografické údaje o jeho univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, predovšetkým však o pracovných pôsobiskách v Matici slovenskej, v Slovenskej akadémii vied a umení a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Charakterizuje jeho početné aktivity na poli organizácie vedeckého života a pedagogickej práce. Špeciálnu pozornosť venuje metodologickým prístupom, ktoré A. Melicherčík uplatňoval vo svojej vedeckej práci – funkčnému štrukturalizmu a historickému materializmu. Pri oboch prístupoch bol iniciátorom ich uplatňovania v etnografii a folkloristike na Slovensku. Autorka chronologicky analyzuje v tomto duchu jeho práce – štúdie, monografie i syntetické publikácie z hľadiska konceptov, výskumných tém a organizačného uchopenia ich výskumného a publikčného spracovania. Poukazuje na možné vplyvy vedeckých osobností (P. G. Bogatyriov, B. Schier ai.), tiež na mimovedecké okolnosti, ktoré ovplyvnili Melicherčíkovo chápanie predmetu, metód a inštrumentalizáciu etnografie a folkloristiky. Komplementárnou súčasťou publikácie je personálna bibliografia A. Melicherčíka, keďže doteraz takáto nebola spracovaná. Publikáciu dopĺňajú fotografie a kópie dobových dokumentov.

Kľúčové slová:
Andrej Melicherčík (1917-1966); dejiny vedy; etnografia; folkloristika; funkčný štrukturalizmus; historický materializmus

DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909171
 

Galéria: 
Menu?: 
Nie