O nás

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. je poprednou inštitúciou etnologického, sociálno-antropologického a religionistického výskumu na Slovensku a v Strednej Európe. Tvorí ho vyvážený kolektív odborníkov a odborníčok v rôznych tematických oblastiach.

Príbeh a koncepcia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení, ktorý bol v roku 1951 pričlenený k Historickému ústavu. Po vzniku Slovenskej akadémie vied v roku 1953 sa zriadil Národopisný kabinet, ktorý bol v roku 1955 premenovaný na Národopisný ústav SAV. Od roku 1993 mal názov Ústav etnológie SAV, ktorý sa v roku 2018 na základe odporúčania medzinárodnej akreditačnej komisie rozšíril na Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. V roku 2022 sa transformoval na verejnú výskumnú inštitúciu (v. v. i.).

Z odborného hľadiska sa zameriava na analýzu spoločenských vzťahov v lokálnej a globálnej perspektíve s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Oblasti vedeckého záujmu zahŕňajú výskum kultúrnych tradícií a spôsobu života, sociálne, kultúrne i materiálne aspekty ekonomickej a politickej transformácie po roku 1989 vo vidieckom a mestskom prostredí. Osobitný dôraz sa kladie na fenomény kolektívnych identít, pamäti, etnicity, náboženstva, otázku minorít a migrácie, rovnako ako na problematiku kultúrneho dedičstva. Vo výskumných projektoch sú aplikované aktuálne svetové teoretické a metodologické trendy a prístupy.

Pracovisko sa dlhodobo sústreďuje na problémovo orientovaný výskum, ktorý reaguje na aktuálne regionálne i globálne spoločenské témy a problémy. Oblasť medzinárodnej spolupráce zahŕňa projekty o socio-ekonomickej transformácii a štrukturálnych spoločenských zmenách: aktuálne výzvy a problémy rodín v rozličných fázach životného cyklu ich členov/členiek, starnutie populácie, problematiku chudoby, inklúzie minorít, sprisahaneckých teórií, holokaustu či náboženstva na Slovensku v období neskorej modernity a ďalšie.

Organizačná štruktúra

Galéria

Na stiahnutie