Veda a výskum

Podstatou našej vedeckej práce je terénny výskum. Využívame najmä intenzívne kvalitatívne metódy: zúčastnené pozorovanie, hĺbkové a pološtrukturované rozhovory, deskriptívne a reflexívne poznámky, audiovizuálne záznamy, zaznamenávanie genealógií a máp, internetový zber dát.

Koncepcia vedy a výskumu

Naše výskumné zameranie je rovnomerne rozložené medzi základný a problémovo orientovaný, resp. aplikačný výskum – pokúšame sa prispievať k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne, historické i nadčasové spoločenské otázky. Kladieme dôraz na interdisciplinárne presahy, rovnako však dbáme aj na vnútornú integritu nosných disciplín a neustále precizovanie ich predmetov, prístupov a metód. Okrem terénnych výskumov na Slovensku realizujeme aj výskumy v zahraničí – v strednej Európe a vo svete. Pri domácom výskume sa snažíme o zachytenie vzťahu k nadregionálnym kontextom a globálnym súvislostiam a trendom.

Na rozdiel od ostatných historických a sociálnych vied staviame najmä na terénnom výskume a na získavanie dát využívame intenzívne kvalitatívne metódy: zúčastnené pozorovanie, hĺbkové a pološtruktúrované rozhovory, podrobné deskriptívne a reflexívne poznámky, audiovizuálne záznamy, fotodokumentáciu, prípadne schematické zaznamenávanie genealógií a máp, a v ostatnom čase aj zber dát prostredníctvom internetu, napr. (kritickým) sledovaním diskusných fór k študovaným témam. Predmet výskumu determinuje typ použitých metód: okrem hĺbkových výskumov (dlhodobé a opakované kvalitatívne a kvantitatívne sondy) realizujeme aj krátkodobé sondy formou dotazníkov vo viacerých lokalitách v záujme reprezentatívnosti a kontextualizácie možnej regionálnej ukotvenosti dát. V oblasti historickej etnografie využívame kritickú prácu s archívnymi prameňmi a dokumentmi, máme skúsenosti s oral history, pri textovej či vizuálnej analýze pracujeme s diskurzívnou a obsahovou analýzou, na analýzu väčších korpusov dát aplikujeme štatistické metódy spracovania. Máme tiež skúsenosti so sociálnymi laboratóriami, kde sa uplatňujú experimentálne metódy výskumu. V rámci vizuálno-antropologických projektov sa podieľame na tvorbe etnografických filmov.

Výskumné orientácie

Hlavné oblasti výskumu ÚESA SAV, v. v. i. na roky 2021–2025 vychádzajú z programového dokumentu Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS 3) z roku 2013, z nového programu EÚ Horizon Europe (HEU), najmä z klastra č. 2 Culture, creativity and inclusive society a z OSN Agendy 2030 (17 cieľov udržateľného rozvoja).

1. Kontinuita a transformácia v živote ľudí, skupín a spoločnosti

Rodina a medzigeneračné vzťahy; deti a mládež; seniori; rod a rodové identity; individuálna a sociálna pamäť; individualizácia, privatizácia; intimita, osamelosť, láska; hodnotové systémy a životné štýly; výskum náboženstva a nenáboženstva v súčasnosti; nové formy spirituality, duchovna, sekularity a ateizmu; antropológia náboženstva a rituálu; etnické skupiny a spoločenstvá, národnostné menšiny, identita, etnicita, skupinové obrazy, stereotypy, predsudky a medziskupinové vzťahy v kontexte spoločenských premien 20. a 21. storočia; aktívne a angažované občianstvo, občianska participácia; dobrovoľníctvo; nové sociálne hnutia; lokálny a globálny aktivizmus; komunitný život a komunitné aktivity; vplyv médií na vznik hoaxov a konšpiračných teórií; konšpiračné teórie v kontexte súčasných ideologických a medziskupinových konfliktov; úloha hodnotového a celoživotného vzdelávania.

2. Udržateľnosť kultúrneho dedičstva

Hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo (kritická analýza); kolektívna pamäť; hodnoty kultúrneho dedičstva; úloha tradícií a ich význam pre rozvoj súčasných rurálnych, urbánnych a regionálnych spoločenstiev, etnických skupín a národnostných menšín; nové využitie kultúrneho dedičstva v súčasnosti (tzv. adaptive heritage reuse a kreatívny priemysel); zneužívanie kultúrneho dedičstva v rôznych historických obdobiach a politických režimoch; sviatky, slávnosti a rituály a proces eventizácie; súčasné podoby naratívneho folklóru; scénický folklorizmus; svetové kultúrne dedičstvo (prepojenie na politiku na úrovni štátov a medzinárodných aktérov – UNESCO, EÚ, CoE; autenticita; participácia nositeľov pri ochrane a využívaní dedičstva), úloha kultúrneho dedičstva v budovaní odolnosti/ rezilientnosti lokálnych spoločenstiev.

3. Výzvy antropocénu

 

Skúmanie skupinových nerovností v spoločnosti na základe rôznych kategórií (etnicita, vek, rod, zdravie a zdravotné znevýhodnenie, sociálny status, vzdelanie, chudoba, náboženstvo, priestorová, sociálna či iná marginalizácia) a možností ich odstraňovania (inklúzia, exklúzia), zabezpečenie kvality života a udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja; starnutie obyvateľstva (aktívne starnutie, ageizmus, kvalita života); sekularizácia a rozpad tradičného systému hodnôt, zážitková vs. vedomostná spoločnosť, výskum mobility (vnútornej, vonkajšej) a migrácií (dobrovoľných i vynútených migrácií v diachrónnej i synchrónnej perspektíve); vyľudňovanie vidieka; urbanizácia, suburbanizácia a nové urbánne výzvy (zmeny fyzického a symbolického vzhľadu miest, tvorba verejných priestorov, susedstvo a komunita, sociálne skupiny v meste); xenofóbia, rasizmus, spoločenské príčiny a dôsledky pandémií, Covid-19; výskum nových spôsobov života a životných štýlov z hľadiska posilňovania udržateľnosti a rezilientnosti komunít, spoločenstiev a celej spoločnosti; skúmanie spoločenských príčin, vplyvov a dopadov klimatickej zmeny, poklesu biodiverzity; environmentalizmus a environmentálne hnutia; vplyv a riziká nových technológií a umelej inteligencie na každodenný život, etnické, kultúrne a sociálne inovácie ako dôsledok digitálnej revolúcie.

4. Dejiny disciplíny, rozvoj teórie a metodológie

 

Dejiny disciplíny, rozvoj teórie a metodológie etnologického, antropologického a religionistického poznania, kritická reflexia predmetov, metód a prístupov.

Vedecko-výskumné zámery

 •  udržiavať rovnováhu medzi základným a na aktuálne spoločenské problémy orientovaným výskumom;
 • udržiavať rovnováhu medzi historickým a spoločensko-vedným smerovaním;
 • zvyšovať vizibilitu výsledkov nášho výskumu (posilnenie počtu publikácií s otvoreným prístupom (Open access) a napĺňanie Národnej stratégie otvorenej vedy (otvorené dáta – Open data a otvorená veda – Open science);
 • zvyšovať mieru internacionalizácie (intenzívnejšia spolupráca s partnerskými pracoviskami v zahraničí, intenzívne vstupovanie do medzinárodných konzorcií a partnerstiev, intenzifikácia výskumných mobilít);
 • zvyšovať mieru kooperácie v rámci domáceho výskumu (interdisciplinárny výskum a interinštitucionálna spolupráca);
 • zvyšovať podiel excelentného výskumu, vytvárať excelentné tímy na pracovisku alebo sa zapájať do externých tímov, programová orientácia na kvalitu, inovatívnosť, hraničný výskum (frontier research) a vedecké syntézy;
 • podporovať systematické budovanie vedeckých zbierok v rámci digitálnych
  humanitných vied (digital humanities) a zapojenie sa do EÚ infraštruktúr;
 • prihliadať na rodovú dimenziu v dizajne výskumu;
 • zohľadňovať environmentálne aspekty a výzvy v dizajne výskumu s cieľom ochrany a udržateľnosti životného prostredia a klímy;
 • venovať zvýšenú pozornosť scitlivovaniu etiky dizajnu výskumu, spracovania i zverejňovania dát dodržiavaním prísnych medzinárodných štandardov s prihliadaním na vedeckú integritu a individuálny charakter každého výskumu.

Aplikovaný výskum

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. v súlade s medzinárodným trendom posilňovania sociálneho dopadu spoločenských a humanitných vied proaktívne rozvíja spoluprácu s decíznou sférou a cielene usiluje o vizibilitu a uplatnenie expertných poznatkov základného výskumu v praxi, resp. expertných prístupov pri riešení problémov spoločenskej praxe na Slovensku. Pracovisko venuje aplikačným výstupom cca 40% svojej zamestnaneckej kapacity vedeckých a odborných pracovníkov.

Experti Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. flexibilne reagujú na potreby vypracovania expertíz na „zakázku“ i ponúk rozličných typov a foriem spolupráce. Dlhodobo sa úspešne rozvíja spolupráca s vládnymi a mimovládnymi organizáciami na aplikačných projektoch, najmä v oblasti gendrových politík, vzdelávania štátnej a miestnej správy vo vzťahu k Rómom, Židom, k cudzincom, migrantom a fenoménom stárnutia na Slovensku. Takisto kontinuujeme spoluprácu na tvorbe dokumentov potrebných na implementáciu UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičsva z roku 2003.

Prípadové štúdie aplikovaného výskumu​:

Na stiahnutie