PhD. štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. ako externá vzdelávacia inštitúcia realizuje doktorandské študijné programy “kultúry a náboženstvá sveta” a “sociálna antropológia” v dennej forme.

Doktorandské štúdium


Doktorandi a doktorandky realizujú svoje štúdium na ÚESA SAV, v. v. i., pričom sú zapísaní na referátoch pre doktorandské štúdium na príslušných fakultách. Doktorandské štúdium sa riadi podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z ÚESA SAV, v. v. i. a pozostáva z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej výskumnej práci doktoranda a je viazaná na tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry. Doktorandi absolvujú povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky príslušných fakúlt a ÚESA SAV, v. v. i. poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Súčasťou štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému príslušnej fakulty a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Informácie pre uchádzačov

Témy PhD. prác (2024/2025)

1) Náboženstvo, spiritualita a nenáboženstvo v súčasných spoločnostiach: post-paradigmatický obrat (prístupy a kategórie)

Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.


Odbor:  Téma je otvorená pre študijný programy Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná


Anotácia: V súčasných spoločnostiach sme svedkami intenzívneho nárastu diverzity sekulárnych, náboženských a spirituálnych postojov. V štúdiu náboženstiev by sme preto mali venovať zvýšenú pozornosť  tomu, akými spôsobmi uchopujeme a pomenovávame túto narastajúcu rôznorodosť. Reflexívny, post-paradigmatický obrat môže v tomto smere pomôcť osvetliť menej známe miesta, a tiež prehĺbiť  našu úroveň poznania o tom čo „náboženstvo” je a akú úlohu zohráva v súčasných moderných spoločnostiach.

2) Chápanie a precítenie ekologických interakcií medzi ľuďmi a inými druhmi

Školiteľ: Mgr. MgA. Jaroslava Panáková, PhD.

 

Odbor: Téma je otvorená pre študijný program Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Pomocou hĺbkovej etnografie, senzorickej antropológie a kognitívnych štúdií tento doktorandský projekt je zameraný na skúmanie ekologických vzťahov medzi ľuďmi, domácimi zvieratami, voľne žijúcimi (divokými) zvieratami, rastlinami a krajinou. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať vzorce zmyslovej komunikácie subjektov v súčasnej sfére ekologických zmien a rizík. 

3) Etnografický film na Slovensku. Výskum fondov a dokumentácie

Školiteľka: Mgr. MgA. Jaroslava Panáková, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Od publikácie Martina Slivku Slovenský národopisný film. Filmografia na Slovensku absentuje systematický výskum filmových etnologických dokumentov. Mnohé zbierky, ako napr. tá v Slovenskom národnom múzeu v Martine, nie sú dostatočne spracované. Cieľom projektu bude spracovať dokumenty, analyzovať ich, kontextualizovať ich v rámci vývoja etnologického/antropologického výskumu na Slovensku a filmovej dokumentárnej tvorby a  v neposlednom rade ich zasadiť do širších svetových súvislostí vo vizuálnej antropológii.

4) Súčasné transformácie sviatkov a proces eventizácie

Školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.


Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského


Forma štúdia: Denná


Anotácia: Sviatková kultúra v modernej spoločnosti je poznačená procesom transformácie. Sviatky a slávnosti strácajú v procese sekularizácie a individualizácie svoj významový vzťah a spomienkový rozmer. Predmetom empirického štúdia v tejto téme sú vopred aranžované a produkované udalosti orientované na ponuku komplexného kultúrneho zážitku, označované ako eventy, ktorých počet v súčasnosti rapídne narastá.

5) Vinohradnícke a vinárske festivaly a slávnosti

Školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.


Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského


Forma štúdia: Denná


Anotácia: Vinárske festivaly a slávnosti rozšírené po celom svete ponúkajú  návštevníkom gastronomické  a kultúrne zážitky, relax a zábavu. Konajú sa vo vinohradníckych oblastiach a ich funkcia pre producentov vína je primárne komerčná. Ide o starostlivo produkované udalosti, ktoré sú súčasťou lokálneho brandingu. Predmetom empirického štúdia má byť programová štruktúra a funkcie, ktoré udalosti plnia pre organizátorov a lokálnu spoločnosť.

 

6) Transnacionálna cirkulácia starostlivosti a zabezpečenia v rodinách v strednej Európe

Školiteľka: Mgr. Martina Wilsch, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia:Predmetom výskumu v rámci témy sú transnacionálne praktiky starostlivosti a sociálnej reprodukcie v transnacionálnych rodinách, teda tých, kde žije aspoň jeden z jej členov/členiek v inej krajine. Podľa záujmu a výberu uchádzača/uchádzačky môže ísť napríklad o rodiny žien zo Slovenska, ktoré pracujú v nemecky hovoriacich krajinách ako opatrovateľky, o rodiny odídencov a odídenkýň z Ukrajiny alebo transnacionálne rodiny. Vítaný je záujem o aplikovanie teoretických prístupov antropológie starostlivosti, migračných štúdií, štúdií transnacionálnej migrácie a starostlivosti, ako aj rodovej perspektívy a feminizmu.

7) Rodinná pamäť v 21. storočí

Školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.


Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského


Forma štúdia: Denná


Anotácia: Rodinná pamäť predstavuje špecifické pole bádania v rámci pamäťových štúdií, pričom je zameraná na intímny priestor rodiny. Rodinnú pamäť charakterizuje medzigeneračná interakcia a komunikácia, dynamika jej formatívnych, hodnotovo orientovaných a identitotvorných funkcií.  Súčasný výskum sleduje vzťah medzigeneračnej komunikácie a identity, kvalitu vzťahov a prejavy starostlivosti v rodine, či rodinnú pamäť a vzťahy k domovu, bývaniu a majetku. Skúma komunikačné príležitosti, dôvody stretávania rodiny, aj rolu moderných komunikačných technológií. Uvedené otázky ponúkajú inšpiráciu na ďalšie skúmanie aj v rámci PhD. štúdia.

8) Formy a mechanizmy sociálnej súdržnosti v súčasnej spoločnosti v sociálnoantropologickej a kognitívnej perspektíve

Školiteľ:Mgr. Vladimír Bahna, PhD.


Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského


Forma štúdia: Denná


Anotácia: Sociálna kohézia je jav, ktorý svojou mnohorozmernosťou pozýva k multidisciplinarite a zmiešaným metódam, pričom poskytuje rozmanité sociálne prejavy na jeho skúmanie. Výskum sa môže zameriavať ako na presvedčenia, správanie a sociálne štruktúry, ktoré formujú a vyjadrujú skupinové identity, tak aj na medziľudské vzťahy, dôveru a spoluprácu, ktoré odhaľujú kognitívne a emocionálne pozadie sociálnej integrácie (alebo konfliktu).   

9) Fotografie, videá a naratívy v rodinnej pamäti

Školiteľka: Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.


Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského


Forma štúdia: Denná


Anotácia: Fotografie a videá ako súčasť rodinných archívov (re)konštruujú spomienky jednotlivcov či sociálnych skupín (od rodiny až po spoločnosť). Projekt dizertácie sa zameriava na vzťah „malých” a “„veľkých” naratívov v rodinnej pamäti prostredníctvom skúmania audiovizuálnych prameňov. Špecificky sa venuje problematike medzigeneračného prenosu spomienok v kontexte individuálneho a kolektívneho spomínania. Výskum sa opiera o princípy multimodálnej antropológie a podporuje produkciu znalostí rozličnými postupmi naprieč médiami. Mimo povinnej textovej časti je preto ako súčasť výstupu vítaná aj iná kreatívna forma (video, séria fotografií, komix, performance…).

10) Dostupnosť bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľov

Školiteľka: Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.

Konzultanka: Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Dizertačný výskum bude sledovať cesty k bývaniu (housing pathways) jednotlivcov alebo rodín bez domova (bez stabilného bývania) – od jeho straty, bezdomovectva, k rôznym formám dočasného ubytovania. Formou kvalitatívneho výskumu preskúma, ako túto cestu jednotlivcov či rodín k bývaniu ovplyvnili štrukturálne (nerovnosť, nedostatok sociálnej podpory/práce, sociálne politiky založené na zásluhovosti…) a individuálne faktory (rodinné zázemie, finančná situácia, zdravotné problémy…). Súčasne sa môže zamerať na to ako tieto skúsenosti s rozličnými formami bývania ovplyvňujú predstavu ľudí o tom, čo je domov.

11) Národné a etnické vzorce súčasnej religiozity v stredoeurópskom kontexte

Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.

Konzultant: Mgr. Juraj Majo, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Téma práce je zameraná na analytické zhodnotenie a explanáciu súčasných ukazovateľov religiozity v stredoeurópskom rámci prevažne na základe výberových zisťovaní. Hodnotí najmä dynamiku zmien religiozity v čo najširších súvislostiach a v kontexte spoločenských procesov. Popri národných a etnických úrovniach dôkladne hodnotí aj ďalšie demografické, či priestorové súvislosti týchto procesov.

12) Transformácia rómskych identít na komunitnej a spoločenskej rovine

Školiteľka: Prof. Elena Marushiaková

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia:  Na základe historického a etnografického výskumu bude dizertačná práca sledovať procesy premeny rôznych identít Rómov (alebo iných komunít, radených pod tento zastrešujúci termin) žijúcich v etnicky zmiešaných alebo pohraničných regiónoch z pohľadu existencie týchto identít v dvoch dimenziách – na etnickej a v národnostnej úrovni. Výskum môže byť zameraný na špecifické parametre a rôzne aspekty týchto procesov, napr. etnická mimikria, verejne deklarovaná identita, preferovaná etnická identita, národná občianska identita, európska rómska identita.  

13) Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť?

Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Reflexia dizajnu pre všetkých a technologický pokrok, o ktorom sa predpokladá, že môže dramaticky zlepšiť život starších ľudí, predstavuje aktuálnu výzvu aj pre výskum v rámci sociálnej a kultúrnej antropológie. Takto orientovaný výskum starnutia a staroby je priesečníkom materiálno-objektívneho sveta a osobno-subjektívneho vnímania. Dizertačná práca by sa mala venovať téme materiality zahŕňajúcej „nehumánnych“ aktérov vytvárajúcich náš sociálny svet. Možné smerovanie obsahuje napríklad dizajnovanie asistujúcich technológií či prostredia vhodného pre každý vek.

14) Živé dedičstvo a roly jednotlivých hráčov na poli jeho ochrany (komunity nositeľov, inštitúcie na rôznych úrovniach – od komunitnej po UNESCO)

Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Politiky ochrany stelesnené napríklad UNESCO Dohovorom o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 primárne slúžia na zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva fungujúceho ako živé dedičstvo v príslušných komunitách jeho nositeľov. Môžu však predstavovať aj priestor pre politickú a inštitucionálnu manipuláciu ústiacu do jeho komercializácie, deformácie jeho prezentácie mimo miestnej komunity, zmeny pôvodných noriem, hodnôt a funkcií s ním spojených alebo zneužitiu živého dedičstva na presadzovanie politických a osobných alebo skupinových záujmov. Témou dizertačnej práce by mala byť etnologická reflexia – prípadová štúdia niektorého z prvkov živého dedičstva zapísaného do niektorého z UNESCO Zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva.

15) Digitálne výskumné zbierky v etnológii a antropológii

Školiteľ: Mgr. Andrej Gogora, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Predložená téma doktorandského štúdia vyžaduje od uchádzača interdisciplinárny (etnológia a antropológia – archívnictvo – digitálne humanitné vedy) a teoreticko-aplikovaný prístup (interpretácia a heuristika – tvorba praktických výstupov a metodológií). Zameriava sa na súčasné prístupy a trendy v koncipovaní a budovaní digitálnych výskumných zbierok v humanitných vedách, a to najmä v etnológii a antropológii. Dôraz kladie na problém metadátových štruktúr vedeckých zbierok, aplikovateľnosť vedeckých zbierok v praxi humanitnovedného výskumu a ich ďalšie perspektívne využitie (vedecké a ne-vedecké). Súčasťou štúdia je takisto odborná činnosť na oddelení Vedeckých zbierok ÚESA SAV, v. v. i. vrátane praktickej prípravy a tvorby špecifických súborov digitálnych výskumných zbierok.

16) Práca, pracovná migrácia a bariéry v prístupe na trh práce pre etnické menšiny v sociálno-antropologickej perspektíve

Školiteľ:Mgr. Daniel Škobla, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: Výskum je zameraný na skúmanie tak pracovných príležitostí na lokálnej úrovni ako aj pracovnej migrácie špecificky vo vzťahu k rómskej populácie. Výskum analyzuje otázky práce vrátane práce v neformálnej ekonomike a nadväzujúce životné stratégie Rómov s cieľom získať prácu a príjem. Výskum identifikuje faktory, ako sú napríklad mocenské asymetrie medzi Rómami a nerómskymi aktérmi ako sú predstavitelia obcí, zamestnávatelia alebo sprostredkovateľské agentúry, ktoré môžu umožniť alebo brániť Rómom v prístupe k práci a k trhu práce. Výskum je založený na interdisciplinárnom prístupe, v rámci ktorého dominuje etnografický terénny výskum, ale ktorý môže byť doplnený aj archívnym výskumom alebo kvantitatívnymi štatistickými metódami.

17) Hudobná kultúra Rómov v kontexte ich náboženského života

Školiteľka: Mgr. Jana Belišová, PhD.

 

Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

 

Forma štúdia: Denná

 

Anotácia: V súčasnosti môžeme pozorovať v rómskych komunitách oživenie náboženského života a príklon k zbožnosti letničného typu. S tým úzko súvisí nárast, obľuba a pevné miesto rómskych kresťanských piesní v aktívnom repertoári. Ide o živú a premenlivú vrstvu rómskeho repertoáru. V rôznych denomináciách je štýl piesní podobný, vznikajú hudobné zoskupenia a festivaly duchovnej hudby.

Aktuálne školené PhD. práce

Absolventi (2021/2022)

Na stiahnutie