PhD. štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. ako externá vzdelávacia inštitúcia realizuje doktorandské študijné programy “kultúry a náboženstvá sveta” a “sociálna antropológia” v dennej a externej forme

Doktorandské štúdium


Doktorandi a doktorandky realizujú svoje štúdium na ÚESA SAV, v. v. i., pričom sú zapísaní na referátoch pre doktorandské štúdium na príslušných fakultách. Doktorandské štúdium sa riadi podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z ÚESA SAV, v. v. i. a pozostáva z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej výskumnej práci doktoranda a je viazaná na tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry. Doktorandi absolvujú povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky príslušných fakúlt a ÚESA SAV, v. v. i. poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Súčasťou štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému príslušnej fakulty a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Aktuálne školené PhD. práce

Absolventi (2021/2022)

Informácie pre uchádzačov

Témy PhD. prác (2022/2023)

Školiteľka: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Vývoj nábytku v rurálnom prostredí bol – tak ako iné sféry produkcie a spotreby materiálnych artefaktov – v úzkom spojení so slohovou nábytkovou kultúrou a bývaním. Zámerom štúdia tohto vzťahu je identifikovať vplyvy slohovej nábytkovej kultúry a ich prejavov v rurálnom prostredí z hľadiska konštrukcie, tvaroslovia, dekóru. Základným východiskom tohto štúdia je komparatívna analýza slohových a rurálnych súborov nábytku s rovnakou funkciou. Ďalšou etapou štúdia danej problematiky by malo byť sledovanie konkrétnych prejavov slohových vplyvov v historických a socio-ekonomických podmienkach vytypovaných lokalít. Výskum by mal hľadať odpovede na otázky o životnosti foriem nábytku so slohovými vplyvmi vo vybavení rurálneho interiéru.

Školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Konzultantka: Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Nové predmestia, vznikajúce v blízkosti veľkých miest, predstavujú prostredie so špecifickou sociálnou štruktúrou. „Novoprišelci“ sa v nich stretajú s pôvodným obyvateľstvom, a často majú odlišné potreby, motivácie a predstavy o každodennosti a ich životnom priestore, vyplývajúce z rozličného socio-ekonomického statusu či vekovej štruktúry. Pomyselná dichotómia medzi urbánnym a rurálnym sa stiera a vzniká nový dynamicky sa tranformujúci suburbánny priestor. Projekt sa zameriava na výskum suburbánneho prostredia, sústredením sa na špecifický socio-kultúrny fenomén (privátne a/alebo verejné prostredie…) či skupinu obyvateľstva (mladé rodiny, seniori, deti…). Vítané je využitie hĺbkových kvalitatívnych výskumných metód (biografický rozhovor, zúčastnené pozorovanie), vrátane zapojenia vizuálno-antropologických prístupov (fotografia, video, komix).   

Školiteľ: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnej ponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomto procese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacované novými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti a umelecké  novotvary nazývané eventami. Eventy – vopred strategicky koncipované a cielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie a kolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvať ako proces „eventizácie“, zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahov sviatkov a festivít aj na Slovensku. Doktorandská práca sa má zamerať na prejavy procesu eventizácie na príklade vybraného festivalu a koncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

Školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Cieľom práce by malo byť skúmanie, akými obrazmi reflektujú zvolené sociálne skupiny slovenskej spoločnosti priebeh, ale aj príčiny a následky novembra 1989. Hlavnými konceptami pritom sú biografická (individuálna), resp. sociálna (skupinová) pamäť predstaviteľov z generácie zážitku a kultúrna pamäť. Individuálna, resp. skupinová/sociálna pamäť predstavuje živú vrstvu pamäti tých, ktorí danú historickú dobu prežili. Kultúrnu pamäť tvoria na jednej strane poznatky a fakty o minulosti uložené ako písomné i vizuálne dokumenty v archívoch, artefakty v múzeách, knihy v knižniciach alebo dokumentárne či umelecké diela (napr. filmy, fotografie, výtvarné diela). Na druhej strane sú z tejto zásobárne vyberané isté obrazy, symboly a fakty, ktoré sa verejne šíria prostredníctvom spomienkových aktivít, ceremoniálov a rituálov v pamätné dni na pamätných, často autentických miestach spojených s daným historickým obdobím či udalosťou. Výsledkom práce by malo byť postihnutie vzťahu medzi uvedenými kategóriami pamäti a ich vzájomné ovplyvňovanie. Nosnou metódou výskumu by mala byť metóda oral history, doplnená o ďalšie zdroje.

Školiteľka: Mgr. Andrej Belák, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Projekt sa venuje výskumu sociálnych a kultúrnych determinantov pomerne zlého zdravotného stavu Rómov na Slovensku. Vychádzajúc z doterajších zistení sa bude zameriavať predovšetkým na dosiaľ najmenej preskúmané aspekty, a to konkrétne na príčiny a vplyvy rozličných priamych i nepriamych foriem proti-rómskeho rasizmu, lokálnych i centrálnych politík, ale i miestnych štandardov epidemiologického výskumu. Od výsledkov projektu očakávame nielen príspevok do aktuálnych príbuzných debát v akademickej socio-kultúrnej (medicínskej) antropológii, ale i poznatky bezprostredne aplikovateľné vo verejnom zdravotníctve.

Školiteľka: Prof. Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Rodinné podnikanie a rodinné firmy sa ako špecifický fenomén dostávajú do pozornosti z ekonomického a z právneho hľadiska. Základom takýchto firiem je prelínanie pracovného a súkromného života, čo má vplyv na vzájomné vzťahy v rodine. Etnológia tejto téme venovala pozornosť v poľnohospodárskom a remeselníckom prostredí predindustriálneho obdobia. Výskum sa  na príklade prípadových štúdií zameria na súčasnosť, na fungovanie rodiny a firmy, stratégie udržania firmy ako aj na jej pozíciu v lokálnom spoločenstve a v aktuálnom politicko-ekonomickom systéme.

Školiteľka: Prof. Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Regionalizácia Slovenska z etnologického aspektu je vytváraná na základe administratívneho členenia Slovenska do roku 1922 v kombinácii s kultúrno-historickými prvkami vychádzajúcimi z tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa na vytváraní kultúrneho regiónu podieľajú nové systémy identifikovania, udržiavania a zvýrazňovania kultúrnych špecifík inštitucionálne riadené z rôznych úrovní. Nastoľuje sa otázka re-interpretácie kultúrnych regiónov Slovenska a ich vymedzenia. Cieľom práce je na vybranom kultúrnom regióne analyzovať tieto systémy a ich vplyvy na identitu regiónu, overiť platnosť vnímania hraníc regiónu, jeho reprezentácií a životnosti kultúrnych prvkov, ktoré sa s regiónom spájajú.

Školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Sledovanie dynamiky vývoja prejavov a foriem mariánskej úcty v postvojnovom období až do súčastnosti na pozadí prerodu politických režimov  (komunizmus, postkomunizmos, posttransformačné obdobie) a sociokultúrnych konštelácií aj v zmysle odlišných trajektórií modernizačných procesov v západnej Európe a v socialistickom/resp. post-socialistickom regióne. Projekt sa môže bližšie sústrediť na akékoľvek prejavy (materiálna kultúra, mariánske legendy, náboženský turizmus, pútne miesta, kvalitatívny výskum naratívov zázrakov, populárne náboženstvo, ľudová viera, ekonomika sacrum etc.) resp. na širšie a všeobecnejšie vzorce diskurzívneho vývoja a mariánskej úcty v celom regióne v zmienej perióde v komparatívnej perspektíve.

Školiteľ: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Konzultant: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Predložená téma doktorandského štúdia vyžaduje od uchádzača interdisciplinárny (etnológia a antropológia – archívnictvo – digitálne humanitné vedy) a teoreticko-aplikovaný prístup (interpretácia a heuristika – tvorba praktických výstupov a metodológií). Zameriava sa na súčasné prístupy a trendy v koncipovaní a budovaní digitálnych vedeckých zbierok v humanitných vedách a to najmä v etnológii a antropológii. Dôraz kladie na problém metadátových štruktúr vedeckých zbierok, aplikovateľnosť vedeckých zbierok v praxi humanitnovedného výskumu a ich ďalšie perspektívne využitie (vedecké a ne-vedecké). Súčasťou štúdia je takisto odborná činnosť na oddelení Vedeckých zbierok ÚESA SAV, v. v. i., vrátane praktickej prípravy a tvorby špecifických súborov digitálnych vedeckých zbierok.

Školiteľ: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Konzultant: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Predmetom výskumu tejto témy je sociálny konzervativizmus, uchopený všeobecne ako akýkoľvek sociokultúrny hodnotový systém, ktorý podporuje prísne dodržiavanie spoločenských noriem a zdôrazňuje sociálnu exkluzivitu. Jednotlivci prijímajúci takéto hodnoty sú oddaní spoločenským konvenciám a tradíciám, ktoré sú vnímané ako prostriedok na podporu súdržnosti skupiny a vyznačujú sa skupinovým konformizmom a kolektivizmom. Navrhovaná téma uchopuje túto problematiku v kontexte kognitívnej a evolučnej antropológie pričom sa zameriava na sociálne a psychologické mechanizmy a kontexty prenosu hodnôt a presvedčení spadajúcich pod sociálny konzervativizmus (a súvisiace koncepty tradicionalizmu, náboženského fundamentalizmu, etnocentrizmu a pod.) a prihliada k porovnaniu prípadov stabilného pretrvávania (prípadne nového osvojovania) a naopak opúšťania predmetných hodnôt a presvedčení.

Školiteľ: Mgr. Daniel Luther, CSc.
Konzultantka: prof. PhDr. Alexandra Bitušíková CSc.
Odbor: Kultúry a náboženstvá sveta
Forma štúdia: D
Anotácia: Predmetom doktorandského štúdia bude výskum a analýza súčasných prístupov vybraných lokalít/ komunít k lokálnemu kultúrnemu dedičstvu. Téma nie je/ nemusí byť viazaná na konkrétny typ prostredia, môže sledovať mestá (lepšie menšie), ako aj vidiecke lokality. Základným prístupom k tejto téme (okrem teoretickej prípravy v oblasti critical heritage studies) bude terénny výskum, a to v lokalitách, ktoré predstavujú jednoduchú škálu spoločenského hodnotenia a využitia lokálneho kultúrneho dedičstva: 1. lokality, ktoré nevedia svoje kultúrne dedičstvo identifikovať, resp. nepovažujú ho za kultúrnu hodnotu a nevnímajú ho ako príležitosť svojho rozvoja; 2. lokality, ktoré tento potenciál majú a vedia ho pomenovať, ale nevedia ho využiť; 3. lokality, ktoré z využitia kultúrneho dedičstva profitujú a ktoré využívajú (chcene či nechcene) svoje dedičstvo ako turistickú atrakciu, s čím sa však môžu spájať rôzne problémy. Výskum by sa mal zamerať na všetky spomenuté kategórie obcí.

Na stiahnutie