Doktorandské štúdium

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV realizuje doktorandské (PhD.) štúdium v odbore 3.1.3. etnológia ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave (4-ročné denné), Ústavom sociálnej antropológie FSEV (3-ročné denné štúdium) a Katedrou etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre (3-ročné denné štúdium).
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Prijatí doktorandi a doktorandky sú zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a Oddelení pre vedu a výskum na UKF v Nitre, avšak svoju vedeckú časť doktorandského štúdia vykonávajú na ÚESA SAV. Univerzita Komenského a Univerzita Konštantína Filozofa uzatvára s ÚESA SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu prijatého doktoranda a doktorandky. Od 1. 7. 2019 má ÚESA SAV podpísanú dohodu o realizácii doktorandského študijného programu v študijom odbore Sociálna antropológia s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium pozostáva z vedeckej a študijnej časti. Vedecká časť spočíva v individuálnej alebo tímovej vedeckej práci doktoranda a mala by sa viazať na zvolenú tému dizertačnej práce. Študijná časť spočíva v absolvovaní prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry.

ÚESA SAV poskytuje doktorandské semináre pre 1. a 2. ročník štúdia. Doktorandi majú zároveň povinnosť a možnosť absolvovať povinné a povinne voliteľné predmety z ponuky FiFUK a UKF. Súčasťou doktorandského štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému FiFUK a UKF a doktorandi musia získať kredity zo všetkých častí štúdia, teda vedeckej, študijnej a pedagogickej.

Aktuality                                           

Ústav etnológie a sociálnej antropológie vypisuje pre šk. rok 2020/2021 4 témy doktorandského štúdia v spolupráci s Filozofickou fakultou UK a 2 témy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK. Prihlášky na doktorandské štúdium v ÚESA SAV sa podávajú cez študijné oddelenia príslušných fakúlt. Každá z fakúlt má vlastné pravidlá podávania prihlášok, preto by si záujemcovia mali podrobne preštudovať dané pravidlá – nižšie uvádzame odkazy na podrobné pokyny ako podať prihlášku.

Témy doktorandského štúdia navrhnuté Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV na akademický rok 2020/2021 v spolupráci s Filozofickou fakultou UK

Pokyny na podanie prihlášky NÁJDETE TU.

  • prihlášky sa podávajú od 8. júna do 19. júna 2020
  • všetky témy vypisujeme pre denné štúdium (D)

1. Naratívny folklór v súčasnej spoločnosti

Narrative folklore in contemporary society.
školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

2. Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The process of "eventisation" in culture of feast in Slovakia in the 21st century.
školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.

3. Lokálna ekonomika, pracovné príležitosti a bariéry prístupu na trh práce pre marginalizované etnické skupiny v sociálno-antropologickej perspektíve

The local economy, job opportunities, and barriers to labor market access for marginalized ethnic groups from a social-anthropological perspective.
školiteľ: Mgr. Daniel Škobla, PhD.

4. Dvadsiate storočie v spomienkach pamätníkov. Konštrukcia minulosti v hovorených a písaných (auto)biografiách

Twentieth-century memories. Construction of the past in spoken and written (auto) biographies
školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Témy doktorandského štúdia navrhnuté Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV na akademický rok 2020/2021 v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK

Pokyny na podanie prihlášky NÁJDETE TU.

  • do prihlášky uveďte jednu zo zvolených tém, ktoré vypisuje ÚESA SAV (témy sú zverejnené len na webe ÚESA SAV)
  • v prihláške uveďte, že sa hlásite na ÚESA SAV
  • deadline na podanie prihlášky je do 31. mája 2020 v prvom kole (uprednostňujeme) a do 31. augusta v druhom kole
  • všetky témy vypisujeme pre denné štúdium (D)

1. Sociálne a kultúrne aspekty etnických nerovností v zdraví: pripad zdravotného stavu Rómov na Slovensku

Social and cultural aspects of ethnic health inequalities: the case of health status of Roma in Slovakia
školiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD 
konzultant: Mgr. Andrej Belák, PhD
 
Projekt sa venuje výskumu sociálnych a kultúrnych determinantov pomerne zlého zdravotného stavu Rómov na Slovensku. Vychádzajúc z doterajších zistení sa bude zameriavať predovšetkým na dosiaľ najmenej preskúmané aspekty, a to konkrétne na príčiny a vplyvy rozličných priamych i nepriamych foriem proti-rómskeho rasizmu, lokálnych i centrálnych politík, ale i miestnych štandardov epidemiologického výskumu. Od výsledkov projektu očakávame nielen príspevok do aktuálnych príbuzných debát v akademickej socio-kultúrnej (medicínskej) antropológii, ale i poznatky bezprostredne aplikovateľné vo verejnom zdravotníctve.

The project aims at the social and cultural determinants of the rather poor health status of Roma in Slovakia. Drawing on previous findings, it will focus especially on aspects researched, thus far, the least, namely the causes and effects of various both direct and indirect forms of anti-Roma racism, of related both local and central policies as well as of the local standards practices within related epidemiological research. The results of the project are expected to deliver new cues not only regarding contemporary related debates in socio-cultural (medical) anthropology, but also knowledge readily applicable within public healt

2. Sociálno-antropologický výskum miery akceptácie spoločnosťou (na príklade vývoja tetovania na území Slovenskej republiky po roku 1993)

Socio-anthropological research of society's acceptance rate (on example of development of tattoos in the Slovak republic after 1993).
školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
konzultantka: Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.

Tetovanie patrí k najstarším formám umenia s bohatou históriou v takmer všetkých kútoch sveta, vďaka čomu patrí medzi kultúrne univerzálie. Za účelom hlbšieho porozumenia tomuto globálnemu fenoménu je cieľom práce zachytiť vývoj tetovania na území Slovenskej republiky od jej vzniku v roku 1993 v rôznych sociálnych a socioekonomických kruhoch a vytýčiť tak mieru záujmu, stigmatizácie a tolerancie tohto trendu v dnešnej spoločnosti. Faktory, ktoré pri výbere záujmových skupín zohľadňujeme sú profesia a náboženská a etnická príslušnosť. Metódou zberu dát pre prácu je kvalitatívny etnologický výskum jednotlivých zložiek spoločnosti, ktoré slúžia ako čiastkové sondy na utvorenie celku, teda komplexného pohľadu na trend tetovania. 

Tattooing is one of the oldest art forms with rich history worldwide and due to that is included in cultural universals. In order to understand better this global phenomenon, the goal of the thesis is to intercept the development of tattooing in various social and socioeconomical circles in the Slovak republic since its origin in 1993 and mark out the degree of interest, stigmatisation and tolerance of the trend in current society. Key factors we take into account in choosing process of researched groups are profession, ethnicity, and religious affection. Qualitative ethnological research of individual components of society which serve as partial probes that create the whole unit being a comprehensive insight of the trend of tattooing is a method we use to collect data for the thesis. 

Prijímacie pohovory 2020/2021

Termín prijímacích pohovorov bude na konci júna 2020, presný dátum zverejníme čoskoro. Vypísané témy nájdete v aktualitách vyššie.
 

Absolventi PhD. štúdia


Mgr. Tomáš Winkler, PhD.

názov dizertácie: Občiansky aktivizmus v súčasnom mestskom prostredí – príklad
kultúrno-kreatívneho centra Nová Cvernovka
školiteľka: Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
obhajoba: 25. 8. 2020

Mgr. Ivana Šusterová, PhD.

názov dizertácie: Sociálne normy a ich vplyv na kmotrovstvo v spoločenstve Olašských Rómov v Nitre
školiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
obhajoba: 24. 6. 2019

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.

názov dizertácie: Súčasné povesti a fámy ako súčasť každodenného života vo vybranom prostredí
školiteľka:
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 13. 6. 2017

Mgr. Natália Blahová, PhD.

názov dizertácie: Inštitúcie a ich reprezentácie krajanstva. Krajanská politika Slovenskej republiky a Slováci žijúci v Rumunsku
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 12. 6. 2017

Mgr. Monika Sirkovská, PhD.

názov dizertácie: Vplyv kultúrneho kapitálu rodiny na voľbu sekundárneho vzdelávania adolescenta
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

názov dizertácie: Vplyv etického diskurzu na prezentácie rodinných a partnerských noriem 
školiteľka: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
obhajoba: 7.10.2014

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

názov dizertácie: Stratégie náboženských organizácií pôsobiacich medzi Rómami.
Prípadová štúdia charizmatického spoločenstva z východného Slovenska
školiteľka: PhDr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 26.8.2013

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.

názov dizertácie: Inkorporácia migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 2.7.2013

Mgr. Juraj Štofej, PhD.

názov dizertácie: Sociálna exklúzia rómskej menšiny v oblasti vzdelávania 
školiteľ: PhDr. Arne Mann, CSc.
obhajoba: 12.3.2013

Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.

názov dizertácie: Spôsob zabezpečenia bývania v procese tvorby domova
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 28.6.2012

Mgr. Vladimír Bahna, PhD. 

názov dizertácie: Kognitívne aspekty rozprávaní o osobných skúsenostiach s nadprirodzenými činiteľmi
školiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
obhajoba: 21.3.2012

Mgr. Nina Beňová, PhD.

názov dizertácie: Pomoc bezdomovcom a jej kultúrne dilemy
školiteľka: Oľga Danglová, CSc.
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

názov dizertácie: Vidiecka obec ako sociálny systém v podmienkach transformácie
školiteľka: Oľga Danglová, CSc. 
obhajoba: 28. 10. 2010

Mgr. Irena Jenčová, PhD. 

názov dizertácie: Práca, bývanie a sociálne vzťahy: Slovenskí migranti v Londýne
školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
obhajoba: 25. 10. 2010

Mgr. Michaela Ferencová, PhD.

1. 10. 2002 – 30. 11. 2007
názov dizertácie: Interethnic relations and public commemoration: Institutional distribution of classificatory schemes in the town of Nové Zámky (Interetnické vzťahy a verejné spomínanie: Inštitucionálne šírenie klasifikačných schém v meste Nové Zámky)
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
obhajoba: 24. 9. 2008
obhajoba európskeho doktorátu: 24. 9. 2008

Mgr. Natália Veselská, PhD.

1. 10. 2000 – 31. 8. 2004 
téma dizertácie: Politické prenasledovanie ako dôsledok štrukturálnych zmien slovenskej spoločnosti po roku 1948 
školiteľ: PhDr. Juraj Podoba, CSc.
obhajoba: 27. 11. 2007

Mgr. Jarmila Barátová, PhD.

1. 10. 2004 – 30. 9. 2007 
téma dizertácie: Vývin foriem rodiny a rodinného života v obci Pitelová po roku 1989 (porovnanie so stavom v 70–80-. rokoch)
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 16. 10. 2007

Mgr. Katarína  Nováková, PhD.

1. 10. 2002 – 31. 7. 2006
téma dizertácie: Materiálne prejavy socio-profesijnej skupiny (na príklade súčasných vinohradníkov v mikroregióne Orešany) 
školiteľka: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
obhajoba: 7. 10. 2006

Mgr. Ľubica Herzánová, PhD. 

1. 10. 2000 – 15. 9. 2005 
názov dizertácie: Staroba a starnutie v autobiografiách a životopisných zápiskoch (na príklade Bratislavy a Viedne na prelome 20. a 21. storočia) 
školiteľka: PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Diana Némethová-Szőlosővá, PhD. 

1. 10. 1997 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Vzťah etnicity a politickej moci (na príklade slovensko-maďarských vzťahov v meste Rožňava v rokoch 1918–2003) 
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 
obhajoba: 13. 9. 2005

Mgr. Dušan Belko, PhD. 

1. 9. 1995 – 30. 9. 2000 
názov dizertácie: Jedinci s pripisovanou dispozíciou supranaturálnych schopností: kultúrno-historický prehľad ideí o ich existencii a analýza kognitívneho systému súčasných senzitívov. 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 25. 1. 2001

Mgr. Nora Čechmánková-Lábadyová, PhD. 

1. 9. 1995 – 28. 10. 2004 
názov dizertácie: Miesto ženy v sociálnych vzťahoch. Na príklade obce Kľačno (30.–90. roky 20. storočia) 
školiteľ: Daniel Luther, CSc. 
obhajoba: 27. 9. 2004

Mgr. Ivica Bumová, PhD. 

1. 10. 1999 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Dynamika hodnôt strednej vrstvy v malom meste (na príklade Dolného Kubína v prvej polovici 20. storočia) 
školiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003

Mgr. Andrea Šalingová, PhD. 

1. 9. 1998 – 18. 12. 2003 
názov dizertácie: Konštrukcia materstva a otcovstva v 70. rokoch 20. storočia (na príklade analýzy dobového média a výsledkov terénneho výskumu) 
školiteľ: Mgr. Dušan Ratica, CSc. 
obhajoba: 3. 9. 2003
obhajoba európskeho doktorátu: 23. 3. 2006

Zobraziť plávajúce menu