Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration

26. 10. 2017
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu „Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration“. Konferencia sa konala 26. cialis prix októbra 2017 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave.
Konferencia, organizovaná Ústavom etnológie SAV v spolupráci so Slovinským migračným inštitútom Slovinskej akadémie vied a umení a Inštitútom pre výskum práce a rodiny, je jedným z významných výstupov prvej časti projektu nazvaného Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (skratka DRIM), realizovaného v rámci projektovej schémy Európskej únie Interreg. Projekt DRIM je uskutočňovaný medzinárodným vedeckým konzorciom zloženom z 9 krajín (Slovinsko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko, Česká republika a Bosna a Hercegovina).
 

„Danube Compass“ je internetový informačný portál pre migrantov a štátne inštitúcie v krajinách, ktoré sa v uplynulých rokoch stali súčasťou európskej migračnej vlny. Zacielený je predovšetkým na štátne inštitúcie a migrantov, ktorí potrebujú komplexné, štruktúrované, prehľadné, ľahko dostupné a porovnateľné informácie na jednom mieste.Skúsenosti s tvorbou takéhoto veľkého medzinárodného portálu a poznatky o úspešnej integrácii migrantov v Európe predstavia v Bratislave koncom októbra medzinárodní experti spolu s výskumníkmi Ústavu etnológie SAV na konferencií „Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration“


„Chceme verejnosti predstaviť skúsenosti s tvorbou portálu pre 9 krajín dunajského regiónu, ktoré si vzájomne zdieľajú legislatívu, praktické skúsenosti v spolupráci s vládnym sektorom či neziskovými organizáciami. Dunajský kompas bude predstavovať veľkú pomoc v navigácií ľudí, ktorí opustili svoju rodnú krajinu s cieľom nájsť vhodné pracovné príležitosti či dostatočné sociálne zabezpečenie na novom mieste,“ Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV.

Hlavným rečníkom konferencie bol Antoine Savary, zástupca riaditeľky Odboru legálnej migrácie a integrácie DG Migration and Home Affairs Európskej komisie a popredný európsky expert na problematiku integrácie migrantov profesor Rinus Penninx z Amsterdamskej univerzity. Počas 1-dňovej medzinárodnej konferencie vystúpili aj ďalší domáci a zahraniční experti na problematiku migrácie.
 
 

Nosnými témami konferencie boli: úloha informácií pri efektívnej integrácii migrantov do spoločnosti; dostupnosť, správnosť a aktuálnosť informácií určených pre migrantov či problematika začlenenia migrantov na pracovný trh prijímajúcej krajiny. Odborníci budú riešiť aj aktuálne otázky modernej integrácie migrantov a migračného manažmentu na území EÚ či súvislosti a interakcie medzi informačnými, integračnými, ekonomickými, migračnými a populačnými politikami.

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/dunajska-informacna-platforma-pre-ekonomicku...

Jednotlivé prezentácie účastníkov konferencie sú dostupné na stiahnutie viď. nižšie.

Galéria: