Konferencie

Digitálne pramenné zbierky: vytvorenie - archivácia - prezentácia – využitie

6.7.–8.7. 2009

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Goethe-Institut Bratislava; KOMIOS; Karpatendeutsches Kulturverband; Universität Leiden a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Sociokultúrna zmena a etnografický výskum

15.5. 2009

Konferencia organizovaná pri príležitosti životného jubiela Soni Švecovej.
Miesto konania: Bratislava

Vybrané problémy z dejín etnológie

28.–30.5. 2008

Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Valného zhromaždenia a 50. výročia založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS).
Miesto konania: Bratislava

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav bádania

10.–12.10. 2007

Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia spoluorganizovaná Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave, Ústavom etnológie SAV a Múzeuom židovskej kultúry v Bratislave.
Miesto konania: Mojmírovce

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

18.–20.9.2006

Medzinárodná konferencia, ktorú zorganizovalo Ústav etnológie SAV, Centrum excelentnosti „Procesy“ a Spoločnosť pre európsku politiku. 
Miesto konania: Univerzitná knižnica, Bratislava

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

27.–28.8. 2006

Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚEt SAV.
Miesto konania: Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava

Malé dejiny veľkých udalostí

10. – 12. 11. 2004

Medzinárodná konferencia bola venovaná 15. výročiu pádu Berlínskeho múru a Nežnej revolúcii v Československu).
Miesto konania: Bratislava

Soziale Netzwerke uns soziales Vertrauen in den Transformationsländern

7.–10.10.2004

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV, Univerzitou Komenského v Bratislave a FOROST.
Miesto konania: Smolenice

Medzi textom a kontextom

13.-14.11.2003

Konferencia k problematike folklórnych žánrov bola venovaná pamiatke Dr. Márie Kosovej a pripravená v rámci Dní európskej vedy.
Miesto konania: Topoľčianky

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti

15.–17. 10. 2003

Interdisciplinárna vedecká konferencia bola výstupom slovensko-bulharského bilaterálneho projektu koordinovaného Ústavom etnológie SAV.
Miesto: Bratislava