NÁRODOPIS NA SLOVENSKU V SLUŽBÁCH TRETEJ RÍŠE


PANCZOVÁ, Zuzana, KILIANOVÁ, Gabriela, KUBISA, Tomáš: Národopis na Slovensku v službách tretej ríše. Bratislava: Marenčin PT, 2021, 195 s., ISBN  978-80-569-0959-1. 
 

Publikácia je príspevkom k diskusii o inštitucionálnych a personálnych nástrojoch  ideologického užívania národopisu a príbuzných vedných disciplín nacistickým Nemeckom v 40. rokoch 20. storočia v intenciách  jeho zahraničnopolitických plánov.
Zameriava sa na snahu Tretej ríše a nemeckých bádateľov ovplyvňovať národopisné a vlastivedné výskumy na území Slovenska a sleduje ju na príklade činnosti Ústavu pre vlastivedný výskum (Institut für Heimatforschung) v Kežmarku a osôb, ktoré boli s jeho činnosťou spojené (Franz. J. Beranek a jeho manželka Hertha Wolf-Beranek, Bruno Schier a i.). Snahou autorov je predovšetkým objasnenie otázok týkajúcich sa ideologických kontextov národopisného výskumu nemeckej menšiny na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Čerpajú z dobových prameňov, ktoré sa zachovali v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV i v ďalších archívnych zbierkach na Slovensku i v zahraničí.  Získané archívne dáta analyzujú aj s ohľadom na doterajší výskum sledovanej problematiky na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Poľsku. Skúmané príklady vplyvu  nacistickej ideológie  na pôsobenie konkrétnych osobností a inštitúcií počas druhej svetovej vojny zároveň inšpirujú k širšej diskusii na tému vzťahu politických ideológií a vedy.
 

Kľúčové slová:
národopis; folklór; ideológia; Tretia ríša; nacizmus; Institut für Heimatforschung; Franz. J. Beranek; Hertha Wolf-Beranek; Bruno Schier; Kežmarok, Slovensko.

DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909591
 

Galéria: 
Menu?: 
Nie