Ostatné projekty

Nie

Aktuálne projekty

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚESA SAV

2018

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022

Ukončené projekty

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny

2018

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny
Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
 

K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)

2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľka / vedúca: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
 

​Základy urbánnej antropológie: mesto a jeho ľudia ako objekt antropologického výskumu

2016 - 2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Demografická charakteristika južného Slovenska na základe výskumu rodiny

2014 - 2016

Vnútroústavný projekt
Demographic characteristics of Southern Slovakia based on the family research
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV
Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 34/2014

Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM - Historického múzea v Bratislave

2014 - 2016

KEGA projekt
Restoration and research of collection of sacral textile 18th and 19th century from fundation of SNM - Historical museum in Bratislava
Nositeľ projektu: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: KEGA 001VŠVU-4/2014

Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989

2013 - 2015

Vnútroústavný projekt
Transformation of the Jewish Community
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV
Meno riešiteľa v ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 30/2013

Príprava kooperácie Ústavu etnológie SAV s Universität Wien

2015

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV
Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 36/2015
 

Význam fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického pre dnešok

2013 – 2015

Vnútroústavný projekt
Importance of photographs of Jozef Kolarčík Fintický for this day
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Arne Mann, PhDr., CSc.

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (vnútroústavný projekt)

2011 – 2014

Vnútroústavný projekt
Narrative everydayness in historical – ethnological and linguistical perspective (internal project)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

Slovensko a jeho identita

2013 – 2014

Vnútroústavný projekt
Slovakia and its Identity
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou

2011 - 2013

Vnútroústavný projekt
Ceremonies and Folklore Between Christian and Secular Culture
Číslo projektu: 28/2011 
Vedúca projektu: Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.,
Zástupkyňa vedúcej projektu: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Riešiteľka: PhDr. Hana Urbancová, CSc.

Budovanie Elektronického katalógu Wollmanovský archív

2010 - 2013

Vnútroústavný projekt
Building of the Electronic Catalogue of the Wollman Archives
Číslo projektu: 24/2010
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.

Reflexie holokaustu a židovská identita

2010 – 2013

Vnútroústavný projekt
Reflections on the Holocaust and Jewish identity
Číslo projektu: 27/2008 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Rozhlasový lexikón ľudovej kultúry

2013

Popularizačný projekt
Lexicon of folk culture (radio show)
Popularizačný projekt ÚEt SAV, realizovaný v spolupráci so Slovenským rozhlasom - Rádiom Regina. Poslucháči a poslucháčky rádia získaju v priebehu roka 2013 vedomosti o 230 heslách z oblasti ľudovej kultúry Slovenska.

Externá evaluácia rómskeho stredoškolského štipendia poskytovaného Roma Education Fund

2012 - 2013

Evaluačný projekt
Koordinátor projektu: Roma Education Fund, Budapest
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2009 - 2012

Vnútroústavný projekt
Ma bisteren – Holocaust of Roma people in Slovakia
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Číslo projektu: 12/2006

Židovská komunita, majoritná spoločnosť a štátna moc po roku 1945

2010 - 2012

Vnútroústavný projekt
Jewish Community, Majority Society and State Power
Číslo projektu: 25/2010  
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Slovensko a jeho identita

2010 - 2012

Vnútroústavný projekt
Slovakia and its identity
Číslo projektu: 23/2010
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Subjekty občianskej sféry ako faktor aktivizmu vidieka

2010 – 2012

Vnútroústavný projekt
Agents of the Civic Sphere as a Factor of the Rural Activism
Číslo projektu: 26/2010
Vedúci projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2010 - 2012

Popularizačný projekt elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom
Hlavná redaktorka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Sociokultúrna zmena v kontexte globalizačných a post-socialistických transformačných procesov; etnologická perspektíva

2011 - 2012

Vnútroústavný projekt
Sociocultural change in the context of the processes of globalization and post-socialist transformation - ethnological perspective
Číslo projektu: 29/2011
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Slovensko a jeho identita

2010 – 2011

Projekt bez grantovej podpory
Číslo projektu: 23/2010
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

​Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

2011

Projekt bez grantovej podpory
Typ projektu: Multilaterálny projekt vo Washingtone (USA) organizačne i koncepčne 
zabezpečujúci a sumarizujúci výsledky práce expertných výskumných tímov v jednotlivých európskych krajinách. 

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupca vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

2009 - 2010

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.
Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

Centrum excelentnosti COPART

2007 - 2010

Nositeľ projektu: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Gabriel 
Bianchi, PhDr., CSc.
Zodpovedný riešiteľ v ÚEt SAV: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositeľ projektu: Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska, SĽUK, Vladimír 
Kyseľ
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Gabiela Kiliánová, PhDr., CSc.

Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou

2010 - 2010

Grant Fondu sociálneho rozvoja SR
Koordinátor projektu: ÚEt SAV
Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

2008 - 2010

Číslo projektu: 21/2008
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,

​Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Podaný návrh projektu - Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositelia projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava a Ústav etnológie SAV 
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková 

Centrum excelentnosti COPART

2007 – 2010

Nositeľ projektu: KSBK SAV 
Spoluriešiteľské organizácie: SAV, FF UK Bratislava, Inštitút pre verejné otázky Bratislava, Centrum prevencie a riešenia konfliktov PDCS Bratislava, Občan a demokracia Bratislava 

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 – 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska
Nositeľ projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava, koordinátor V. Kyseľ
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007 
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

2009 - 2010

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.
Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou - SIRONA

2010

Výskumný projekt zameraný na mapovanie vplyvu pôsobenia náboženských misií na sociálnu inklúziu Rómov na Slovensku.
Hlavná riešiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 – 2010

Číslo projektu: 17/2007 
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

2008 – 2010

Číslo projektu: 21/2008
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 - 2009

Číslo projektu: 18/2007
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

2008 - 2009

Číslo projektu: 20/2008
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúceho: Blanka Soukupová, PhDr., CSc.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 - 2009

Číslo projektu: 12/2005  
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 - 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Výskumná správa o výkone terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

2009 - 2009

Projekt Fondu sociálneho rozvoja
Riešiteľské pracovisko: Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: T. Hrustič

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 - 2009

Číslo projektu: 18/2007 
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2008 – 2009

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 – 2009

Číslo projektu: 12/2005
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 – 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 - 2009

Číslo projektu: 12/2005 
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.,
Zástupkyňa vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

2006 - 2009

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2008 - 2009

Číslo projektu: 6/2004 
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 – 2009

Číslo projektu: 18/2007
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 - 2009

Číslo projektu: 12/2005  
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

2008 - 2009

Číslo projektu: 20/2008
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Blanka Soukupová, PhDr., CSc.

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 - 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.,
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.,

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2007 - 2008

Číslo projektu: 19/2007 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.,

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2007 - 2008

Číslo projektu: 19/2007 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.,

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 – 2007

Číslo projektu: 8/2004
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2004 
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 - 2007

Číslo projektu: 4/2004
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2005 - 2007

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 - 2007

Číslo projektu: 8/2004  
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr.

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2005
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Židovská komunita v období 1945–1989

2006 - 2007

Číslo projektu: 13/2006 
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 - 2007

Číslo projektu: 4/2005
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc. 

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2006 - 2007

Číslo projektu: 14/2005  
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc. 

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2005 - 2007

Číslo projektu: 6/2005
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc. 
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 - 2007

Číslo projektu: 8/2005
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr. 

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 – 2007

Číslo projektu: 3/2004
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc. 

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 – 2007

Číslo projektu: 4/2004
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Židovská komunita v období 1945-1989

2006 - 2007

Číslo projektu: 13/2006 
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2006 - 2007

Číslo projektu: 14/2005  
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.

Centrum excelentnosti COPART

2007

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 
Zodpovedný riešiteľ za ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc. 

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

2004 – 2006

Číslo projektu: 10/2004
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 – 2006

Centrum Excelentnosti SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 - 2006

Centrum excelentnosti - Collective Identities in Modern Societies. Central European Region 
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV (spoluriešiteľ HÚ SAV) 

Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

2004 - 2006

Číslo projektu: 2/2005
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 – 2006

Projekt Centrum Excelentnosti SAV: Collective Identities in Modern Societies. Central European Region
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV 

Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

2004 - 2006

Číslo projektu: 7/2005 
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.,
Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Sociálne aspekty kvality života v panelových sídliskách Bratislavy

2004 – 2006

Číslo projektu: 1/2004
Vedúca projektu: Zuzana Beňušková, PhDr. , CSc.

Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

2004 – 2006

Číslo projektu: 2/2004
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

2004 - 2006

Číslo projektu: 10/2005  
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth Framework Programme

2005 - 2006

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth  Framework Programme "Mobilising Reurbanisation on condition of demographic change“
Číslo projektu: 11/2005 
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Výskum Rómov na východnom Slovensku

2006

International Visegrád Fund Scholarship - štúdijný pobyt v Ústave etnológie SAV, Bratislava
Zahraničný študent/Účastník štipendijného pobytu: Jann Grill, St. Andrew University, Veľká Británia 

Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

2004 – 2006

Číslo projektu: 7/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy

2002 – 2005

Centrum Excelentnosti SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV

Stratení susedia – Zabudnutá história

2004 – 2005

Medziskupinová komunikácia v období vojnového slovenského štátu: sociálna pamäť – lokálne interpretácie
Číslo projektu: 9/2004
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Hodnotové orientácie v 20. storočí: ich stabilita a zmeny

2004 – 2005

Pamiatke Adama Prandu
Číslo projektu: 5/2004
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2003 – 2004

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Falťan, Sociologický ústav SAV, Bratislava
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. Vrzgulová

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti.
Koordinátor: Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner

Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Plesník, FF UKF Nitra
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV na 3. čiastkovej úlohe Etnologické súvislosti súčasných civilizačno-kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti (koordinátorka V. Feglová): G. Kiliánová, E. Krekovičová

Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy

2003

Projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja.
Koordinátor: J. Marušiak, Ústav politických vied SAV

Informačné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja

2001 – 2002

Koordinátor: Akademia Istropolitana Nova, Svätý Jur; Ing. E. Horanská
Doba riešenia: 2001 – 2002 

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 - 2001

Koordinátor a finančné zabezpečenie: E. Serotta, nadácia Centropa Pix, Viedeň, Rakúsko
Koordinátor za slovenskú stranu: PhDr. Peter Salner, CSc, ÚEt SAV
Doba riešenia projektu: 1999 - 2001