PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia.


KILIÁNOVÁ, Gabriela – POTANČOK, Vladimír (Eds.): PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia. Bratislava: Ústav etnológie SAV 2017. 87 s. ISBN 978-80-970975-6-1
 

Publikácia je pokračovaním prác o dejinách etnológie na Slovensku a zároveň sa zaraďuje k sérii personálnych i špecializovaných bibliografií, vydávaných Ústavom etnológie SAV.

Úvodná štúdia od G. Kiliánovej popisuje osobný i pracovný životopis B. Filovej, zameranie jej výskumov a výsledky vedecké práce. Sústreďuje sa i na činnosť B. Filovej ako riaditeľky vedeckého ústavu či popularizátorky národopisu.

Personálna bibliografia, zostavená Vladimírom Potančokom, je členená podľa oblastí vedeckého záujmu B. Filovej a usporiadaná tematicky. Obsahuje údaje o teoretických a metodologických prácach, o príspevkoch z historiografie odboru, o Slovákoch v zahraničí a etnických menšinách žijúcich na Slovensku, o kultúre a spôsobe života robotníkov a družstevných roľníkov, o rodine a spoločenských vzťahoch i folklóre. Záver tvoria údaje o popularizačných článkoch a o príspevkoch rôznych autorov, venovaných B. Filovej.
Publikácia prináša podrobný a ucelený pohľad na vedecké dielo B. Filovej.
 

Menu?: 
Nie