​Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století.


VRZGULOVÁ, Monika - KUBáTOVá, Hana a kol.:: Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 239 s. ISBN 978-80-246-3461-6.
 

Publikácia prináša texty českých a slovenských odborníkov, ktorí prinášajú svoje pohľady a odpovede na otázky, aké podoby a prejavy mal a má dnes antisemitizmus, čo ich určuje a ovplyvňuje. Analyzujú diskurzívne a vizuálne formy obrazu Žida v českej a slovenskej spoločnosti, ktoré poukazujú na skutočnosť, že vytváranie obsahov pojmu Žid, chápanie, kto je Židom/židom, je spojené so spoločným zdieľaním pocitu „my“, ktorý „nás“ oddeľuje od tých „druhých“. Je príbehom identifikovania sa s tým, kým sme, alebo možno presnejšie, kým by sme chceli byť.
Menu?: 
Nie